Hlavní obsah

Pravidla letní soutěže Hledej se Seznamem

Pravidla letní soutěže Hledej se Seznamem.

Reklama

15. 7. 2019 7:12

Zapojte se s námi do letní soutěže Seznam Zpráv. Soutěžíme o ceny, které využijete v rámci letních měsíců.

Článek

PRAVIDLA LETNÍ SOUTĚŽE SE SEZNAM ZPRÁVY

Obecná ustanovení

Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČO: 26168685 (dále jen „společnost Seznam.cz“).

Soutěží se rozumí soutěž příznivců společnosti Seznam.cz založená na jejich interakci v prostředí sítě internet, zejména v prostředí sociální sítě Facebook, respektive příznivců stránky Seznam Zprávy (@SeznamZpravy), a sociální sítě Instagram, respektive příznivců profilu @seznamzpravy.

Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí Facebook či Instagram ani jejich provozovatelem. Provozovateli sociálních sítí Facebook či Instagram (dále spolu jen „sociální sítě“) nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.

Soutěž je vždy zveřejněna

v případě sociální sítě Facebook prostřednictvím příspěvku se zveřejněním soutěže;

v případě sociální sítě Instagram prostřednictvím příspěvku – obrázku se zveřejněním soutěže

(pro všechny shodně dále jen „příspěvek se zveřejněním soutěže“ či „zveřejnění“).

Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění na sociálních sítích (na každé samostatně a/nebo pouze na některé z nich) do okamžiku specifikovaného v příspěvku se zveřejněním soutěže, respektive podle harmonogramu specifikovaného v takovémto zveřejnění (dále jen „termín soutěže“).

Soutěžící

Účastníkem soutěže může být osoba ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrovaná na dané sociální síti, má po celou dobu soutěže aktivní účet na této sociální síti a seznámila se s těmito zveřejněnými pravidly soutěže a zcela je splní.

Soutěžící jsou zároveň povinni dodržovat veškerá pravidla používání sociálních sítí.

Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti Seznam.cz a osob majetkově a organizačně propojených se společností Seznam.cz a osoby blízké těmto zaměstnancům.

Soutěžící se soutěže zúčastní přidáním, respektive zveřejněním komentáře pod příspěvek se zveřejněním soutěže (dále jen „soutěžní komentář“). V soutěžním komentáři bude nezbytné uvést správnou odpověď či jinou kvalifikovanou reakci podle zadání (soutěžní otázky, soutěžního úkolu apod.) specifikovaného v příspěvku se zveřejněním soutěže (dále jen „odpověď“).

Uveřejněním soutěžního komentáře na sociální síti uděluje soutěžící společnosti Seznam.cz souhlas k zařazení soutěžního komentáře do soutěže a ke zveřejnění soutěžního komentáře na sociální síti, respektive na profilech spravovaných společností Seznam.cz, případně na webových stránkách provozovaných společností Seznam.cz, a k využití k dalším nezbytným krokům společnosti Seznam.cz pro účely soutěže.

V případě, že soutěžní komentář nebo jeho dílčí části naplní znaky autorského díla, případně jiného předmětu ochrany (pro oba dále jen „předmět ochrany“), ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje soutěžící společnosti Seznam.cz k takovému předmětu ochrany oprávnění k výkonu práva užití (licenci) všemi způsoby dle ustanovení § 12 daného zákona. Licence je poskytována jako nevýhradní, bez množstevního či jiného omezení a pro území celého světa. Licence může být využívána jakýmkoli technologickým postupem. Společnost Seznam.cz je oprávněna předmět ochrany užívat v celku nebo jeho libovolné části, samostatně i ve spojení s jinými autorskými díly či jej zařadit jako součást díla souborného a je dle své úvahy oprávněna předmět ochrany zpracovávat, upravovat a měnit. Společnost Seznam.cz je oprávněna poskytnout podlicenci nebo postoupit licenci k užití předmětu ochrany třetí osobě. Společnost Seznam.cz není povinna licenci využít.

Uveřejněním soutěžního komentáře na sociální síti prohlašuje soutěžící zároveň, že vypořádal veškerá případná práva třetích osob související s uveřejněným soutěžním komentářem (včetně jeho jednotlivých částí) a že společnosti Seznam.cz odpovídá za veškerou případnou škodu, která jí vznikne v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení.

Výherci, výhry a způsob určení výherců

Ze soutěžících bude určen jeden a/nebo více výherců, a to v počtu a způsobem (losování, výběr komisí apod.) podle specifikace v příspěvku se zveřejněním soutěže.

Každý výherce (dále jen „výherce“) bude společností Seznam.cz informován prostřednictvím dané sociální sítě. Následně bude výherce kontaktován společností Seznam.cz prostřednictvím soukromé zprávy na této sociální síti, a to zejména za účelem domluvení způsobu předání výhry, případně doručovací adresy na území České republiky. K tomuto způsobu informování a komunikace dávají svojí účastí v soutěži soutěžící společnosti Seznam.cz souhlas. Společnost Seznam.cz není nikterak povinna komunikovat se soutěžícími, kteří se výhercem nestanou.

V případě, že se společnosti Seznam.cz nepodaří s výhercem zkontaktovat a následně se s ním domluvit na způsobu předání výhry do dvou pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků, nárok výherce na výhru zanikne.

Výherce získá od společnosti Seznam.cz nepeněžitou výhru v podobě podle specifikace v příspěvku se zveřejněním soutěže, nejvýše však v hodnotě do 1.000,– Kč.

Pro informaci společnost Seznam.cz uvádí, že nepeněžitá výhra v hodnotě nepřevyšující částku 10.000,– Kč včetně zákonné sazby DPH je osvobozena od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany společnosti Seznam.cz. Společnost Seznam.cz, a.s. zároveň neposkytuje na výhry záruku, ani neodpovídá za vady, které se na výhře projeví.

Závěrečná ustanovení

Společnost Seznam.cz má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.

Společnost Seznam.cz je oprávněna vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší tato pravidla a další podmínky specifikované ve zveřejnění soutěže, obecně závazné právní předpisy a pravidla používání té které sociální sítě nebo u něhož bude mít Seznam.cz důvodné podezření na porušení předmětných pravidel, podmínek a předpisů.

Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou společností Seznam.cz zpracovány za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem předvídaným soutěží a těmito pravidly, včetně případného informování o dalších soutěžích společnosti Seznam.cz.

Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.

Podrobnosti v příspěvku se zveřejněním každé jednotlivé soutěže mají přednost před těmito rámcovými pravidly.

Tato pravidla se zveřejňují na internetové síti, případně přímo v prostředí dané sociální sítě.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované