Hlavní obsah

Doprava do zahraničí z ČR

Upozornění

Poslední aktualizace ve spolupráci s MZČR v rámci akce #StopCovidcz a linky 1221 (dříve 1212) byla provedena 19. 6. 2020. Informace v tomto článku už nemusí být aktuální.

Článek

Jaká jsou omezení?

Od pondělí 16.3. platí zákaz vycestovat do zahraničí pro všechny občany ČR, na které se nevztahují výjimky Ministerstva vnitra a zároveň zákaz vstupu do země všem cizincům, kteří nemají na území ČR přechodný pobyt nad 90 dnů nebo trvalý pobyt. Od soboty 14.3. je z Česka do všech okolních zemí zakázána autobusová, vlaková a lodní osobní přeprava. Postupně je v důsledku opatření omezována i letecká doprava. Od pátku 13.3.2020 platí 14 denní karanténa pro všechny, kteří se vrátí na území ČR z rizikových zemí

Mohu jako občan ČR cestovat po dobu nouzového stavu do cizí země?

Od pondělí 16. března 2020 se rozšiřuje zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestování z České republiky. Individuální odjezd je umožněn pouze osobám uvedeným v seznamu výjimek(https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-informace-mv.aspx), zejména tzv. pendlerům na základě potvrzení pro přeshraniční pracovníky. Cestovní kanceláře musí zrušit zájezdy do zahraničí od pondělí 16.3.

Možnosti cestování mimo ČR

Na koho se nevztahuje zákaz cestování občanů?

Zákaz se nevztahuje na:

- Cizince (nebude jim však umožněn návrat po dobu nouzového stavu)

- na občany ČR s prokázaným povoleným pobytem v jiné zemi

- na diplomatické pracovníky, administrativní pracovníky, konzulární úředníky a technické pracovníky, včetně jejich členů rodiny

- mezinárodní dopravu:

- řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů

- posádky dopravních letadel a posádky letadel vykonávajících letecké práce

- strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry,

- lodní kapitány a členy posádek nákladních plavidel,

- posádky vozů správce komunikace a

- řidiče vozidla do 9 osob, přepravující některou z výše uvedených kategorií osob, který je zaměstnancem téhož zaměstnavatele a přepravuje je na místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázdné jízdy spojené s těmito přepravapříslušníky IZS

- zemědělci hospodařící na území sousedního státu v příhraničí

- osoby převážející krev či orány na transplantaci

- pracovníci pohřební služby při převozu zesnulých

- občan ČR, který jede vyzvednout na mezinárodní letiště svého rodinného příslušníka (potomky, rodiče, manžele, sourozence) - pouze po předložení letenky/palubní vstupenky

Je možný tranzit cizinců přes ČR?

Ano, zde platí výjimka pro občany států EU nebo cizince s trvalým pobytem na území členského státu. Slovensko a Polsko však není možné projet, proto je nutné jet přes Rakousko. Tranzit nutno doložit nótou zastupitelského úřadu své domovské země

Pracuji jako kapitán a vracím se do ČR. Je karanténa nezbytná?

Kapitán je pracovník mezinárodní dopravy, který má výjimku z povinnosti se hlásit, pokud doba jeho předpokládaného pobytu na území České republiky nebude delší než 21 kalendářních dní.

Léčím se v zahraničí a potřebuji tam proto cestovat, jak mám postupovat?

Musíte na hranicích prokázat, že jde o mimořádnou situaci, na jejímž vyřešení je závislé zdraví pacienta a kterou nebylo možno řešit v ČR. Za mimořádnou situaci se nepovažují například preventivní zákroky apod. Pod lékařským zákrokem se kromě operací rozumí např. pravidelná onkologická léčba, dialýza, biopsie, těhotenské prohlídky, porod, infuze apod. - tzn. i ty situace, které jsou sice plánované, ale nezbytné pro zachování života dané osoby

Mám majetek v zahraničí a hrozí či došlo k jeho zničení, jak mám postupovat?

Musíte na hranicích prokázat, že jde o mimořádnou situaci, kterou nebylo možno řešit v ČR. V této situaci nelze vykonávat kontrolu majetku, který vlastní čeští občané v zahraničí, pokud se nejedná o mimořádnou situaci (požár). V tomto případě musí osoba na hranicích prokázat, že se opravdu jedná o mimořádnou situaci.

Pracuji v zahraničí, mohu vycestovat z ČR?

Pokud jste přeshraniční pracovník tzv. pendler, jste od 21. března od půlnoci povinen předložit při přechodu státní hranice potvrzení pro přeshraniční pracovníky a nově i „knížku přeshraničního pracovníka“.

Do této „knížky“ bude Policie ČR dávat razítko jak na výstupu, tak na vstupu na území ČR - cílem je prokazování pravidelnosti a četnosti překračování státní hranice.

Knížka přeshraničního pracovníka se dá stáhnout zde - https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-cestovani-po-dobu-nouzoveho-stavu.aspx

Od 26.března přeshraniční pracovníci mohou překračovat hranice Rakouska a Německa v intervalech v délce minimálně 21 dnů. Po návratu do ČR je nutné dodržet 14denní karanténu.

Kdo je to pendler?

Pendlerem je ten, kdo pravidelně překračoval hranice za účelem výkonu práce bez toho, aniž by na území toho státu, kde pracuje, měl bydliště. Podmínky četnosti přechodu, maximální vzdálenosti místa výkonu práce od státní hranice apod. se liší v závislosti na zemi výkonu práce.

Pokud jste přeshraniční pracovník tzv. pendler, jste od 21. března od půlnoci povinen předložit při přechodu státní hranice potvrzení pro přeshraniční pracovníky a nově i „knížku přeshraničního pracovníka“.

Do této „knížky“ bude Policie ČR dávat razítko jak na výstupu, tak na vstupu na území ČR - cílem je prokazování pravidelnosti a četnosti překračování státní hranice.

Knížka přeshraničního pracovníka se dá stáhnout zde:

Skupina A) Pendleři – pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách a pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému – platí pro překračování hranic s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Slovenskem i Německem

Nadále se vyžaduje pouze:

- potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb a IZS– viz nový vzor na webu mvcr.cz.

- místo výkonu práce musí být do 100 km od státní hranice

Pozor od 1.4. je nutno mít vystaven aktuální vzor, který se liší od původně zveřejněného – nový vzor umožňuje kontrolu profese dané osoby a zaměstnavatele.

Pozor – frekvenci přeshraničního pohybu a případnou karanténu (zejm. v Polsku) mohou výrazně ovlivňovat opatření prováděná Polskem a Slovenskem.

Nevyžaduje se tak:

- Knížka přeshraničního pracovníka

- Četnost překračování hranice (ani 3× týdně, ani 21 kalendářních dní)

- Karanténa po návratu

Pravidla jsou stejná i pro tyto pendlery jezdící pracovat do ČR.

Pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách a pracovníci IZS při překračování hranic ČR s AT a DE si mohou zvolit jednu z variant:

- režim skupiny A) volného překračování hranic za účelem výkonu práce - musí být splněna podmínka výkonu práce do 100 km od státních hranic (bez povinnosti karantény

- režim skupiny C) turnusového překračování- 21 kalendářních dní a 14 dní karanténa – nemusí být splněna hranice 100 km dojezdnosti (tzv. systém 3+2)

Základními složkami IZS jsou - hasičský záchranný sbor, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky – analogicky stejné složky v Rakousku, Německu, Polsku a na Slovensku.

I pro tyto pendlery platí ostatní omezující požadavky, ať již specificky pro pendlery (zákaz cest do přírody apod.) nebo pro všechny osoby na území (ochrana obličeje, minimalizace kontaktu). Rodinné příslušníky se doporučuje nebrat sebou, platila by pro ně povinnost karantény.

Skupina B) Pendleři překračující hranice mezi ČR a Slovenskem a Polskem

Pro pendlery mezi všemi sousedními státy s ČR platí stejná pravidla, ta jsou uvedena v usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 443. Pokud kromě potvrzení přeshraničního pracovníka předloží potvrzení o absolvování testu s negativním výsledkem nemusí svůj vstup na území ČR hlásit hygienické stanici a jít do karantén. Potvrzení o absolvování testu nesmí být starší než 4 dny. Po 14-ti dnech předloží další potvrzení o absolvování testu s negativním výsledkem, ani to nesmí být starší než 4 dny. Více informací je možné najít na webu MPO ČR: https://www.mpo.cz/nouzovystav-cestovanizapraci.

