Hlavní obsah

Anketa: Známky, nebo slovní hodnocení? Takto by mělo ideálně vypadat

Foto: Profimedia.cz

Ministerstvo školství doporučilo školám pro toto pololetí udělit místo klasického vysvědčení slovní hodnocení.

Reklama

17. 1. 2021 9:00

Ministerstvo školství doporučilo pro toto pololetí ohodnotit žáky slovně namísto klasického vysvědčení. Podle některých odborníků to ale nedává smysl, pokud školy celou dobu hodnotily pomocí známek.

Článek

Slovní hodnocení ministerstvo doporučilo s ohledem na průběh prvního pololetí školního roku, kdy byli žáci převážnou část doma. Dalo i doporučení, co by v pololetním hodnocení žáka nemělo chybět, a rozeslalo je do základních a středních škol.

Vyučující by se měli zaměřit na dovednosti, které jsou stěžejní pro úspěšné zvládání současné distanční výuky. Jde například o vnitřní motivaci, vytrvalost či schopnost organizovat si vlastní čas. Kromě různých forem písemných testů by učitelé měli vzít v úvahu také řadu dalších kritérií, jako třeba aktivitu při distanční výuce nebo plnění zadaných úkolů.

Ještě návodnější je materiál, který nabídl spolek Učitelská platforma sdružující pedagogy z různých škol. Jedná se o ukázky slovního hodnocení, které vznikly na několika školách, kde slovní hodnocení již využívají.

„Napsat kvalitní slovní hodnocení není jednoduché. Vydávat ho za ‚příklad dobré praxe‘ je pak ještě náročnější. Materiál, který jsme se rozhodli v rámci Učitelské platformy zpracovat a nabídnout jako inspiraci, vznikl proto, abychom se od sebe v této náročné disciplíně dokázali učit,“ píše se v dokumentu hned na začátku.

Podívejte se, jak by takové vysvědčení ve formě slovního hodnocení mohlo v letošním roce vypadat.

SLOVNÍ HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍ (sumativní)

Milá Berto,

ve druhém pololetí čtvrté třídy jsme prošli zkušeností, která byla pro nás všechny nová a nečekaná. Když jsme 11. března balili sešity a učebnice do aktovek proto, že se v celé České republice kvůli šíření koronaviru uzavíraly školy, nikdo z nás netušil, že už se do konce června ve škole nepotkáme. Každý všední den jsme v prostředí Google Meet na ranním kruhu sdíleli své zážitky a bavili se různými hrami. Dva hodinové dopolední bloky jsme v týdnu dělili mezi český jazyk, matematiku, vlastivědu, přírodovědu a angličtinu. Abychom se v zadávaných úkolech dobře vyznali, používali jsme prostředí Google Classroom. V jeho Učebnách ses naučila úkoly nacházet i odevzdávat. Období, které nám karanténa přinesla, bylo náročné i pro mnohé dospěláky. Je obdivuhodné, jak ses s tím vším vypořádala Ty sama. Byla to doba velkých výzev, které jsi překonávala nejen ve školních povinnostech, ale také doma. I přes odloučení od kamarádů, technické potíže, přes občasnou únavu nebo smutnou náladu jsi dokázala pracovat na úkolech i rozmanitých výzvách a učit se nové věci. A nebylo jich málo…

V ČESKÉM JAZYCE se Ti daří uprostřed slov uplatňovat pravidla pro vyjmenovaná a příbuzná slova. V psaní i/y na konci podstatných jmen a sloves ještě často chybuješ, v koncovkách podstatných jmen nezvolíš vždy správný tvar. K určení mluvnických kategorií podstatných jmen a sloves ještě potřebuješ pomůcku. Ve větě vyhledáš pouze jednoduché tvary podmětu a přísudku. Své pisatelské úkoly jsi odevzdala v řádném termínu. Užíváš v nich jednoduché krátké věty, někdy se Ti nedaří propojovat jednotlivé myšlenky v souvislý text. Ani s dopomocí nedodržuješ stanovený rozsah a některé zadané faktické informace zpracováváš se slabou mírou porozumění. Tvé psaní má vysokou kvalitu úpravy, píšeš čitelně a dokážeš svou práci kreativně výtvarně doplnit. Jednoduchým odborným a populárně naučným textům rozumíš se znatelnými obtížemi. Pouze s dopomocí v nich dokážeš rozeznat podstatné informace a využít je ve své další práci. Čtení uměleckých textů ses nevěnovala pravidelně, čemuž odpovídá i četnost zapsaných dojmů z četby ve čtenářském portfoliu. V dílnách čtení dokážeš vést o své knize rozhovor se spolužáky, s dopomocí shrneš nejdůležitější informace o svém textu.

V ANGLICKÉM JAZYCE jsi učinila od začátku pololetí velký pokrok. Ne vždy býváš na práci soustředěná, ale po vyzvání učitelem se do práce aktivně zapojíš. Většinu domácích úkolů jsi odevzdala včas a na svých projektech jsi dokázala, že umíš sebevědomě hovořit o svých koníčcích a volnočasových aktivitách. V ústním projevu správně používáš pravidelná i některá nepravidelná slovesa v minulém čase, dokážeš správně využít i tvar „used to“. Do práce na individuálních projektech promítáš svou energii a kreativitu, při práci v hodinách často přejdeš zadanou práci co nejrychleji. Při poslechových cvičeních obvykle dobře rozumíš, občas chybuješ při psaní a míváš potíže s porozuměním některým textům v anglickém jazyce.

V MATEMATICE jsi pracovala spíše pasivně, a to při společné i samostatné práci. Římská čísla prozatím nečteš ani nezapisuješ správně, nedaří se Ti ani převod římských čísel na arabská. Čísla v oboru do milionu zapisuješ a čteš s drobnými chybami, s častým zaváháním s nimi pracuješ i v různých typech slovních a početních úloh. S dopomocí dokážeš některé úlohy správně vyřešit, potřebuješ ale ujištění, že jsi zvolila vhodnou početní operaci a že postupuješ správně. Vyjádříš část celku, zvládneš zapsat i přečíst zlomek. Při další práci se zlomky ale ještě chybuješ. Rozeznat a správně pojmenovat různé druhy rovinných útvarů a jejich znaků Ti činí značné potíže. Daří se Ti určovat jejich souměrnost, osu souměrnosti ne vždy vyznačíš správně. Do společné diskuze třídy většinou nepřispíváš. Pomáhá Ti, když pracuješ v menší skupině nebo individuálně s učitelem.

Ve VLASTIVĚDĚ se orientuješ s drobnými obtížemi na mapě Evropy. Pojmy na mapě vyhledáváš pouze s dopomocí nebo potřebuješ velmi mnoho času. K popisu vybraných států Evropy dokážeš vybrat některá klíčová slova. S drobnými nepřesnostmi uvádíš, co je pro státy typické a co Tě na nich zaujalo. S obtížemi se orientuješ na slepé mapě světa a názvy a polohu kontinentů a oceánů sis prozatím ještě neupevnila. V samostatném dlouhodobém úkolu ses věnovala Řecku, Tvá práce měla velmi kvalitní grafické ztvárnění, obsahovala ale některé faktické nepřesnosti.

Na slovní hodnocení nejsou žáci zvyklí

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého tento způsob hodnocení nebude mít takový úspěch. Odhadl, že ke slovnímu hodnocení se letos uchýlí pouze deset procent škol. Pokud škola celé pololetí známkovala, nemá teď smysl zavádět slovní hodnocení.

Negativně se k hodnocení vyjádřil i Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory. „Nedává žádný smysl měnit žákům na poslední chvíli způsob hodnocení na vysvědčení, jak doporučuje Ministerstvo školství,“ říká Sárközi. „Žáci, učitelé i rodiče jsou zvyklí na stávající způsob hodnocení a náhlá změna může být spíše kontraproduktivní, protože je bude zbytečně stresovat,“ dodal.

Anketa

Preferujete u svých dětí spíše slovní hodnocení, nebo klasické známky?
Slovní hodnocení
16,3 %
Známky
83,7 %
Celkem hlasovalo 3400 čtenářů.

Podle dat České školní inspekce z roku 2018 využívalo slovní hodnocení pouze 6,5 procenta škol. Ostatní buď hodnotily známkou, nebo kombinovaly tyto dvě metody.

Samotný spolek Učitelská platforma pak v dokumentu, kde sdílí již vzniklá slovní hodnocení, děkuje učitelům, kteří měli odvahu „jít s kůží na trh“ - s odkazem na to, že se nejedná o běžnou praxi a slovní hodnocení je i mnoha učiteli odsuzováno. Je navíc mnohem pracnější a i většina rodičů upřednostňuje staré dobré známkování.

Sumativní vs. formativní hodnocení

Nezisková organizace Edukační laboratoř pak upozornila na nedostatečné pochopení pojmů „sumativního“ (shrnujícího) a „formativního“ (průběžného) slovního hodnocení. Podle laboratoře by vysvědčení mělo představovat sumativní formu hodnocení.

