Hlavní obsah

„Každá otázka má své opodstatnění.“ Proč chce stát vědět, jak bydlíme?

Foto: Profimedia.cz

Sčítání lidu zjišťuje údaje, které nelze zjistit z jiných zdrojů.

Reklama

3. 4. 14:19

Proč potřebuje stát vědět, v kolika místnostech bydlíme? A s kým? Český statistický úřad objasňuje otázky, které ve sčítání lidu a bytů budí nedůvěru části veřejnosti.

Článek

Už týden probíhá elektronické sčítání lidu a kdo má zájem, může tedy vyplnit dotazník online. Čas na to má až do 11. května. Pro příznivce zastaralejších metod bude možné vyplnit i papírový formulář, a to od 17. dubna do 11. května, úřady však doporučují spíše online dotazník.

Sčítání je pro každého občana povinné a za nevyplnění mu hrozí pokuta až 10 000 korun. Samotné vyplňování dotazníku ale přináší mnoho otázek, které kladli i čtenáři Seznam Zpráv v diskuzích pod články. Například proč statistici potřebují znát odpověď na některé otázky, které mohou být pro někoho až příliš detailní?

Seznam Zprávy požádaly Český statistický úřad, aby potřebu znalostí některých věcí vyargumentoval.

Proč je vůbec potřeba sčítání lidu provádět?

Sčítání nabízí pravdivou výpověď o aktuálním stavu obyvatelstva a je zcela zásadní pro plánování veřejných služeb. S výsledky sčítání pracují jak obce, kraje a veřejná správa obecně, tak ale i soukromý sektor. Při sčítání získáme údaje o veškerém obyvatelstvu, jeho rozmístění, demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, složení a způsobu bydlení domácností, a to ve vzájemných vazbách v celostátním pohledu i v nejmenším územním detailu. Tyto údaje se využijí například pro plánování dopravy, bydlení, kapacit jeslí a školek, rozvoji zaměstnanosti, sociálních služeb, vzdělávání a zdravotnictví.

Tím, že formulář vyplníte, přispějete k tomu, aby bylo možné efektivně hospodařit s penězi z vašich daní, daní vašich příbuzných a vašich spoluobčanů. Pomůžete rozvoji regionu a obce, kde žijete, protože žádná strategie regionálního rozvoje se bez dat sčítání neobejde.

Nestačí informace z registrů a veřejně dostupná data?

Prostřednictvím sčítacího formuláře se zjišťují pouze údaje, které nelze získat jiným způsobem. Velkou část údajů potřebných pro Sčítání 2021 přebíráme přímo z registrů státu. Ve formulářích tak zjišťujeme o polovinu údajů méně než při minulém sčítání. Například otázky o státním občanství, rodinném stavu nebo otázky týkající se vybavení domácnosti z formuláře úplně zmizely.

Sčítání zatím nelze realizovat pouze na základě stávajících administrativních zdrojů dat. Zcela chybí registr bytů. V databázích státu nejsou ani všechny potřebné informace o vzdělání, ekonomické aktivitě a zaměstnání, dojížďce, adrese obvyklého bydliště, místě školy nebo pracoviště. Z registrů není možné získat ani údaje o složení domácností.

Některé otázky jsou poměrně detailní - například jaké vytápění člověk využívá a kolik má jeho byt místností. Musí to opravdu být?

Každá otázka ve sčítacím formuláři má své opodstatnění.

Otázky týkající se velikosti bytů a dispozic ve spojení s počty osob v domácnostech poskytují informace o aktuálních podmínkách bydlení obyvatelstva. Ukazují také, ve kterých obcích je problematické sehnat bydlení a kde jsou lidé nuceni bydlet ve stísněných podmínkách.

Údaje o rozmístění lokálních topidel spolu s informacemi o druhu používaných paliv, hustotě obyvatelstva, charakteru zástavby aj. pomáhají k vytváření emisních map, analyzování emisí a ke zlepšování kvality ovzduší. Tyto informace rovněž umožňují sledovat dopad opatření v oblasti zvyšování energetické účinnosti a plánovat rozvoj energetických sítí.

Hned první den měl systém na sčítání lidu výpadek. Může ČSÚ zaručit anonymitu a bezpečnost dat?

Ujišťujeme všechny, kteří již dotazník vyplnili, že jejich data jsou v bezpečí a sobotní výpadek na ně neměl žádný vliv.

Bezpečnost dat je pro projekt sčítání prioritou. Pro vyplnění sčítacího formuláře je nutné uvést svou totožnost, aby bylo zajištěno, že se každý sečte jen jednou. Je to důležité pro kvalitu výsledků. Bez identifikace osoby by také nebylo možné přiřadit k formulářům potřebné údaje přímo z databází státu a snížit počet zjišťovaných údajů o polovinu. Při zpracování dotazníků se data anonymizují. Výsledky sčítání jsou pak anonymní. Vždy jde pouze o souhrnná statistická data (počty, podíly či průměry) bez možnosti identifikovat v nich konkrétní osoby.

Jak systém pracuje s chybami, které každý člověk může udělat?

Pokud respondent zjistí, že ve formuláři udělal chybu, může ho vyplnit znovu. Systém bude považovat za platný ten, který byl zaregistrován později. To samé platí, pokud je nějaká osoba sečtena vícekrát – jako platný bude brán ten dotazník, který byl odeslán později. Identifikace pomocí data narození, typu dokladu a jeho čísla totiž zároveň slouží k pozdějšímu odstranění duplicit, aby zkrátka nikdo nebyl sečten vícekrát.

Jak se sčítání lidu řeší u lidí bez domova nebo sociálně slabších lidí, kteří ke sčítání nemají přístup?

Ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb je připravena možnost sečíst se pro lidi, kteří nemají domov. Pokud docházejí do některé z organizací, které poskytují například stravu, oblečení nebo jiné služby, mohou si tam vyzvednout listinný formulář. V otázce adresy současného bydliště pak mohou vyplnit právě adresu této organizace.

Jak ČSÚ bude kontrolovat, že se opravdu všichni sečetli?

Porovnáním s registry státu jsme schopni zjistit, kdo se nesečetl. Pokud někdo nesplní svou zákonnou povinnost, bude sečten v omezeném rozsahu na základě údajů, které jsou k dispozici v databázích státu. Za porušení povinnosti sečíst se může být uložena pokuta do výše 10 000 Kč. Při určování výše pokuty se přihlíží k závažnosti porušení povinnosti, zejména ke způsobu jejího porušení, k následkům a okolnostem, za nichž byla povinnost porušena.

Co se s daty děje poté, co člověk vyplní své údaje?

V další fázi se údaje z formulářů propojují s daty z registrů a databází státu. Poté se odstraňují duplicitní informace, řeší se nelogické odpovědi a celá řada dalších nesrovnalostí, které je třeba odstranit, aby bylo možné publikovat smysluplné výsledky. Opět platí, že elektronický formulář pomáhá řadě nelogičností v odpovědích předejít již při vyplňování respondentem. Zásadní součástí tohoto procesu je anonymizace dat, tedy odstranění identifikačních údajů osob (jmen, čísel dokladů, rodných čísel atd.). Teprve po těchto a dalších podobných úpravách je možné přistoupit k vlastním výpočtům výsledků - to už je ve srovnání s předchozími aktivitami relativně snadný úkol.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované