Hlavní obsah

Co Češi záviděli Němcům, už půjde i tady. Solární boom na bytovkách začíná

Foto: Pixabay.com

Díky novele bude možné veškerou vyrobenou energii sdílet mezi odběrnými místy.

Reklama

25. 11. 2022 20:13

Od Nového roku budou moct bytová družstva snadněji sdílet elektřinu ze společných solárů. Na jejich instalaci však mohou čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám. Mohou tak pokrýt polovinu nákladů.

Článek

Doposud obyvatelé bytových domů naráželi na řadu překážek, které jim bránily v odebírání elektrické energie ze společné fotovoltaiky. Od Nového roku by však vlastníci bytových jednotek měli získat lepší podmínky, které jim umožní mezi sebou energii sdílet. Tento systém funguje například už v Německu, o čemž redakce SZ Byznys psala v červenci.

Umožní jim to novela energetického zákona o komunitní energetice, jejímž základem jsou tzv. energetická společenství. Těmi mohou být mimo jiné také společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo bytová družstva. Doposud měly domácnosti jen dvě možnosti, jak elektřinu vyrobenou ze slunce čerpat.

Buď mohly fotovoltaiku rozdělit na části a ty připojit do jednotlivých domácností, nebo sloučit odběrná místa. Obě řešení ale přinášela své nevýhody. Připojování fotovoltaiky k jednotlivým bytům je technicky náročné a druhá varianta znamená pro zákazníky omezenou právní ochranu, neboť zákon je spojuje právě s odběrným místem.

Novela by to však měla změnit. Umožňuje totiž rozúčtovat náklady na elektřinu mezi jednotlivé domácnosti podle předem domluveného klíče. Pokud si SVJ nechá nainstalovat střešní solární elektrárnu, tak vyrobenou elektřinu mohou následně sdílet jednotlivé domácnosti, které jsou zahrnuty do energetického společenství.

Tato elektřina pak může být doplňkem k odebrané elektřině jednotlivých domácností a sníží jim účty za elektřinu. „Díky novele bude možné veškerou vyrobenou energii sdílet mezi odběrnými místy, která budou členy energetického společenství, a už nebude nutné posílat přebytky vyrobené energie zpět do sítě,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Jelikož je fotovoltaika poměrně finančně náročná, mohou i SVJ a bytová družstva žádat o dotace z programu Nová zelená úsporám. Toho mohou využít už nyní a se začátkem platnosti novely by se podmínky pro její získání měnit neměly.

Kritéria programu Nová zelená úsporám jsou již předem nastavena tak, že se změnou legislativní situace ve vztahu ke sdílení elektřiny z obnovitelných zdrojů počítají. „Z toho důvodu neočekáváme zásadní změny v podmínkách programu v souvislosti s případným schválením zamýšlené novely,“ říká mluvčí Státního fondu životního prostředí Stanislava Beyerová.

Dotace se vyplácí až zpětně, takže je třeba, aby měl žadatel nějaké finance k dispozici. Celková výše podpory na jednu žádost může pokrýt 50 procent celkových realizačních výdajů. Pokud se ale bytový dům nachází v Ústeckém, Moravskoslezském či Karlovarském kraji, výše podpory vzroste na 60 procent.

Nová zelená úsporám

1. Nejprve by měl potenciální žadatel zvážit, zda je pro něj dotace Nová zelená úsporám vhodná. Musí totiž počítat s tím, že část financí musí pokrýt sám. Zároveň nejdříve vše platí z vlastních prostředků a příspěvek mu přijde na účet až poté, co stavbu či instalaci ukončí a vše doloží.

2. Zájemce o dotaci by si měl zjistit podmínky, které musí pro realizaci opatření splnit. Některá řešení, jako zateplení domu, mohou podléhat schválení stavebním úřadem či souhlasu sousedů. S tím může poradit právě nejbližší stavební úřad.

K instalaci solární elektrárny však podle stavebního zákona není vyžadován územní souhlas, rozhodnutí o umístění stavby, ani stavební povolení v případě, že panely nezmění vzhled stavby. Problém ale může nastat v případě, že se dům nachází v památkové zóně.

3. Aby žadatel splnil podmínky pro získání dotace, musí doložit odborný posudek zpracovaný oprávněnou osobou. Ten se skládá z projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy. V jednodušších případech (výměna kotle, instalace FVE) je požadovaná dokumentace k žádosti minimální a vypracovat ji může i odborná firma oprávněná současně k vybrané instalaci.

