Hlavní obsah

Servis pro firmy a OSVČ: Co se mění v daních a pracovním právu

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační fotografie.

Reklama

30. 12. 2020 20:00

SZ Byznys přináší přehled nejdůležitějších změn v daňovém a pracovním právu, které platí od ledna. Autory jsou daňaři z firem Kodap a Bredford Consulting a právníci z AK Havel & Partners, Kodap legal a AK Sedlakova Legal.

Článek

Paušální daň pro OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné nebudou muset vyplňovat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích a platit na tři různá místa. Jednou měsíční platbou ve výši 5 469 Kč zaplatí daň z příjmů i pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Přihlásit se mohou OSVČ, které nejsou plátci DPH, jejich příjmy z podnikání v roce 2020 nepřesáhly milion, nejsou společníky veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti, nejsou dlužníky, vůči kterým bylo zahájeno insolvenční řízení a nejsou zároveň zaměstnaní. U svého finančního úřadu se však musí nahlásit do 11. ledna 2021.

Řešení se nevyplatí každému. Je třeba si ověřit, zda při konkrétním výdajovém paušálu, slevách na poplatníka a zálohách na sociálním a zdravotním pojištění si na daních a odvodech v paušálním režimu OSVČ nepřiplatí. Na to slouží i kalkulačka na webu Ministerstva financí.

Z paušálního režimu je možné dobrovolně vystoupit, oznámit je to třeba nejpozději do 10. ledna následujícího roku.

Stravenkový paušál

Zaměstnavatelé si mohou zvolit, jaká forma poskytnutí příspěvku na stravování jim vyhovuje, a nemusejí zvažovat negativní dopady při zdanění. Dosud nebylo možné na straně zaměstnance nezdanit peněžitý příspěvek na stravování. Nově je však možné osvobodit peněžitý příspěvek do výše 70 procent horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Na straně zaměstnavatele by měl být příspěvek podle současného návrhu daňově uznatelný bez omezení.

Pro zaměstnance to znamená, že peněžitý příspěvek bude osvobozen od daně z příjmů a zaměstnanec z něj nebude odvádět sociální a zdravotní pojištění. Dostane tak čistý peněžitý příspěvek, který může, ale nemusí využít na jídlo. Nebude muset na stravné doplácet a nebude ani omezen v tom, kde kterou stravenku berou.

Pro zaměstnavatele bude příspěvek daňově uznatelným výdajem. Znamená to snížení nákladů, zejména pokud fungovali na principu stravenek.

Kvůli tomu, že prezident Zeman odmítl daňový balíček podepsat, budou ale nová pravidla účinná až od února, v lednu budou firmy postupovat dle stávajících pravidel. Tedy dají zaměstnancům stravenky. Peněžitý příspěvek místo stravenek jim mohou dát až od druhého kalendářního měsíce.

Dovolená na hodiny

Dovolená zaměstnanců se už nebude vypočítávat za odpracované dny, ale za počet odpracovaných hodin. Při klasické 40hodinové týdenní pracovní době měl dosud zaměstnanec nárok na 20 dní dovolené, nově to bude 160 hodin dovolené. Výpočet dovolené by se tím měl zjednodušit a být spravedlivější pro zaměstnance s různým rozvržením pracovní doby do jednotlivých směn. Aktuálně se dovolená stanovovala tak, že jeden den dovolené představoval jeden den směny bez ohledu na její délku (která mohla být i podle rozvržení různě dlouhá).

Na žádost zaměstnance bude možné převést dosud nevyčerpanou dovolenou do následujícího roku za předpokladu, že zaměstnanec v daném roce vyčerpal alespoň čtyři týdny dovolené, na které mu v tomto roce vznikl nárok.

Zvýšení minimální a zaručené mzdy

Od 1. 1. 2021 se mění výše minimální mzdy, kterou musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci za práci v pracovním poměru a v právních vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Výše minimální mzdy bude 15 200 Kč, tedy o 600 Kč víc než dosud.

