Hlavní obsah

Dokument: Tak Pavel Zeman vysvětlil, proč vrátil Čapí hnízdo policii

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Reklama

4. 12. 2019 14:12

Připravili jsme kompletní přepis vystoupení nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, ve kterém vysvětlil, proč u Andreje Babiše a jeho spolupracovnice Jany Mayerové znovu rozjel policejní vyšetřování jejich podílu na kauze Čapí hnízdo.

Článek

Vážené dámy, vážení pánové, vítejte znovu na tiskové konferenci, jejímž obsahem je informování veřejnosti o výsledku přezkoumání usnesení o zastavení trestního stíhání vydaného státním zástupcem Městského státního zastupitelství v Praze dne 30. 8. tohoto roku v trestní věci označované jako kauza Čapí hnízdo.

Úvodem dovolte pár poznámek, poněvadž se jedná o věc veřejně známou a veřejně známá je i informace, že se týká mimo jiné i předsedy vlády České republiky, Ing. Babiše, považuji za nezbytné veřejně prezentovat výsledky shora uvedeného přezkumu ,a to ve smyslu výroku 8a, odstavec 3 trestního řádu.

Předem jsem si pečlivě vyhodnotil, jaké informace ve smyslu paragrafu 8a trestního řádu uvést, a to především s ohledem na veřejný zájem, na poskytnutí informací uvedených v paragrafu 8d, odstavec 1 trestního řádu.

Zároveň také předesílám s ohledem na tato ustanovení, že některé informace sdělovat nebudu, pak si dovolím i na případné otázky odpovědět bez komentáře.

Nejdříve dovolte pár slov k dosavadnímu procesnímu vývoji ve věci. Je vedeno trestní řízení, bylo vedeno trestní řízení, bylo vedeno vyšetřování. Vyšetřování skončilo usnesením o zastavení trestního stíhání, přičemž nebyly podány žádné opravné prostředky, stížnost, takže toto usnesení nabylo právní moci dne 17. září tohoto roku a od tohoto dne také plynula tříměsíční lhůta nejvyššímu státnímu zástupci pro přezkoumání tohoto rozhodnutí.

Teoreticky možný postup nejvyššího státního zástupce v této věci, v přezkumu, jsou možné dvě věci. Buďto se potvrdí dané usnesení, dané rozhodnutí, nebo se zruší, a to buď celé, nebo v části.

V této věci probíhal komplexní přezkum usnesení, to znamená včetně spisu. A to znamená, že jsme zkoumali zejména splnění formálních náležitostí, otázku právní moci, důkazního stavu, potom hodnocení, právního hodnocení důkazů a celé situace. Stejně jako souvislost s případnými jinými trestními řízeními.

Abych přiblížil ještě, o jakou věc se ještě jedná, přestože to zřejmě vám všem a novinářům, kteří se o to zajímáte, je zřejmé, tak přesto pro veřejnost, jedná se o zhruba 3,5 roku trvající trestní řízení. Zahájeno bylo v roce 2016 záznamem o zahájení úkonu trestního řízení a jedná se v podstatě velice jednoduše řečeno o podání žádosti o dotaci v programu podpory regionálního rozvoje v oblasti cestovního ruchu, kdy bylo žádáno a následně byla také dána dotace 50 milionů korun z finančních prostředků Evropské unie. Tato dotace podle znění zadání toho dotačního programu byla určena výlučně pro malé a střední podniky a trestní řízení bylo v podstatě zahájeno s tím, že bylo dáno podezření, že žadatel úmyslně skryl skutečnou vlastnickou strukturu společnosti tak, aby se společnost navenek jevila jako nezávislá, splňující kritéria malého středního podniku, ačkoliv ve skutečnosti mohla být propojená s jinou, výrazně větší společností a tím by závazná kritéria dotačního programu nesplnila. Jak už jsem zmiňoval, bylo zahájeno trestní stíhání, a to v září 2017, vůči 11 osobám, vůči jedenácti obviněným. Následně v dubnu 2018 bylo ve vztahu ke čtyřem osobám trestní stíhání zrušeno, ke stížnosti, přičemž jedna osoba byla následně vyloučena do samostatného projednání z důvodu její nedostupnosti a pobytu v cizině.

30. 8., jak už jsem zmiňoval, letošního roku, státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze zastavil trestní stíhání, a to z toho důvodu, že skutek není trestným činem a není důvod k postoupení věci jinému orgánu. Právní moc byla, nabylo toto usnesení 17. září a následně tedy nastala přezkumná činnost nejvyššího státního zástupce, kdy jsem si vyžádal veškerý spisový materiál, 60 svazků vyšetřovacího spisu, a měl jsem k dispozici i dozorový spis, 5 svazků dozorového spisu. Z těch zjištění, z toho zjištění přezkumného, vyplývají následující závěry:

Byly zjištěny určité nedostatky v rovině skutkové a v rovině právního hodnocení. K těm nedostatkům skutkovým: Jedná se zejména o nedostatečnou reflexi zjištěného důkazního stavu a zároveň o nedostatečné zjištění skutkového stavu. K nedostatkům právním: Nesprávné hodnocení důkazů, otázka hodnocení propojenosti podniků, neúplné vyhodnocení evropské legislativy a navazující judikatury a otázka hodnocení subjektivní stránky, to znamená zavinění u některých obviněných. Zároveň musím konstatovat po studiu tohoto spisu, že kriticky je nutno hodnotit i samotnou činnost, tehdejší činnost Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Poněvadž mám za to, že tato činnost zejména v úvodní fázi hodnocení projektu byla naprosto formální, položené údaje nebyly ověřovány, nebyla přezkoumávána majetková struktura a s tím souvisí ale i to, že bylo podle mého názoru dáno nedostatečné personální zajištění. K těm důvodům ještě uvedu, ty úvody jsem zobecnil a blíže je nebudu dále specifikovat, jenom pro případné otázky.

