Hlavní obsah

#StopCovidCZ: Co je nouzový stav?

Článek

Stav vyhlašovaný vládou ČR, popř. předsedou vlády ČR v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje sdělovacími prostředky.

Co mám dělat jinak, když je nouzový stav?

Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních souborů a složek IZS.

Co se stane, pokud poruším nařízení v souvislosti s nouzovým stavem?

Podle krizového zákona může být fyzické osobě uložena pokuta ve výši do 2 000 000 Kč, právnické a podnikající fyzické osobě pak do 3 000 000 Kč.

Jaké mám práva a povinnosti jako občan, když je nouzový stav ?

Od půlnoci 16. března až do 24. března 6.00 ráno bylo vyhlášeno omezení volného pohybu osob, a to s vymezenými nezbytnými výjimkami. Od 19.března je všem osobám zakázán pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest.

CO MOHU?

-Mohu cestovat do zaměstnání nebo za účely svého podnikání.

-Mohu v případě důležité potřeby cestovat za osobami blízkými.

-Mohu pro sebe a rodinné příslušníky zajišťovat základní životní potřeby, jako je nákup potravin, léků, hygieny nebo potřeb pro zvířata.

-Mohu cestovat v případě, že vykovávám činnosti jako je dobrovolnictví, sousedská výpomoc.

-Mohu cestovat do zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb, zařízení veterinární péče či do takovýchto zařízení doprovázet osoby blízké.

-Mohu cestovat v případě neodkladných úředních záležitostí s ohledem na provoz správních orgánů.

-Mohu vykonávat povolání, které spočívá v zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku, ochrany zdraví, zdravotní či sociální péče, individuální duchovní péče, veřejné hromadné dopravy, rozvážkové a zásobovací služby a veterinární péče.

-Mohu trávit čas v parcích nebo přírodě.

-Mohu cestovat do a z místa, kde bydlím.

-Mohu se účastnit pohřbů.

CO MUSÍM?

-Musím omezit pohyb na veřejně dostupných místech na nutnou dobu.

-Musím pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případu uvedených v kapitole ,,Co Mohu?“

-Musím omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou dobu.

-Musím mít při každém pohybu či pobytu na všech místech mimo své bydliště ochranný prostředek dýchacích cest.

CO SE DOPORUČUJE?

-Zaměstnavatelé by se měli snažit umožnit co nejvíce zaměstnancům možnost práce na dálku. Podporovat dovolenou nebo placené volno a omezit práci, která není nezbytná pro zachování činnosti zaměstnavatele.

-Všem osobám se doporučuje zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup alespoň dva metry.

-Doporučuje se využívat přednostně bezhotovostní platební styk.

-Doporučuje se provozovatelům veřejných služeb vytvořit v prostorách svých provozoven podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry a zajistili zvýšená hygienická opatření.

Jaké mám povinnosti jako starosta?

Starostové obcí mají nařízeno od 16:00 od 00:00 zajistit osobám starším 70 let pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

Jaké mám povinnosti jako důchodce? Mám zákaz vycházet?

Osobám starším 70 let se doporučuje nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Vycházet z domu co nejméně, ideálně vůbec.

Jsem senior. Kdo mi nakoupí potraviny či mi přinese potřebné léky?

V tomto směru by se o vás měly postarat především vaše děti, k péči o seniory vybízí mladší generace i stát. Pokud to ale není možné (děti nemáte, jsou třeba v karanténě nebo vás dělí velká vzdálenost), nebojte se. Pomoci určitě mohou i sousedé. Vyzvednout vám mohou i léky na předpis, pokud zavoláte svému lékaři a požádáte ho o zaslání elektronického předpisu. Lékař vám ho zašle na jakékoli mobilní číslo a dotyčný pak může léky bez problémů vyzvednout.

Jsem senior. Musím na poštu osobně?

Během nouzového stavu nemusí senioři pro důchod na poštu osobně. Dočasně bude možné vyzvedávat důchody na základě plné moci. Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s MPSV a Českou poštou umožní, aby po dobu vyhlášení nouzového stavu měli poživatelé důchodu možnost požádat o převzetí důchodu své příbuzné nebo jiné důvěryhodné osoby.

Jak postupovat v případě, kdy si nemůžu vyzvednout důchod?

Zavolat na danou poštu a domluvit se na předání v souladu s pravidly uvedenými na stránce České pošty (https://www.ceskaposta.cz/omezeni-vnitrostatnich-sluzeb).

Mohu se rozloučit s umírající osobou v nemocničním zařízení?

Ano, zde je výjimka ze zákazu návštěv ve zdravotnických zařízení, a to konkrétně u pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Může se konat pohřební průvod cca 30 lidí?

Pokud vycházíme z mimořádných opatření, pohřby se konat mohou, ale průvod by asi nebyl vhodný. Pokud pozůstalí na průvodu trvají, je to na jejich odpovědnost, alespoň by měla být vzdálenost 2 metry mezi účastníky.

Co se na mě vztahuje, když nejsem občan ČR?

Na cizince pobývajícího na území České republiky se vztahují stejná omezení pohybu a další krizová opatření, jako na občany České republiky.

Zpátky na informační rozcestník >>>