Obdobně dochází i ke zvýšení zaručené mzdy, pokud mzda zaměstnanců není sjednána kolektivní smlouvou. Zaručená mzda se pak zvyšuje dle zařazení do jednotlivých skupin dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce.

Sdílené pracovní místo

Dva a více zaměstnanců s kratší pracovní dobou budou moct zastávat jednu pracovní pozici, přičemž si budou sami po jejich vzájemné dohodě rozvrhovat pracovní dobu do směn. Zpravidla se bude jednat o dva zaměstnance s polovičním úvazkem. Budou tak moci lépe skloubit osobní a pracovní život.

Změny v odepisování hmotného majetku

Podnikatelé si budou moct jednorázově víc snížit daně. Zvyšuje se totiž limit pro zařazení samostatných movitých věcí a jejich souborů mezi hmotný majetek, a to ze 40 tisíc na 80 tisíc korun. Toto zvýšení platí pro majetek i jeho technické zhodnocení. Povinně bude tato hranice platit u hmotného majetku nabytého od roku 2021, dobrovolně u hmotného majetku pořízeného v roce 2020.

Dále je možné uplatnit tzv. mimořádné odpisy. Zrychlené odpisování se bude týkat majetku v 1. a 2. odpisové skupině zařazeného do užívání v období od 1. ledna 2020 až do 31. prosince 2021.

Zrušení kategorie nehmotného majetku

Zjednoduší se nakládání s nehmotným majetkem. U odpisování nehmotného majetku se totiž nově pro daňové účely bude postupovat stejně jako v účetnictví. Daňově uznatelným nákladem tak budou pouze účetní odpisy, nikoli již daňové odpisy. Odpadne také povinnost posuzovat rozdílně technické zhodnocení u tohoto majetku z hlediska účetnictví a daní.

Změny v oznamování příjmů plynoucích do zahraničí

Zvýší se hranice, do které plátce daně není povinen podat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí, ze 100 000 na 300 000 Kč. Nově bude také možné podat oznámení o osvobozených příjmech a příjmech, které nepodléhají zdanění v ČR dle mezinárodní smlouvy jednou za rok, a to do konce ledna následujícího roku.

Změny u DPH u pronajímaných nemovitostí

Při nájmu nemovitostí určených k bydlení nebude možné dobrovolně uplatňovat DPH, a zachovat tak nárok na odpočet DPH. U nemovitostí pořízených v posledních 10 letech a jejich technického zhodnocení bude potřeba provádět úpravy uplatněného odpočtu DPH.

Změny dopadnou na pronajímatele nemovitostí určených k bydlení, kteří u nich uplatnili odpočet DPH a nemovitosti dosud pronajímali s DPH jinému plátci pro jeho ekonomickou činnost.

Účtování spotřebované energie u elektromobilů a hybridů

U elektromobilů nebo hybridních vozidel zahrnutých v obchodním majetku, pořízených na finanční leasing, v nájmu nebo užívaných na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu není možné v současné době uplatnit výdaje za spotřebovanou elektřinu jinak než ve skutečné výši. To může činit vzhledem k mnohdy složitému výpočtu nemalé problémy. Nově nebude nutné pracně zjišťovat skutečnou spotřebu elektřiny, lze využít předem stanovené referenční ceny uvedené ve vyhlášce MPSV.

Využití referenční ceny elektřiny (tj. pro rok 2020 ve výši 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny) je totiž podle současné právní úpravy možné pouze u elektromobilů, hybridních vozidel nezahrnutých do obchodního majetku podnikatele nebo užívaných na základě smlouvy o výpůjčce nebo o výprose.

Dluhopisy bez srážkové daně

Příjmy plynoucí z práva na splacení dluhopisu s datem emise po 31. 12. 2020 nebudou zdaňovány srážkovou daní a vůči daňovým nerezidentům ze zemí mimo EU/EHP se bude uplatňovat zajištění daně (1%). Emitentům se zjednoduší administrativa: nebudou muset zjišťovat pořizovací cenu jednotlivých držitelů. Držitelé dluhopisů, u kterých je výnosem rozdíl mezi emisní, případně pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou, budou muset příjem sami zdaňovat v daňovém přiznání.

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované