Hlavní obsah

Přehledně: Na jakou pomoc mají podnikatelé kvůli koronaviru nárok

Foto: dpVUE .images, Shutterstock.com

Ilustrační fotografie.

Reklama

29. 10. 2020 14:31
aktualizováno • 22. 1. 2021 12:58

Kvůli mimořádným opatřením hlásí tisíce podnikatelů finanční problémy. Vláda proto vrátila některé starší kompenzační programy a vypisuje také další. Na jakou podporu máte nárok?

Článek

O čem se v tomto článku dočtete?

- Program Antivirus

- Ošetřovné

- COVID III

Další programy Covid

- Gastro

- Ubytování II

- Nájemné II a III

- Kultura II

- Cestovní ruch

- Bus

- Kompenzační bonus pro OSVČ

- Sport II

- Sport III Lyžařská střediska

- Odklad EET

Antivirus

Stále běží program Antivirus, konkrétně formy A a B. Antivirus typu C skončil už po letních prázdninách minulého roku. Novinkou je pak Antivirus A Plus.

Program podpory zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám se mzdami jejich zaměstnanců, pokud přišly o část příjmů kvůli koronaviru.

První jmenovaný se vztahuje na podniky, u kterých došlo k omezení provozu na základě opatření vlády a nařízení karantény hygieniky. Stát proplácí 80 procent uznatelných výdajů, což pokrývá náhradu mzdy vyplacenou zaměstnanci a také odpovídající výši zákonných odvodů. Maximální částka je 39 tisíc korun na zaměstnance na měsíc.

Antivirus třídy B slouží firmám, kterým vznikly překážky na straně zaměstnavatele kvůli hospodářským potížím souvisejícím s důsledky šíření koronaviru. Výše podpory činí 60 procent uznatelných výdajů a nanejvýš 29 tisíc korun na jednoho zaměstnance za měsíc.

Režim Antivirus A Plus se týká jen zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen, nebo významně omezen, krizovými opatřeními vlády (případně opatřeními ministerstva zdravotnictví a krajské hygienické stanice). Rozdíl oproti režimu A je v tom, že se varianta Plus netýká nařízených karantén a izolací. Pro tyto případy je určen režim A. Antivirus Plus pokrývá 100 procent vyplacené náhrady mzdy a odvody. Maximální částka je 50 tisíc korun na zaměstnance na měsíc.

Ošetřovné

Vláda už dříve schválila také formu ošetřovného pro školní rok 2020/2021. Návrh počítá s prodloužením ošetřovného z devíti dnů (nebo šestnácti při osamělosti rodiče) na celou dobu protiepidemických opatření. Školy nebudou muset potvrzovat, že skutečně došlo k jejich uzavření tak, jako se to v některých případech dělo na jaře.

Nárok na ošetřovné mají v době mimořádných opatření i lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Podmínkou však je, že za ně stát musí dostávat sociální pojištění. Tuto formu ošetřovného zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pro získání peněz stačí vyplnit formulář. Ošetřovné je ve výši 70 % denního vyměřovacího základu, ale nejméně 400 za za den při plném pracovním úvazku.

Pro OSVČ pak platí program Ošetřovné pro OSVČ od Ministerstva průmyslu a obchodu. Jeho výše je také 400 korun za den. Žádat o něj mohou podnikatelé buď online, nebo papírovou formou, zatím za období od 1. do 30. listopadu 2020. Žádost je nutné odeslat nejpozději 21. ledna 2021.

Novela se týká nejen rodičů dětí, které musely zůstat doma kvůli uzavření školy, ale také těch, kteří jsou se svými potomky v nařízené karanténě.

EIdentita - co to je a k čemu se hodí?

Pro zahájení práce v portálu Ministerstva průmyslu a obchodu je nutné zařídit si tak zvanou eIdentitu. Jedná se o prostředek pro ověření vaší totožnosti, který si můžete vyřídit online. EIdentita se vám bude hodit při žádosti o programy Covid - Nájemné nebo Covid - Gastro.

COVID III

Nadále funguje COVID III, který je určen pro velké podnikatele.

Program má za cíl podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) poskytuje podporu formou portfoliové záruky spolupracujícím bankám.

Jakou záruku ČMZRB nabízí?

- Až do výše 90 procent jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců.

- Až do výše 80 procent jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců.

- Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 milionů korun.

- Doba ručení je maximálně tři roky.

Program COVID III by měl zatím fungovat nejméně do poloviny roku 2021.

