Hlavní obsah

Vyjádření Daniela Vatrta, jednatele společnosti Weldcom Energo

Reklama

7. 11. 2019 21:00

Vyjádření Daniela Vatrta, jednatele společnosti Weldcom Energo.

Článek

Dobrý den,

k vašemu časovému naléhání jsem sepsal pro vaši konečnou představu souhrn událostí s vysvětlením, proč jsou věci složitě postaveny a kdo způsobuje svou nezodpovědností tyto situace. Každý z našich dodavatelů je osobou OSVČ odpovědnou za provedení práce a poskytnutí garance. Tito lidé se chovají jako naši zaměstnanci a místo odvedené práce nám odvádí pouze hodiny stanovené na daný projekt ke svému prospěchu. Naše společnost není placena a nikdy placena první stranou nebyla!

Nemají absolutně žádnou svoji morální zodpovědnost vůči naší firmě, našemu zákazníkovi a práci, kterou mají odvést. Všechny zajímá jen to, kolik hodin mají „odpracováno“ a jakou částku si mohou napsat do faktury. Bohužel je to smutné, ale je to tak. Pokud si to umíte představit z naší strany, tak asi víte, o čem píšu. Pokud ne, tak váš pohled bude jednostranný.

Odpovědi k jednotlivým bodům:

Je pravda, že jste lidem peníze nevyplatil v plné výši a z jakého důvodu?

Naše společnost uznává, že doposud nedošlo ke kompletnímu proplacení faktur některých našich dodavatelů. Důvodem jejich neproplacení je zásadní rozpor v rámci uzavřené smlouvy mezi naší společností Weldcom Energo s.r.o. a jednotlivými dodavateli uzavírajícími taktéž tuto smlouvu, a to ze strany právě dodavatelů.

Dodavatelé totiž nedodrželi základní podmínku jejich činnosti – dodržení efektivity práce a zejména přehledu o své vykonané činnosti.

K uvedenému stavu věci došlo na základě zjištění, které vyplynulo na povrch při předání díla počátkem července 2019 generálnímu odběrateli a zadavateli zakázky německé společnosti. Tehdy byl totiž poprvé zjištěn reálný stav věci. Normativní časový odhad činnosti v délce 10 000 pracovních hodin byl dodavateli překročen o 11,58 % a naopak reálný a konečný odevzdaný výkon jejich díla (převod stavu jejich odvedené práce do časové normativní hodnoty) dosáhl pouze 8 718 hodin!!! Tzn. rozdílová odchylka činí 2 440 hodin. Na základě hlášení od generálního odběratele a zadavatele zakázky v průběhu konání díla, tj. od listopadu 2018 nedošlo k negativním hlášením vůči odevzdávce díla, stejně tak jako od smluvního stavbyvedoucího, společnost Weldcom Energo s.r.o. tudíž neměla ani podezření či důvody dodavatelům krátit vyúčtování jejich odpracovaných hodin a řádně jejich faktury proplácela. K negativnímu konečnému zjištění však (jak již bylo uvedeno) došlo při předání díla počátkem července 2019.

Každý dodavatel byl vyzván se k uvedenému vyjádřit, ale nikdo z nich nebyl schopen dodat své záznamy o vykonané činnosti, ač je to základní povinností každého dodavatele, a to nikoliv jen o čase, který na výkonu díla denně strávil, ale především o měrné hodnotě jejich vykonaného díla či záznamu vykonání nějaké činnosti nad rámec díla (vícepráce, prostoje, opravy apod).

Smlouva o dodávce díla byla sice uzavřena na základě hodinové sazby, ale každý dodavatel se zároveň zcela zavázal, že bude uvedené dílo vykonávat v rámci normativních časů stanovených pro jednotlivé činnosti. Nutno podotknout, že normativní statistické časy pro jednotlivé činnosti především v SRN nepředstavují jakékoliv nereálné hodnoty, ba naopak představují optimální stav realisticky odpovídající jak straně odběratele-zadavatele, tak i straně vykonavatele.

Pokud není kdokoliv jako dodavatel díla schopen doložit svou činnost, pak logicky není i oprávněn za tuto svou činnost (v tomto případě za své odpracované hodiny neodpovídající normě a tím i efektivitě práce jím smluvně stvrzené) účtovat kompletní čas strávený při této činnosti a zadavatel společnosti Weldcom Energo s.r.o. i dle uzavřené smlouvy má právo jejich fakturace krátit.

Společnost Weldcom Energo s.r.o. zcela i sebekriticky uznává svůj podíl na tomto kritickém stavu výsledku projektu díla, především zvýšené kontroly nad výkonem díla. Vedením projektu díla a jeho kontrol (stavbyvedoucí) byl zvolen specializovaný dodavatel této činnosti. Výsledek jeho práce byl bohužel žalostný, vedený pouze ve svém individuálním zájmu a značné přetvářce, která způsobila společnosti Weldcom Energo s.r.o. značné ztráty. Nelze však vinit jen tohoto dodavatele. Každý z dodavatelů přímé produktivní činnosti měl své smluvní povinnosti, které zcela prokazatelně nedodržoval. Lze jen těžko říci, zda tak každý z dodavatelů činil z jakési pohodlnosti, neznalosti. Není vyloučena ani konspirativní myšlenka, že všichni dodavatelé se i vzájemně domluvili společně i s naším smluvním dodavatelem (vedoucím stavby) o výkonu díla bez vzájemných kontrol (tím pádem i zajištění klidu na stavbě). Pak by logicky nemohly existovat záznamy i o opravách špatně provedené práce jednotlivých dodavatelů – tj. oprava špatně odvedené práce byla opětně zadavateli Weldcom Energo s.r.o. v rámci hodinové sazby znovu načtena. Není vyloučena ani jejich vzájemná domluva s vedením stavby (stavbyvedoucím) generálního odběratele. Vícepráce nebyly prostě smluvním stavbyvedoucím Weldcom Energo s.r.o. evidovány. Generální odběratel získá profit neevidovanou prací našich dodavatelů, kterou nám poté každý dodavatel vyúčtuje hromadnou hodinovou sazbou. Prostě (jinak řečeno), TEN TŘETÍ TO ZAPLATÍ!

Pokud své závazky vůči nim připouštíte, jak a kdy hodláte situaci řešit?

Společnost Weldcom Energo s.r.o. nyní pracuje na kompletních jednotlivých propočtech závazků (a to oboustranných) vyplývajících ze vzniklého stavu věci a rámci právní závaznosti smlouvy. Nutno upozornit, že plánovaná srážka 24 % z celkových hodnot fakturací dodavatelů se dotkne všech, kteří na projektu díla byli činní. Propočet bude jasně stanovovat nejen to, kolik musí společnost Weldcom Energo s.r.o. jednotlivým dodavatelům uhradit, ale i kolik musí případně jednotliví dodavatelé společnosti Weldcom Energo s.r.o. zpětně uhradit!

Časový předpoklad těchto propočtů bude proveden do 30. 11. 2019

Vzhledem k tomu, že lze předpokládat odpor ze strany dodavatelů, bude se muset uvedená situace řešit soudní cestou.

Upozorňujeme, že společnost Weldcom Energo s.r.o. je na základě prokazatelných dat schopna soudně prokázat normativní neefektivitu dodavatelů a tím i na základě smluvních ujednání má právo jim dané uvedené celkové fakturační nároky takovýchto dodavatelů krátit.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované