Hlavní obsah

Půjčky pro podnikatele a úvěr COVID

Článek

Jak lze požádat o zvýhodněný úvěr COVID?

Program COVID I byl spuštěn již od 16. 3. 2020, aktuálně je příjem žádostí pozastaven. Ve čtvrtek 2. 4. 2020 byl spuštěn program COVID II, informace na stránkách ČMZRB. První kolo záručního programu COVID II bylo naplněno a ČMZRB ve spolupráci s MPO připravují pokračování programu. Připravují se záruční programy COVID Praha a COVID III. Program COVID Praha bude vyhlášen v týdnu od 20. dubna 2020. Program COVID III bude vyhlášen na přelomu dubna a května. Úvěry budou poskytovat spolupracující komerční banky a ČMZRB bude za ně vystavovat záruky.

Jak postupovat při žádosti o úvěr?

- Vyčíslete újmu, která vám vznikla v souvislosti s výskytem koronavirové infekce, a dejte dohromady veškeré průkazné dokumenty.

- Stáhněte si žádost a její přílohy na webu banky a vše vyplňte (odkaz je zde).

- Žádost i s přílohami podejte skrze e-Podatelnu a vyčkejte kontaktování některého pracovníka.

Kde najdu základní podmínky úvěru?

Základní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě.

Co si připravit a doložit?

Základní informace o sobě, účel požadovaného úvěru a popis újmy, jaká vznikla z důvodu opatření proti šíření koronaviru. Z újmy by pak měla vycházet požadovaná částka úvěru.

Kam žádost zaslat a kde ji konzultovat?

Vyplněnou žádost lze podat výhradně prostřednictvím aplikace ePodatelna. Následně bude možnost komunikovat přímo s obchodním pracovníkem, který dostane žádost k vyřízení.

Jaký dokument bude třeba na doložení čerpání úvěru?

K uhrazené částce způsobilého výdaje musí existovat účetní doklad, aby bylo možné prokázat, že zvýhodněný úvěr byl použit na způsobilé výdaje, např. v případě nájemného výpis z účtu, ze kterého byl zaplacen nájem a nájemní smlouva. Tyto doklady je potřeba uložit pro případnou pozdější kontrolu.

Kam a kdy bude úvěr čerpán?

Úvěr bude čerpán na bankovní účet žadatele až po podpisu úvěrové smlouvy mezi ČMZRB a žadatelem.

Jaká bude skutečná výše úvěru?

Výše úvěru bude odpovídat potřebám žadatele, které specifikoval v rámci žádosti.

Co může být z úvěru COVID uhrazeno?

Žadatel bude moci z úvěru hradit tzv. způsobilé výdaje (převážně běžné provozní výdaje), které jsou specifikované ve Výzvě a smlouvě o zvýhodněném úvěru.

Lze použít prostředky z úvěru i k bezhotovostním platbám vůči třetím osobám?

Ano, doporučujeme tuto skutečnost zmínit již v žádosti o úvěr. Následně bude nutné vždy archivovat účetní doklady ke způsobilým výdajům, na které byl čerpán zvýhodněný úvěr pro případnou pozdější kontrolu.

Je možno financovat z úvěru plné, nebo částečné splacení (i ve formě pravidelných splátek jistiny a úroku) dříve poskytnutý úvěr, leasing, hypotéku, apod.?

Z úvěru nelze financovat plné, ale ani i částečné splátky úvěru, leasingů či jiných bankovních závazků, či závazků za společníky, apod. Úvěr musí pokrýt standardní provozní náklady mimo tyto splátky. Doporučuje se s těmito věřiteli dohodnout na odkladech jejich splátek, aby bylo možné zabezpečit chod podniku žadatele.

Je možné financovat výpadek příjmů vzniklých z vratek klientů cestovních kanceláří, či hotelů v případě žádosti o zrušení smlouvy?

Pokud je možné újmu vyčíslit na základě informace o zrušeném či odloženém plnění z obchodních kontaktů, vypovězených, či odložených objednávek či zaslaného storna, přiloží žadatel tento dokument k žádosti.

Je možné financovat ostatní provozní náklady v cestovním ruchu, a to v případě naúčtování storna ze strany hotelu v České republice či zahraničí z důvodu zrušení smlouvy ze strany jejich klienta?

Ano, pokud je možné újmu vyčíslit na základě informace o zrušených, či posunutých kontaktech, vypovězených, odložených objednávek či zaslaného storna, předloží žadatel tento dokument.

Je možné financovat úvěrem mzdy zaměstnanců?

Ano. Žadatel vyplatí převodem, či hotovostně mzdy. V případě výplaty v hotovosti je nutné mít k dispozici výdajový doklad, či jiný účetní doklad pro případnou pozdější kontrolu.

Je možné využít zvýhodněný úvěr COVID na pokrytí výdajů za nakoupení zásob pro nasmlouvanou zakázku, která byla zrušena z důvodu zavádění opatření proti koronaviru?

Ano. Je nutné přiložit k žádosti výdajový doklad, či jiný účetní doklad pro případnou pozdější kontrolu.

Lze financovat nákup strojů?

Ne, program lze použít pouze na provozní financování, nikoliv na investice.

Musí žadatel po zaplacení třetí straně dokladovat řádné použití vůči bance?

Žadatel musí na vyžádání ČMZRB být schopen zdokladovat, že poskytnutá částka byla použita řádně v souladu se způsobilými výdaji stanovenými ve Výzvě a smlouvě o zvýhodněném úvěru. To znamená, že žadatel, který původně vyžadovat úvěr na pokrytí mzdových nákladů, musí být při případné kontrole schopen předložit např. výpis ze mzdového účetnictví.

Musí žadatel o COVID bance prokázat svoji bonitu?