Covid - Gastro

Program pro kompenzace ztrát gastro sektoru oznámila vláda už v prosinci, ke konkrétnímu vypsání programu ale došlo až v novém roce.

Výše podpory je 400 korun za každého zaměstnance a den, po který byla činnost na základě vládních opatření omezena. Zaměstnanec nemusí být jen v pracovním poměru, může jít také o spolupracující osobu OSVČ, nebo jednatele se smlouvou o výkonu funkce jednatele.

Peníze je možné získat za období mezi 9. říjnem 2020 a 10. lednem 2021, kromě dnů, ve kterých byly provozovny otevřeny. O Covid - Gastro je možné žádat online přes portál Ministerstva průmyslu a obchodu. Kompenzaci lze kombinovat i s programy Antivirus a Covid - Nájemné II a III.

Covid - Ubytování II

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo pokračování programu na podporu ubytovacích zařízení. Týká se jak hromadných ubytovacích zařízení, tak individuálních ubytovacích zařízeních (IUZ). Provozovatelé IUZ mohou žádat o kompenzaci ve výši 200 korun na pokoj a den.

Kdy bude podpora pro IUZ Covid - Nájemné II nižší?

„V případě, že žadatel není schopen prokázat poskytování služeb ve zdaňovacím období roku 2019, respektive zahájil svou činnost až po 31. 12. 2019, bude podpora ve výši 100 Kč / pokoj / den. Reagujeme tak na fakt, že celá řada podnikatelů v dobré víře připravovala nové provozovny k otevření v roce 2020. Podmínkou však je, že provoz daný žadatel zahájil nejpozději k 1. 10. 2020. Udržitelnost podpory je navrhována v délce tří měsíců, tzn. že žadatel nesmí ukončit činnost během tří měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace stávající podnikatelské aktivity, na jejímž základě poskytuje ubytovací služby.“

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Peníze z Covid - Ubytování II lze celkově získat za 78 dnů. Podpora se vyplácí za období od 22. října 2020 do 22. ledna 2021 (kromě doby od 3. do 17. prosince, kdy neplatil zákaz provozu ubytovacích služeb).

Ministerstvo program pro hromadná ubytovací zařízení vyhlásí 25. ledna 2021. Pro individuální ubytovací zařízení potom v prvním únorovém dni.

Covid - Nájemné II a III

Program Covid - Nájemné II spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 21. října. Žádosti je možné podávat tři měsíce prostřednictvím portálu ministerstva.

Podpora je poskytována za měsíce červenec, srpen a září. Stát proplatí žadatelům 50 procent nájemného za dané období. Na rozdíl od první fáze programu není k přiznání pomoci nutné, aby pronajímatel slevil 30 procent z nájmu. O podporu mohou žádat všichni podnikatelé, kterým vláda uzavřela nebo omezila provoz, a to až do 21. ledna 2021.

Na stejném principu funguje také třetí pokračování tohoto programu. Nově ale mohou o podporu žádat také provozovny, které které měly výjimku z krizových opatření vlády a neměly zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Tyto provozovny musí prokázat pokles tržeb za 4. čtvrtletí roku 2020 oproti stejnému období roku 2019 alespoň o 66 %.

Které provozovny mohou nově žádat o Covid - Nájemné?

Prádelny, čistírny, květinářství, prodejny potřeb pro zvířata čajů, n novin a časopisů, tabákových výrobků a podobně. Jejich kompletní seznam je dostupný na webových stránkách vlády, vyjmenovány jsou v bodě číslo 1.

Covid - Kultura II

Do 22. prosince 2020 bylo možné žádat o dvě formy pomoci v rámci programu Covid - Kultura II. Ministerstva kultury a průmyslu a obchodu se chystají vyhlásit Covid - Kultura III v průběhu ledna 2021.

Covid - Cestovní ruch

Koronavirovou epidemií je silně zasažen cestovní ruch. Lidé pracující v tomto oboru mohou žádat o podporu mohou žádat cestovní kanceláře, průvodci a cestovní agentury. Žádosti mohou na Ministerstvo pro místní rozvoj posílat do 29. ledna 2021 prostřednictvím online formuláře.

Cestovní kanceláře

Podpora dosahuje nejvýše 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních služeb na rok 2020. Dotací je možné pokrýt provoz a úhradu nároků zákazníků za zájezdy v období mezi 20. únorem a 10. říjnem 2020.

Cestovní agentury

Výzva se dělí na dvě části. Agentury zaprvé mohou žádat o podporu ve výši 500 korun za zrušený zájezd či lázeňský pobyt, který se neuskutečnil kvůli nařízení vlády. Rozhodné období pro přiznání dotace je stejné jako u cestovních kanceláří (20. únor až 10. říjen 2020). Druhou formou je dotace ve výši paušálu podle příjmů, které agentura dosahovala v roce 2019. A to za předpokladu, že zaznamenala více než 50% propad a že jde o agenturu, jejíž hlavní činností je příjezdový cestovní ruch.

Spojení obou podpor není možné.

Složitější situaci mají průvodci. Ti mohou získat 50 tisíc korun, musí ale podle výzvy poskytnout nejdéle do 30. 6. 2021 školskému zařízení výchovně vzdělávací služby v rozsahu nejméně deseti vyučovacích hodin. Do poloviny letních prázdnin pak musí odevzdat potvrzení od ředitele školy, že tuto činnost opravdu provedli. Druhou možností je absolvovat další vzdělávání nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT.

Pokud ani jednu podmínku nesplní, mohou průvodci získat jen 40 tisíc korun.

Novinkou je potom COVID Záruka CK, který má fungovat přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, stejně jako program Covid III.

Záruky mají pomoci hlavně malým a středním cestovním kancelářím splnit zákonnou povinnost pojištění ochrany proti úpadku.

Covid - Bus

Kompenzační program připravilo také Ministerstvo dopravy, konkrétně pro podnikatele v zájezdové dopravě.

Výše podpory závisela na emisní třídě autobusu. Výzva skončila ve středu 25. listopadu.

Kompenzační bonus pro OSVČ

Tato podpora navazuje na program Pětadvacítka. OSVČ, společníci malých s.r.o. a lidé pracující na DPČ a DPP mohou znovu získat 500 korun na den. Náleží podnikatelům s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky za každý den omezení, nově lze kombinovat například s programem Antivirus. Podrobněji jsme o bonusu psali zde:

Kompenzační bonus budou moci nově získat také podnikatelé v úpadku, a to i zpětně do dvou měsíců od nabytí účinnosti zákona. Umožnit jim to má změna zákona, kterou ve zrychleném režimu ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna.

Covid - Sport II

Podpora, kterou zajišťovala Národní sportovní agentura, měla dvě formy.

První využívali pořadatelé sportovních akcí, kteří chtěli v období od 12. března do 31. července pořádat nejméně druhý ročník sportovní události. Tato akce musela být předem plánována a počítat s účastí sportovců z minimálně dvou sportovních klubů. Maximální výše dotace na jednoho žadatele byla 10 milionů korun. Minimální výše celkových způsobilých nákladů žádosti je stanovena na 1 milion. Dotace poskytne příjemcům nejvýše polovinu uznatelných nákladů.

Druhou část podpory mohly získat kluby působící v prvních a druhých nejvyšší soutěžích vybraných sportů v České republice. Maximálně mohou kluby získat 12,5 milionu korun.

Výzva skončila 7. prosince 2020.

Covid - Sport III Lyžařská střediska

Kvůli zhoršené epidemické situaci vláda uzavřela také lyžařská střediska, pro které později připravila zvláštní kompenzační program. Pomoc bude vláda poskytovat za období od 27. prosince 2020 do 22. ledna 2021. Konkrétní výzva by měla být zveřejněna do konce ledna, žádat se o ní bude znovu přes portál Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ministr Karel Havlíček o programu Covid - Sport III Lyžařská střediska:

„Maximální výše podpory na jednoho příjemce se odvíjí jednak od počtu a struktury přepravních zařízení, kdy k 1 místu náleží kompenzace ve výši 210 Kč pro základní vleky, 340 Kč pro neodpojitelné lanové dráhy nebo 530 Kč pro odpojitelné lanové dráhy za 1 den. Nejvyšší možná denní podpora je dále určena částkou vypočtenou jako 50 % běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé 3 sezony. Příjemci pak za den náleží nižší z takto vypočtených částek.“

Odklad EET

Vláda v rámci ekonomických opatření odložila všechny čtyři fáze elektronické evidence tržeb do 1. ledna 2023. Třetí a čtvrtá vlna se minimálně další více než dva roky vůbec nerozběhne, první dvě vlny jsou pozastaveny. Za neevidování tržeb tak nehrozí žádné pokuty.

Reklama

Doporučované