Hlavní obsah

Sociálněprávní ochrana dětí

Článek

Existuje nějaké doporučení související se zajištěním výkonu sociálněprávní ochrany dětí v situaci těchto mimořádných bezpečnostních opatření?

Doporučení určené pro krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a osoby pověřené k výkonu sociálněprávní ochrany dětí najdete ZDE (pozor PDF). Aktualitu k doporučení je možné nalézt ZDE.

Jak je zajišťována sociálněprávní ochrana dětí?

Po dobu trvání stavu nouze je zajišťována orgány sociálněprávní ochrany dětí v nezbytné míře, tj. zejména pokud jde o opatření nutná k ochraně života a zdraví dítěte.

Další úkoly je možné zajišťovat alternativními způsoby - např. náhrada osobního kontaktu s dítětem kontaktem vzdáleným.

Moje dítě je umístěno v zařízení ústavní péče či pěstounské péči, mohu jej v této situaci vzít k sobě či navštívit?

Všeobecně ano, bez zákonných důvodů nelze převzetí odmítnout. Při vydávání písemného souhlasu OSPOD s pobytem dítěte mimo zařízení je posuzována individuální situace dítěte a jeho vnímání celé situace.

Jak je to se svěřováním dětí do pěstounské péče?

Svěřování dětí, zejména do pěstounské péče na přechodnou dobu, je možné posuzovat individuálně, s ohledem na aktuální situaci pěstouna (např. věk či zdravotní stav pěstouna s ohledem na možné riziko přenosu nákazy), nicméně odmítnutí převzetí dítěte do péče v rozporu se zákonem není ani nadále možné.

Rodiče by nyní mohli zvažovat náhradu osobního kontaktu kontaktem vzdáleným (Skype, telefon).

Jak funguje doprovázení pěstounských rodin?

Doprovázení pěstounských rodin realizované na základě dohod o výkonu pěstounské péče je třeba i nadále zajišťovat ze strany osob pověřených k výkonu SPOD i ze strany OSPOD, je nicméně vhodné se zaměřit na aktivity, jako je poskytování poradenství nebo odborných služeb pěstounům, případně dětem.

Je žádoucí být s pěstounskými rodinami v intenzivním kontaktu a zároveň dbát na bezpečí pracovníků i samotných rodin – kontakt by měl být ale realizován na dálku (Skype,telefon).

Máme dítě ve střídavé péči, je předávání dítěte mezi rodiči nyní nějak omezeno?

Na tuto situaci se vztahuje výjimka z usnesení vlády omezující pohyb osob. Cesty za osobami blízkými nebo převzetí dítěte k pravidelnému styku s rodičem, který nemá dítě v péči, jsou povoleny.

Je však nutné zvažovat aktuální situaci rodičů a dítě zbytečně nevystavovat riziku (např. jeden rodič je v karanténě, vzdálenost mezi rodiči je velká).

Náhradní rodinná péče

Přijmou teď na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče?

Ano, obecní úřad obce s rozšířenou působností (OÚ ORP) aktuálně může přijmout žádost o zprostředkování náhradní rodinné péče (prostřednictvím podatelny úřadu).

Může probíhat odborné posouzení žádostí o zprostředkování náhradní rodinné péče?

Ne, ale nemůže dojít k promeškání jakýchkoliv lhůt.

Bude se prodlužovat pěstounská péče na přechodnou dobu?

Situace se bude posuzovat individuálně s ohledem na vytížení soudů, aby nedošlo k ohrožení zúčastněných osob. Je možné i mimořádné prodloužení přechodné péče přes zákonnou lhůtu.

Je omezená činnost sociálních pracovníků?