4. Podání žádostí a všech souvisejících dokumentů probíhá online přes systém AIS SFŽP ČR. Je ale nutné ověřit uživatele prostřednictvím elektronické identifikace, kterou si žadatel o dotaci může zřídit na portálu eidentita.cz.

5. Po splnění těchto podmínek lze konečně vyplnit elektronickou žádost o dotaci na webových stránkách Nová zelená úsporám přes ikonu Podat žádost.

6. Žádost obdrží pracovníci Státního fondu životního prostředí a prověří ji. Pokud odhalí nějaké nedostatky, zašlou žadateli výzvu k jejich odstranění ve stanovené lhůtě. Zájemce však může požádat o její prodloužení, pokud ji nebude schopen dodržet.

7. Pokud je žádost v pořádku, její odesílatel obdrží akcentační dopis. Od té doby běží lhůta 24 až 36 měsíců (záleží na úsporném řešení), během které musí instalovat a doložit opatření, na která dotaci čerpá.

8. Po dokončení všech prací musí osoba doložit realizaci. Tu vyplní v systému a nahraje digitalizované doklady o realizaci.

9. Fond poté dokumenty zkontroluje. V případě nedostatků žadatel opět obdrží e-mail s výzvou k odstranění nedostatků a lhůtou pro doložení, kterou lze opět prodloužit.

10. Fond vyplatí dotaci bezhotovostním převodem na bankovní účet žadatele uvedený v AIS SFŽP ČR. Fond však upozorňuje, že výše dotace může být upravena na základě doložených podkladů či omezení veřejné podpory.

Mohou být proplaceny pouze ty žádosti, u nichž výše podpory na navrhované instalace dosáhla nejméně 50 000 korun. Výše podpory však nesmí přesáhnout doložené výdaje pro podporované úsporné opatření. Žadatel také může na realizaci řešení čerpat finance pouze z jednoho dotačního programu, nikoli z několika souběžně.

Maximální výše podpory pro fotovoltaické elektrárny instalované na bytových domech se odvíjí od instalovaného výkonu, kapacity akumulačního systému a podle počtu bytových jednotek, které jsou k systému připojené. Za každou kWp instalovaného výkonu může žadatel získat 15 000 Kč. Za každý byt připojený k systému pak mohou dostat 5 000 Kč a za 1 kWh akumulačního sytému může čerpat 10 000 Kč.

Instalované části systému FVEVýše podpory
Za 1 kWp instalovaného výkonu FV panelů15 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia10 000 Kč
Za bytovou jednotku připojenou k FV systému5 000 Kč
Zdroj: Nová zelená úsporám

Jedna žádost může obsahovat kombinaci opatření z více oblastí podpory – např. fotovoltaiku a zateplení domu. V rámci jedné výzvy ale nelze současně na jeden bytový dům nebo bytovou jednotku uplatňovat více žádostí. Novou žádost je možné podat až po vyplacení podpory v rámci předchozí žádosti nebo v případě zastavení řízení o předchozí žádosti.

„Žádost o dotaci se podává zcela elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR),“ říká Beyerová. SFŽP očekává, že s novými možnostmi instalace se zájem o dotace na solární elektrárny ještě zvýší.

Podporu na instalaci FVE mohou bytové domy čerpat, pokud jde o fotovoltaický systém propojený s rozvody elektrické energie bytového domu a distribuční soustavou, který bude primárně dodávat vyrobenou energii budově, ať už bytům, nebo společným prostorám, jako pohon výtahu či osvětlení.

Před vyřizováním dotace a vůbec samotné instalace elektrárny je třeba vyřešit požadavky, které se týkají stavby. Podle občanského zákoníku je v případě zásahu do společné nemovitosti třeba souhlas alespoň 2/3 spoluvlastníků.

Možnosti ale také závisí na vlastnických vztazích v domě. Pokud například střecha, na kterou by měly být panely umístěny, patří více spoluvlastníkům, situace by se řešila podle pravidel pro správu společné věci.

Nyní z důvodu rostoucích cen energií počet žádostí o dotace na různá úsporná řešení roste, a to nejen u fotovoltaiky, ale také pokud jde o zateplení domu, výměnu oken, instalaci tepelných čerpadel či nová kamna.

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Reklama

Doporučované