Pravidla dopadnou i na pendlery jezdící pracovat přes tyto hranice v obou směrech. Stejně tak pro ně platí ostatní omezující požadavky, ať již specificky pro pendlery (zákaz cest do přírody apod.) nebo pro všechny osoby na území (ochrana obličeje, minimalizace kontaktu).

Hlavní změnou je, že se nadále nevyžaduje:

- četnost překračování hranice alespoň 3× týdně – osoba tedy může pendlovat dle potřeby – ale pozor! – Polsko požaduje po osobách vstupujících do Polska 14denní karanténu! Slovensko má jiná pravidla pro pendlery!

- knížka přeshraničního pracovníka.

Nadále však platí, že

- místo výkonu práce musí být do 100 km od státní hranice

- pendler musí mít u sebe potvrzení přeshraničního pracovníka od zaměstnavatele

Odlišnosti od skupiny A):

- nejde pouze o specifické profese – tzn. tyto hranice může překračovat každý pendler

- týká se pouze postupů na slovenských a polských hranicích

Skupina C) Pendleři překračující hranice mezi ČR a Německem a Rakouskem

Platí, že

- musí pendlovat pouze v turnusech, každý turnus musí mít nejméně 21 kalendářních dní (tzn. neplatí podmínka četnosti překračování),

- nemusí splňovat hranici 100 km dojezdnosti. Pokud však jedou dále než 100 km, mohou k této cestě využít pouze hlavní hraniční přechody s režimem 24/7. Pendleři, kteří jedou méně než 100 km od státní hranice, mohou i nadále využívat i tzv. pendlerské přechody.

- nemusí mít knížku přeshraničního pracovníka – tuto knížku povede sama policie v elektronické podobě.

Stále platí povinnost mít potvrzení od zaměstnavatele o pendlování (na text o 100 km se již nebere zřetel).

Pouze pro osoby pendlující z území ČR pak dále platí, že

- mezi turnusy musí absolvovat nařízenou karanténu v délce 14 dní, tu si musí zajistit u svého lékaře a při zahájení nového turnusu musí doklad předložit policii.

Pro osoby pendlující na území ČR dále platí, že

- po ukončení 21-denního cyklu musí dodržet 14 denní pauzu před začátkem nového 21-denního cyklu.

- Povinnost absolvovat nařízenou karanténu pro ně tedy neplatí, protože nelze stanovit povinnost karantény v Německu nebo Rakousku, platí ale analogicky minimálně dvoutýdenní pauza mezi turnusy.

Jsem pendler, mohu si s sebou vzít rodinného příslušníka?

Ano. Pendler, který překračuje hranice do Německa či Rakouska si s sebou může vzít rodinné příslušníky. Je třeba to doložit rodným či oddacím listem. Po návratu musí do nařízené karantény i rodinní příslušníci.

Jsou povoleny svozy zaměstnanců z/do okolních států?

Jsou povoleny, vozidlo však musí být vybaveno:

- smlouvou uzavřenou mezi zaměstnavatelem a dopravcem týkající se přepravy osob

- seznamem cestujících zaměstnanců

- pracovními smlouvami všech cestujících zaměstnanců přeloženými do českého jazyka, popř. potvrzeními od zaměstnavatele o existenci pracovního vztahu přeloženými do českého jazyka.

Pracuji v Německu jako zdravotní sestra/v gastronomii. Můžu přes hranice?

Pokud pracujete jako zdravotní sestra, můžete překračovat hranice bez omezení. Neplatí pro vás četnost překračování hranice (ani 3× týdně, ani 21 kalendářních dní), po návratu se na vás nevztahuje karanténa. Je nutné u sebe mít potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb a IZS, které najdete webu mvcr.cz . Místo výkonu práce musí být do 100 km od státní hranice. Pokud by bylo místo výkonu práce dál než 100 km, platí pro vás již standardní režim pendlerství, tedy min. 3 týdenní turnus a po návratu do ČR 14 denní karanténa.

Jak se je to s ubytovacími platformami, například booking.com?

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) na svých webových stránkách https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/covid-19-%E2%80%93-prava-zakazniku-cestovnich-kancelari

vydalo stanovisko ohledně postupu cestovních kanceláří při nároku klientů na zrušení dovolené bez stornopoplatků. Bohužel toto stanovisko se však nevztahuje na případy, kdy službu neposkytuje cestovní kancelář. Doporučujeme, abyste se o možnostech zrušení cesty informoval u ubytovatele, případně u poskytovatele svého cestovního pojištění.