Dne 17. 3. 2020 vydalo MPSV v souvislosti s usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 stanovisko, které shrnuje možnosti výkonu sociálně-právní ochrany v situaci nouzového stavu a karanténních opatření. V opatření se mimo jiné uvádí, že po dobu trvání nouzového stavu je omezena činnost orgánů sociálně-právní ochrany na úkony a činnosti nezbytně nutné, tedy ty které vedou k ochraně života a zdraví ohrožených dětí. Pro pověřené osoby v oblasti náhradní rodinné péče to pak přímo znamená omezení osobních kontaktů doprovázejících pracovníků. Stejně tak při asistovaném kontaktu dítěte v pěstounské péči je vhodné omezení osobních kontaktů, s přihlédnutím na individuální zhodnocení situace, a je možné osobní kontakty nahradit jiným vhodným způsobem, např. telefonickým kontaktem, kontaktem přes skype či sociální sítě. Celé stanovisko vychází ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, který ve svém § 9 odst. 4 písm. b) uvádí, „že ministerstva a jiné ústřední správní úřady rozhodují o činnostech k řešení krizových situací a ke zmírňování jejich následků.“

Přijmou teď na OÚ ORP naši žádosti o zprostředkování NRP? Bude probíhat odborné posouzení?

Z výše uvedeného tedy plyne, že obecní úřad obce s rozšířenou působností (OÚ ORP) aktuálně může přijmout žádost o zprostředkování náhradní rodinné péče (prostřednictvím podatelny úřadu), nicméně s ohledem na aktuální nařízení vlády není možné, aby ORP provádělo úkony spojené s odborným posouzením, které mu náleží. Ty budou odloženy po dobu nezbytně nutnou, stejně jako odeslání kopie spisové dokumentace ORP příslušnému krajskému úřadu. Stejně tak bude odloženo i odborné posouzení prováděné příslušným krajským úřadem. Pro rozptýlení obav zájemců je nutno uvést, že podáním žádosti v této době (obdobně i při aktuálním průběhu procesu zařazování) nemůže dojít k promeškání jakýchkoliv lhůt, protože dle § 63 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 2 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2, 128 01 Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí tel.: + 420 221 922 225; e-mail: jaroslava.novakova@mspv.cz, www.mpsv.cz

Ochrana neplatí pro vydání rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů ustanovení správního řádu o lhůtách. Nad to v případě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona k učinění úkonu vůči správnímu orgánu, tedy např. pro doplnění chybějících dokumentů, může být trvání nouzového stavu v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu.

Dítě se již navazovalo na budoucí rodiče, teď máme vše zastavit?

Situace předávání dětí z pěstounské péče na přechodnou dobu (PPPD), tedy zprostředkování předání do osvojení či pěstounské péče, ale i navracení dětí do biologické rodiny, je složitější. Obecně lze říci, že za dodržení stávajících opatření lze v procesu předávání pokračovat. Nicméně je třeba situaci všech zúčastněných posuzovat velmi individuálně a tak, aby nedošlo k jejich ohrožení. Je tedy třeba uvážit fázi procesu předávání, ve které se dítě aktuálně nachází, individuální hledisko dítěte (věk, mentální schopnosti, zdravotní stav) a ty dát do souvislosti s možnou mírou ohrožení. Zřejmá kontraindikace pokračování v procesu předávání dítěte je onemocnění, resp. nařízená či doporučená karanténa pro kteroukoli ze zúčastněných osob. Při posuzování situace dítěte je třeba vzít v potaz i fakt, že za stávající situace není možno odhadnout vytížení soudů a tedy i délku jejich rozhodování.

Co bude s dětmi, u kterých se již pobyt u nás prodlužoval, prodlouží se znovu?

Zachování rámce předávání dětí bude za stávající situace složitější, nicméně nelze jej „paušálně“ přerušit. Nelze vyloučit ani situaci, kdy dojde k prodloužení pobytu dítěte v PPPD. Za dané situace se jeví jako možné i mimořádné prodloužení pobytu dítěte soudem přes zákonnou lhůtu, pokud to bude v zájmu dítěte (viz. Nález Ústavního soudu ze dne 31. 12. 2018 č. j. II. ÚS 2344/18).

Určeno pro:

- všechny krajské úřady

- všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností

- všechny osoby pověřené k výkonu SPOD