„Hodnocení ve formativní funkci na vysvědčení nepatří, vysvědčení totiž ze své podstaty plní funkci sumativní, což je zcela v pořádku,“ píše se v tiskové zprávě od Edukační laboratoře, která si klade za cíl tyto dvě formy jasně odlišit.

Vysvědčení totiž představuje konečné hodnocení, které již není možné měnit. Informuje o tom, do jaké míry byl žák schopen splnit požadavky za určité období. Proto by se mělo jednat o sumativní hodnocení. Kdežto formativní hodnocení upozorňuje na možnosti, jak by se žák mohl zlepšit, a získat tak lepší hodnocení. To ale u vysvědčení není možné.

Slovní hodnocení, které jsme uvedli výše, je sumativní. Níže uvádíme příklad formativního hodnocení, které by se mělo používat převážně v průběhu roku - tedy třeba na čtvrtletí.

SLOVNÍ ZPĚTNÁ VAZBA V 1. ČTVRTLETÍ (formativní)

Milý Ondro,

už chodíme po distanční výuce dva týdny do školy. Proto bych ti ráda napsala, co se ti ve výuce daří a na čem bys měl pracovat.

ČESKÝ JAZYK

Mám radost, že doma čtení pravidelně cvičíš. Poznám to z toho, že domácí úkoly čteš bez chyb a s jistotou. Když čteme ve škole text, který nemáš nacvičený, dokážeš přečíst až pětihlásková slova. Někdy se Ti ještě nepodaří celou větu zopakovat. Trénuj to i při domácím čtení své knihy. Když píšeme diktát, zvládáš zapsat slova jako leze, lopata, pavouk. U některých obtížných nebo dlouhých slov jsi zapomněl napsat písmeno nebo jsi písmena přehodil. Při běhacím diktátu jsi napsal v časovém limitu 4 slova (průměr třídy je 7) a dokázal jsi nakreslit ke slovům obrázek. Dokázal sis tak, že rozumíš tomu, co jsi napsal. Při opisu z tabule umíš opsat všechna slova. Někdy při psaní nedodržíš stejnou velikost písmen a mezery mezi slovy. Stává se to, když zapisuješ svoje myšlenky. Doma můžeš tuto dovednost trénovat, když si budeš psát s mamkou vzkazy nebo deníček. Při opisu slov s dlouhou slabikou někdy zapomeneš napsat délku nebo háček. Napsaná slova si po sobě vždycky přečti. Některá písmena a číslice píšeš už ve správném směru a pořadí, ale u některých se ti to stále nedaří. Vytrvej v domácím procvičování tak, jak to máš napsáno v procvičovacím sešitu. Když se chystáš psát, odříkej si naši básničku, která ti pomůže si hezky sednout i správně chytit tužku. Pozor, aby ti palec nesahal přes tužku nahoru. Uvolňovací cviky píšeš ve správném směru (občas ti to musím na začátku psaní připomenout).

MATEMATIKA

V matematice jsi udělal, Ondro, velký pokrok. Při postřehování prstů umíš zapsat na tabulku správný počet a umíš také správný počet prstů rychle ukázat. Při sčítání a odčítání ale ještě nepoužíváš prstíky správně. Prosím, procvičuj s rodiči podle videa zaslaného asi před dvěma týdny. Součtové trojúhelníky doplníš správně, když si puntíky spojuješ. Když ale trojúhelníky chvíli neprocvičujeme, chvilku ti trvá, než si vzpomeneš, jak máš úlohu řešit. Při psaní příkladů do sešitu se snažíš psát hezky a úhledně. Ne vždycky se ti podaří zapsat příklady na správný řádek nebo na správné místo na řádku.

Vysvědčení za první pololetí aktuálního školního roku se bude moct předávat později, pokud do konce ledna neskončí zákaz přítomnosti žáků ve školách. Obsah vysvědčení ale budou muset školy žákům sdělit v termínu 28. ledna, a to skrze informační systém školy nebo jinou elektronickou formou. Školy pak budou muset fyzicky rozdat vysvědčení nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná přítomnost žáků ve školách.

A jaké jsou vaše zkušenosti?

Jaké máte zkušenosti s online výukou? Funguje podle vás? Kolik hodin týdně vaše děti s učitelem či učitelkou stráví? Promluvili byste o tom na kameru?

Pokud ano, napište nám buď do diskuze pod článkem, anebo přímo na e-mail reportérky Kristiny Cirokové (ve formátu jmeno.prijmeni@sz.cz), která na toto téma připravuje jeden z příštích dílů publicistického pořadu Terén. Děkujeme!

Reklama

Doporučované