Nyní k samotnému rozhodnutí nejvyššího státního zástupce. Vůči 4 obviněným nebyly shledány důvody ke zrušení rozhodnutí, ke zrušení usnesení, jedná se o rodinné příslušníky a jednoho ze statutárních orgánů Farmy Čapí hnízdo. Poněvadž se nepodařilo prokázat jejich subjektivní stránku zavinění, jejich aktivní zapojení do procesu, získání dotace a vědomí o tom, že změna akcionářské struktury měla souviset s dotačním financováním. Zároveň není předpoklad, že případné další úkony trestního vyšetřování ve vztahu k těmto osobám by přinesly další poznatky. Vůči dvěma obviněným, jedná se o Ing. Babiše a Ing. Mayerovou, bylo toto rozhodnutí usnesení o zastavení trestního stíhání Městského státního zastupitelství v Praze zrušeno jako nezákonné, předčasné, z toho důvodu, že nebyl objasněn skutkový stav v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí a došlo i k opomenutí odůvodnění některých podstatných otázek v oblasti skutkového i právního hodnocení věci.

Za dané situace nebylo možné ze strany nejvyššího státního zástupce zvolit jiný zákonný postup než částečné zrušení takového usnesení, a to ve vymezeném rozsahu. Podotknu ještě jednu věc. Minulý týden, 27. listopadu, jsme obdrželi stanovisko Vrchního státního zastupitelství v Praze v dané věci a v závěrech se shodujeme s postojem Nejvyššího státního zastupitelství. Obsahově: Kasační usnesení, kasační rozhodnutí nejvyššího státního zástupce obsahuje přirozeně hodnocení formálních náležitostí, jsou konstatovány konkrétní vady rozhodnutí Městského státního zastupitelství v Praze, je provedeno právní hodnocení vztahu společnosti, propojenosti podniků a dalších otázek, jsou učiněny závěry o důvodnosti či nedůvodnosti trestního stíhání ve stavu k jednotlivým obviněným a jsou dány pokyny k vyšetřování. Zároveň je souhrnně zhodnocen skutkový a právní stav věci. Jsou vymezeny oblasti do značné míry podrobně, kterými se dozorový státní zástupce bude muset znovu zabývat, a je vymezeno, kterými okolnostmi objektivní stránky trestných činů bude muset vyhodnotit.

Z hlediska dalšího postupu: Kasační rozhodnutí nejvyššího státního zástupce nenahrazuje v žádném případně aktivitu na meritorní rozhodnutí dozorového státního zástupce. Pouze vymezuje nedostatky, ukládá pokyny a rozsah daného budoucího vyšetřování. Konečné posouzení a vyhodnocení po doplnění vyšetřování bude opět na dozorovém státním zástupci. Věc se vrací do přípravného řízení, do fáze vyšetřování. Dozorový státní zástupce věc vrátí, je k tomu zavázán pokynem, policejnímu orgánu k doplnění. A stejně tak policejní orgán jako dozorový státní zástupce je vázán pokyny nejvyššího státního zástupce. Po doplnění vyšetřování bude třeba věc opětovně vyhodnotit a meritorně rozhodnout, i nadále toto rozhodnutí je v působnosti dozorového státního zástupce v Praze. Obsahem kasačního rozhodnutí není konstatování o tom, že se trestný čin stal nebo nestal, takový závěr na podkladě stávajícího vyšetřování dosud nelze učinit. Obsahem kasačního usnesení je zároveň objektivní konstatování toho, že usnesení Městského státního zastupitelství v Praze vzhledem k nedostatečnému rozsahu vyšetřování a opomenutí některých otázek spojených se skutkovým a právním hodnocením věci nesplňuje žádné zákonné požadavky na rozhodnutí o zastavení trestního stíhání ve vztahu k části stíhaných osob. Řečeno lapidárně, abych vysvětlil, v současné chvíli není důkazní situace na to, aby byla, mohla být věc odžalována nebo zastavena. K předešle uvedenému je třeba uvést a zdůraznit, že u Ing. Babiše a Ing. Mayerové je třeba plně respektovat zásadu presumpce neviny, tedy, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen. Tyto osoby se částečným zrušením usnesení o zastavení trestního stíhání staly opětovně obviněnými, a to ve fázi vyšetřování.

Znovu opakuji. Nelze na tyto osoby v žádném případě pohlížet jako by byly vinny, jsou toliko v postavení obviněných.

Mé částečné zrušovací usnesení nepředjímá, jaký má být výsledek vyšetřování a další postup vůči oběma obviněným, toto na základě doplňování dokazování bude muset vyhodnotit dozorový státní zástupce. Před tím, než dám prostor pro oněch avizovaných 10 dotazů, bych rád upozornil na to, že nebudu po skončení tiskové konference dávat bilaterální rozhovory, skutečně. A nemíním své rozhodnutí ani dále komentovat v médiích, v jakýchkoliv pořadech. A to s ohledem na to, že ode dneška je vedeno opětovně přípravné řízení trestní, jsou uloženy pokyny k došetření a nechci zmařit jednak účel trestního řízení a jednak nechci poškodit osoby na trestním řízení zúčastněné. Děkuji za pozornost.

Reklama

Doporučované