Ano, žadatel předloží ekonomické informace o svém podnikání - finanční výkazy, případně ekonomickou predikci (dle konkrétních požadavků banky).

Musí být úvěr COVID zajištěn?

Ano, úvěr bude zajištěn blankosměnkou s avalem, nebo bez avalu (ve vazbě na typ žadatele). K jednotlivým úvěrům bude přistupováno vždy individuálně.

Může žádat o úvěr COVID jakýkoliv podnikatel?

Ne, program není určen pro velké podnikatele, tj. ti, kteří sami, nebo ve spojení s ostatními podnikateli přesáhnou v součtu 250 zaměstnanců, případně převýší tržby a aktiva nad stanovenou mez. V případě, že hrozí, že jste například velkým řetězcem restaurací, či hotelů, doporučujeme tuto skutečnost diskutovat dopředu s obchodním místem ČMZRB.

Jaký dokument je třeba k prokázání újmy v případě, že jsou ohroženy příjmy od klientů v cestovním ruchu - rušení na základě již uzavřené smlouvy, či objednávky.

Dokument se soupisem zájezdů, které měl žadatel pořádat buď do rizikových zemí, nebo zájezdů v době od zákazu cestování, které měl nasmlouvané před vydáním těchto opatření. Účelem financování jsou pak např. mzdové náklady zaměstnanců, které nyní nelze hradit z tržeb, které se značně snížily.

Může od 1. 4. 2020 provozovatel dětských akcí využít program COVID v případě, že zůstává bez dalšího příjmu?

Ano, pokud je možné újmu vyčíslit na základě informace o zrušených, či posunutých kontaktech, vypovězených, odložených objednávek či zaslaného storna, předloží žadatel tento dokument.

Potřebné dokumenty

Jaký dokument je vyžadován na prokázání potenciální újmy, kdy podnikateli není umožněno nabízet své výrobky na konkrétním trhu (např. výstavy, farmářské trhy, apod.) a nelze tento trh nahradit jiným kontraktem v krátké či střední době?

Pokud je farmář (obchodník, subdodavatel, apod.) schopen doložit, že již měl výdaje na zrušené trhy/ výstavy, které se měly konat v době nouzového stavu, tak předloží tyto doklady (email, dopis, apod.). V ostatních případech vyspecifikuje ty aktivity, které standardně vykonával v minulých letech a vyčíslí v žádosti přibližné příjmy, které budou představovat finanční újmu, a oproti této částce bude požadována částka úvěru.

Jaký dokument je třeba k prokázání újmy v případě, že jsou ohroženy příjmy od klientů , kdy nejsou uzavřené žádné objednávky, ale pravidelně se očekává v období stálý přísun klientů, kteří aktuálně odmítnou přijet, ale nevznikla žádná objednávka či smlouva (vzniká až při samotném příjezdu). Případně, kdy se očekávají určité tržby.

Hotely, penziony a další ubytovací zařízení, restaurace mohou žádat o zvýhodněný úvěr COVID ve výši vyčíslitelné újmy na základě opatření proti šíření koronaviru, kterou popíší v žádosti o zvýhodněný úvěr a přiloží potřebné doklady dokládající např. výši průměrných denních tržeb. Jednotlivým podnikatelů nebudou financovány jejich ušlé tržby, ale pouze provozní náklady.

Jaký dokument je třeba na prokázání vzniklé újmy v případě pozastavení obchodování s rizikovou zemí (na ty části, na které se nevztahují výjimky)?

U obchodních či výrobních podniků bude nutné doložit informaci (dopis apod.) o odstoupení od smlouvy, odmítnutí plnění, zpoždění plnění apod. z obchodního kontraktu, objednávky, popřípadě jiné potvrzení od smluvních stran, že nedošlo k naplnění obchodního kontraktu. Účelem financování jsou pak např. pohledávky, nebo mzdové náklady zaměstnanců, které nyní nelze hradit z tržeb, které se snížily. Žadateli tedy nejsou financovány přímo ušlé tržby.

Jaký dokument je třeba k prokázání újmy v případě, že jsou ohroženy příjmy od klientů v cestovním ruchu - rušení na základě již uzavřené smlouvy, či objednávky?

Je nutné předložit relevantní dokument se soupisem zájezdů, které měl žadatel pořádat buď do rizikových zemí, nebo zájezdů v době od zákazu cestování, které měl nasmlouvané před vydáním těchto opatření. Účelem financování jsou pak např. mzdové náklady zaměstnanců, které nyní nelze hradit z tržeb, které se značně snížily. Žadateli tedy nejsou financovány přímo ušlé tržby.

Jaký dokument je třeba k prokázání újmy v případě, že jsou ohroženy příjmy od klientů, kdy nejsou uzavřené žádné objednávky, ale pravidelně se očekává v období stálý přísun klientů, kteří aktuálně odmítnou přijet, ale nevznikla žádná objednávka či smlouva (vzniká až při samotném příjezdu). Případně, kdy se očekávají určité tržby?

Hotely, penziony a další ubytovací zařízení, restaurace a jiná stravovací zařízení mohou žádat o zvýhodněný úvěr COVID ve výši vyčíslitelné újmy na základě opatření proti šíření koronaviru, kterou popíší v žádosti o zvýhodněný úvěr a přiloží potřebné doklady dokládající např. výši průměrných denních tržeb, průměrné počty ubytovaných hostů, očekávaný počet klientů k ubytování na základě uzavřených cestovních smluv apod. Jednotlivým podnikatelů nebudou financovány jejich ušlé tržby, ale pouze provozní náklady, které však musí odpovídat adekvátním platbám za podobné období v minulosti. Žadateli tedy nejsou financovány (kompenzovány) přímo ušlé tržby.