Je potřeba mít na paměti, že jestliže uzavřete smlouvu přes booking.com, tak v takovém případě uzavíráte smlouvu přímo s ubytovacím zařízením, na které vás zprostředkovatel pouze odkázal. Přičemž tato smlouva se nebude řídit českým právem, ale právem země, do které vycestujete. Z toho pak plynou specifické podmínky pro storno rezervace a také pro místní daně spojené s ubytováním, což doporučujeme si vždy dopředu ověřit.

Mohu na zahraniční zájezd, který jsem již zaplatil?

Na zahraniční cestu nyní nemůžete. U zájezdů s termínem konání 20. 2. - 31. 8. 2020 vám může česká cestovní kancelář místo vrácení peněz za zájezd vydat voucher v hodnotě zájezdu.

Detailní podmínky připravovaného zákona Lex voucher jsou popsány na webu

Lex voucher - vydávání poukazů za zrušené zájezdy (vouchery), vracení peněz

U zájezdů s termínem konání 20. 2. - 31. 8. 2020 může cestovní kancelář místo vrácení peněz za zájezd vydat voucher, příp. může vrátit peníze (dle rozhodnutí CK). V určitých případech (viz výjimky) může zákazník voucher odmítnout. Pokud nebude voucher do konce srpna 2021 zákazníkem využit, cestovní kancelář vrátí peníze.

Detailní podmínky připravovaného zákona Lex voucher a FAQ jsou na webu

Návrh zákona „Lex voucher“ upravuje podmínky pro zájezdy s termínem zahájení od 20. 2. do 31. 8. 2020 (nejde o datum zakoupení zájedu). U těchto zájezdů může cestovní kancelář využít tzv. ochranné doby, o kterou se odkládá vrácení plateb uhrazených zákazníkem za zájezd, zákazník získá poukaz na zájezd (voucher).

Rozhodne-li se cestovní kancelář využít voucheru (rozhodnutí je na CK), musí to písemně oznámit zákazníkovi a současně mu doručit poukaz na zájezd v hodnotě realizovaných plateb. Dnem doručení poukazu na zájezd začíná běžet ochranná doba, která končí nejdéle 31. 8. 2021.

Výjimky

Je-li zákazníkem cestovní kanceláře:

- držitel průkazu osoby se zdravotním postižením,

- osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání,

- osoba těhotná či osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou,

- osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě (samoživitel),

- osoba starší 65 let

- zaměstnanec, který ke dni doručení oznámení cestovní kanceláře o využití ochranné doby nemohl po dobu nejméně 30 dnů konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele podle § 208 a 209 zákoníku práce a

- škola nebo školské zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení,

může (ale nemusí) poukaz odmítnout. V takovém případě zákazník oznámí cestovní kanceláří odmítnutí poukazu a cestovní kancelář je povinna vrátit všechny uhrazené platby. Avšak je možné, že i zákazníci patřící do skupiny, na kterou se výjimka vztahuje, mohou poukaz přijmout a čerpání své dovolené posunout na vhodnější dobu.

Čerpání poukazu na zájezd/vrácení plateb

Zákazníci, kteří obdrží poukaz na náhradní zájezd, jej mohou vyčerpat flexibilně po dobu trvání ochranné doby. Cestovní kancelář je povinna navrhnout zákazníkovi rovnocenný náhradní zájezd, k jehož zaplacení zákazník využije poukaz. Pokud tak cestovní kancelář neučiní sama, může se na ní obrátit se svou žádostí i zákazník. Nepodá-li cestovní kancelář ve lhůtě 30 dnů od žádosti zákazníka nabídku rovnocenného náhradního zájezdu, ochranná doba skončí. Skončením ochranné doby se stává opět splatným původní peněžitý dluh pořadatele vůči zákazníkovi.

V případě, že poukaz na zájezd nebude v ochranné době, tj. nejpozději do 31. 8. 2021 zákazníkem vyčerpán, vrátí cestovní kancelář zákazníkovi veškeré uhrazené platby za původní zájezd nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby. Voucher je plně pojištěný.

Jak je to s vrácením peněz za zrušené pobyty, storno poplatky, atd. v případě koupě zájezdu přes zahraniční cestovní kancelář?

Jelikož jste si koupil zájezd u zahraniční CK, tak se na vás nevztahují české zákony, ale zákony dané země. Ohledně svých možností můžete kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum.

Co když mám naplánovanou cestu za delší dobu?

Je samozřejmě velmi obtížné spekulovat o tom, jak se bude epidemiologická situace nadále vyvíjet. Je těžko předvídatelné, zda toto opatření bude v účinnosti ještě v letních měsících. Možnost odstoupení od smlouvy bez zaplacení stornopoplatků se vztahuje vždy k aktuální situaci v místě konání zájezdů.

V souvislosti s onemocněním COVID-19 doporučujeme před vycestováním do zahraničí sledovat aktuální doporučení na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html#_blank a příslušných zastupitelských úřadů ČR v zemi, kam se chystáte vycestovat. Doporučujeme taktéž sledovat aktuální informace na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu http://szu.cz/#_blank.

Bude probíhat vysílání studentů na zahraniční pobyty?

Nové zahraniční výjezdy v rámci Erasmu se nebudou zahajovat, studentům a dalším účastníkům Erasmu, kteří již na výjezdu v zahraničí jsou, doporučujeme zvážit návrat do ČR (za dodržení dalších podmínek, např. karantény, pokud by se vraceli z některé ze seznamu rizikových zemí).

Můžu se s cestovní kanceláři dohodnout na jiném řešení?

Podle připravovaného zákona Lex voucher viz odkaz níže má cestovní kancelář právo dle svého vlastního uvážení vydat poukaz (voucher) pro zájezdy s termínem konání 20. 2. - 31. 8. 2020, příp. může vrátit peníze (dle volby CK). V určitých případech (viz výjimky) může zákazník voucher odmítnout. V případě, že zákazník od smlouvy odstoupí, je povinen zaplatit cestovní kanceláři odstupné (storno poplatky).

Detailní podmínky připravovaného zákona Lex voucher a FAQ jsou na webu https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/zivotni-situace-podle-lex-voucher

Pokud se na vás nevztahuje výjimka ze zákona, může cestovní kancelář na vydání v plné ceně zájezdu voucheru trvat. Poukaz na náhradní zájezd můžete vyčerpat flexibilně do 31. 8. 2021. Cestovní kancelář je povinna vám navrhnout rovnocenný náhradní zájezd, k jehož zaplacení poukaz využijete. Pokud tak cestovní kancelář neučiní sama, můžete se na ní obrátit se svou žádostí sami. Nepodá-li cestovní kancelář ve lhůtě 30 dnů od žádosti nabídku rovnocenného náhradního zájezdu, ochranná doba skončí.

Pokud nevyčerpáte poukaz nejpozději do 31. 8. 2021, cestovní kancelář vám peníze musí vrátit.

Zákazník, který od smlouvy odstoupí z důvodu svých obav vycestovat, zaplatí stornopoplatky, zbylou zaplacenou částku cestovní kancelář vrací zákazníkovi. Ve lhůtě do 3 měsíců může zákazník požádat cestovní kancelář o vydání poukazu na zájezd v hodnotě nejméně 10 % zaplaceného storno poplatku. Poukaz na zájezd bude moci zákazník využít k úhradě ceny nově zakoupeného zájezdu.

Je možné vycestovat vozem kategorie N1 pro rodinného příslušníka do zahraničí v rámci mezinárodní přepravy?

Občan ČR, který jede vyzvednout na mezinárodní letiště svého rodinného příslušníka (potomky, rodiče, manžele, sourozence) může vycestovat z ČR a následně se do ní vrátit na základě usnesení vlády č. 443 ze dne 23. dubna 2020. Pokud je cesta kratší než 24 hodin není nutné předkládat na hranicích potvrzení o absolvování testu nebo absolvovat 14denní karanténu. Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra, v konkrétním případě může pomoci také příslušná česká ambasáda.

Jsem pendler a v současné době nemusím chodit do práce, ale je možné, že budu kdykoliv po 26.3.2020 povolán. Budu smět překročit hranici i po tomto datu, např. 28.3.2020?

Ano, ale za podmínky uvedené ve výjimkách od 26.3.2020 na ministerstvu vnitra. Jednou z výjimek je, že při vycestování do zahraničí usnesení neplatí na - přeshraniční pracovníky překračující hranici se Spolkovou republikou Německo nebo Rakouskou republikou za účelem výkonu práce (prokazatelně pravidelně překračují tyto vnitřní hranice nejvíce 1× za 21 kalendářních dní a kteří mají potvrzení přeshraničního pracovníka a knížku přeshraničního pracovníka). Při druhém překročení hranice za účelem výkonu práce do Spolkové republiky Německo nebo do Rakouské republiky musí doložit, že absolvovali dvoutýdenní nařízenou karanténu.

Pracuji v zahraničí, více než 100 km od hranic. Které přechody mohu využít?

Pouze přechody s režimem 24/7.

Pracoval jsem v Německu jako pendler přes dva roky. Zaměstnavatel mi teď dal výpověď, protože už nemohu do práce nadále dojíždět kvůli uzavřeným hranicím. Jak mám teď postupovat? Mám se jít přihlásit na úřad práce v ČR?

Nejprve je nutné přihlásit se zpět k Vaší české zdravotní pojišťovně. Pojišťovnu kontaktujte pouze telefonicky nebo mailem.

Dále se můžete přihlásit do evidence na český Úřad práce. Pokud budete žádat také o podporu v nezaměstnanosti, budete potřebovat formulář PD U1, který potvrzuje pojištěné doby v zahraničí. V současné situaci bude o tento formulář požádáno prostřednictvím českého ÚP. Jelikož není momentálně možné dojít na úřad osobně, máte několik možností, jak evidenci vyřídit.

Na každém úřadě je k dispozici žádost o zprostředkování zaměstnání, kterou vyplníte, přiložíte k ní kopii výpovědi/kopii ukončení pracovního poměru a kopii Vaší pracovní smlouvy. Celé to vhodíte do připravené schránky na ÚP.

Vhodnější možností je online komunikace s úřadem. Žádost o zprostředkování zaměstnání si můžete stáhnout a vyplnit zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#pro-obcany_zprostredkovani-zamestnani. Přiložíte opět kopii výpovědi a kopii pracovní smlouvy. Praktické rady k vyplnění formulářů jsou k dispozici na adrese https://www.uradprace.cz/web/cz/elektronicka-komunikace.

Formulář stačí vyplnit a odeslat elektronicky, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě. Odeslání datovou schránkou nebo elektronicky s elektronickým podpisem se provádí přímo v interaktivním formuláři žádosti o zprostředkování zaměstnání a to v dolní části formuláře. Pokud využijete podání e-mailem, není nutné, abyste měli zaručený elektronický podpis. Přílohou takového emailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti s podpisem, sken/fotografie dokladu o ukončení pracovněprávního vztahu, zápočtového listu a potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo evidenčního listu důchodového pojištění apod.). Zašlete-li touto cestou žádost, je třeba uvést také telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR vás tak (v případě nutnosti) mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Vyplněné a podepsané žádosti lze také odeslat poštou, případně je lze vhodit vyplněné do schránky umístěné na budově příslušného pracoviště Úřadu práce ČR. Žádosti zasílejte vždy na pracoviště Úřadu práce ČR, nikoli do Call centra ÚP ČR.

Na podporu v nezaměstnanosti nemáte nárok. Podmínkou evidence na ÚP ČR je ukončený pracovní poměr.

Pracuji přes německou agenturu v Německu a v souvislosti s nařízením mé karantény, zde v ČR (po návratu z Německa kvůli koronaviru) jsem dostal výpověď. Smí toto zaměstnavatel v této době udělat?

Němečtí zaměstnavatelé stále neuznávají česká nařízení ke karanténě, pouze pracovní neschopnost z důvodu konkrétní nemoci s identifikovanou diagnózou.

Probíhají jednání odborů a komor, aby toto bylo možné, výsledek je nejistý.

Pokud dodrží zaměstnavatel podmínky a termíny stanovené v pracovní a kolektivní smlouvě, mělo by být vše v pořádku.

V případě jakýchkoli pochybností doporučuji se obrátit na odborový svaz, pokud jste členem nebo na tzv. Arbeitsgericht – pracovní soud, podání žaloby stojí min. 110 EUR

Můžu jako pendler cestovat za prací do zahraničí?

Ano, pendleři mají udělenou výjimku a mohou vycestovat za prací do vzdálenosti 100km od hranice (pravidelnost znamená překročení hranice aspoň 3× týdně). Překročení hranice je možné pouze na stanovených přechodech a za stanovených podmínek. Je nutné mít sebou potvrzení pro přeshraniční pracovníky, tzv. knihu přeshraničního pracovníka, do které cizinecká policie vyznačuje datum vstupu a výstupu na území ČR a taktéž je nutné dodržovat základní povinnosti jako např. nošení roušky na veřejnosti. S účinností od 26.3.2020 je vydáno usnesení, dle kterého mohou pendleři překračovat hranice Německa a Rakouska v minimální délce 21 dní a po návratu je nutné dodržet 14denní karanténu. Toto usnesení se nevztahuje na pendlery, kteří překračují hranice do Polska a Slovenska. Jelikož se tato usnesení mění každým dnem, doporučujeme sledovat stránky Ministerstva vnitra ČR.

Cestovní kancelář mi po zrušení zájezdu nabízí místo vrácení peněz poukaz na zájezd (voucher). Má na to právo?

Podle připravovaného zákona Lex voucher viz odkaz níže má cestovní kancelář právo dle svého vlastního uvážení vydat poukaz (voucher) pro zájezdy s termínem konání 20. 2. - 31. 8. 2020. V určitých případech (viz výjimky) může zákazník voucher odmítnout. Voucher je plně pojištěný.

Detailní podmínky připravovaného zákona Lex voucher a FAQ jsou na webu

V případě sporu s cestovní kanceláří má zákazník možnost podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Pro bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů nebo podání návrhu navštivte prosím internetové stránky www.adr.coi.cz.

Mohu cestovat za prací do zahraničí ve vzdálenosti více než 100 km od hranic

Ano, usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 443 obecně umožňuje cestování mimo ČR s tím, že při návratu je nutné předložit potvrzení o absolvování testu na koronavirus s negativním výsledkem nebo absolvovat 14denní karanténu. To v případě cesty za výkonem ekonomické činnosti neplatí pro:

- Pendlování do kteréhokoliv sousedního státu – povinnost předložit test při prvním překročení hranice a pak při každém dalším překročení hranice do ČR, které nastane po 14 dnech od posledního předložení testu. Takové potvrzení nesmí být starší než 4 dny. To neplatí v případě, kdy se jedná pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách, pracovníky základních složek integrovaného záchranného systému a pracovníky kritické infrastruktury, pokud délka pobytu v zahraničí bude méně jak 14 dní. V těchto případech není nutné předkládat potvrzení o absolvování testu, ale je zapotřebí doložit nótu zastupitelského úřadu země, kam jezdí pracovat potvrzující, že se jedná o daný typ práce a že byla v dané zemi přijata opatření proti šíření koronaviru.

- Pracovníky mezinárodní dopravy a servisu kritické infrastruktury, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 14 dní. Servis kritické infrastruktury v zahraniční pro tyto případy musí být doplněn nótou zastupitelského úřadu cílové země

- Zemědělce hospodařící v bezprostředním příhraniční, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 24 hodin.

- Osoby, které vycestovali za účelem výkonu ekonomické činnosti, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 72 hodin a pokud nejde o přeshraniční pracovníky.

Více podrobností naleznete na webu MPO ČR: https://www.mpo.cz/nouzovystav-cestovanizapraci.

Je možné, aby vycestovala do zahraničí i jiná osoba, než pendler?

Na základě usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 443 s účinností od 27. dubna platí, že vycestování mimo ČR je obecně možné. Všichni občané ČR, stejně jako cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem na území ČR, musí při svém návratu předložit potvrzení o absolvování testu na koronavirus s negativním výsledkem nebo absolvovat 14denní karanténu s výjimkou pendlerů, studentů, vybraných skupin zemědělců, pracovníků mezinárodní dopravy, servisu kritické infrastruktury, diplomatů, úředníků mezinárodních organizací, cest za výkonem ekonomické činnosti do 72 hodin a cest v mimořádných situacích do 24 hodin.

Platí výjimka pro pendlery pracující ve zdravotnictví pro každodenní překračování CR/N/A hranic od 26. 3.?

Ano, přeshraniční pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách, pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému a pracovníci kritické infrastruktury mohou překračovat hranice s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Slovenskem i Německem na každodenní bázi bez nutnosti předkládat potvrzení o absolvování testu.

Vyžaduje se pouze:

1. Potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb, IZS a subjektu kritické infrastruktury

- jaké jsou základní složky IZS nebo prvky kritické infrastruktury naleznete na webu MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

2. V případě českého pendlera také nóta zastupitelského úřadu té země, kam jezdí pracovat, že se jedná o daný typ práce a že byla v dané zemi přijata opatření proti šíření koronaviru.

Po tyto přeshraniční pracovníky platí ovšem omezení volného pohybu po území ČR s výjimkou cest do zaměstnání a výkon zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a tento výkon, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů, pokud se nepodrobili karanténě (usnesení vlády č. 443 ze dne 23. dubna 2020). Více informací na webu MPO ČR: https://www.mpo.cz/nouzovystav-cestovanizapraci

Může pendler jet za prací i na méně než 3 týdny (např. jeden týden) a pak být 14 v karanténě? Ohledně práce pendlera není doba strávená v zahraničí přesně stanovena.

Usnesením vlády ČR č. 443 ze dne 23. dubna 2020 byl zaveden obecný systém pro pendlery tak, že se mohou vracet na území ČR bez nutnosti absolvovat karanténu,pokud při prvním překročení hranice předloží potvrzení o absolvování testu na koronavirus s negativním výsledkem a pak při každém dalším překročení hranice do ČR, které nastane po 14 dnech od posledního předložení testu, předloží nové potvrzení o absolvování testu s negativním výsledkem, které nesmí být starší než 4 dny. Pro více informací doporučujeme sledovat web MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx nebo web MPO ČR: https://www.mpo.cz/nouzovystav-cestovanizapraci.

Česká občanka má rizikové těhotenství, ale její ošetřující lékař je v Německu, jde o manželku pendlera, a proto oba manželé využívají možnosti německého zdravotního pojištění. Může dojíždět na pravidelné prohlídky, a pokud ne, jak má postupovat?

Ano, může. Na základě usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 443 s účinností od 27. dubna platí, že vycestování mimo ČR je obecně možné. Všichni občané ČR, stejně jako cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem na území ČR, musí při svém návratu předložit potvrzení o absolvování testu na koronavirus s negativním výsledkem, který si obstarají na vlastní náklady, nebo absolvovat 14denní karanténu. To však neplatí pro několik v usnesení stanovených případů, přičemž jedním z nich jsou cesty do 24 hodin v mimořádných situacích. Mimořádnou situací se dle předmětného usnesení vlády rozumí i podstoupení zdravotnických zákroků nebo lékařských prohlídek. Více informací naleznete na webu MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Platí stejné podmínky pro pendlery z Německa a Rakouska, kteří pendlují do ČR, jako pro české pendlery?

Ano, pro pendlery z Rakouska a Německa do ČR platí stejné podmínky jako pro pendlery z ČR do Německa a Rakouska. Podle usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 443 s účinností od 27. dubna pro pendlery, kteří pravidelně oprávněně cestují za prací ze sousedního státu do ČR a nebo z ČR do sousedního státu, platí, že nemusí svůj vstup na území ČR nahlásit hygieně a jít do karantény, pokud kromě potvrzení přeshraničního pracovníka předloží potvrzení o absolvování testu na koronavirus s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny a poté vždy po 14-ti dnech předloží další potvrzení o absolvování testu na koronavirus s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny. Více informací je možné najít na webu MPO ČR: https://www.mpo.cz/nouzovystav-cestovanizapraci a na webu MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Informace pro profesionály v dopravě (profesionální řidič, dopravce, pracovník v dopravě)

Jaká platí omezení pro pohyb řidičů a personálu přepravních firem?

V rámci krizového opatření vláda umožňuje návrat vozidel nad 9 osob občanům České republiky, kteří míří zpět do České republiky. Musí se ovšem jednat o tzv. příležitostnou dopravu, kdy se například dopravují mimořádnými svozy občané ČR např. z letiště z Frankfurtu či Londýna. Obdobně se cizincům umožní opuštění území České republiky. Řidiči kamionů by se v zahraniční měli setkávat s co nejméně lidmi, dodržovat hygienická opatření. Po návratu do ČR nemusí nastoupit karanténu.

Výjimka z cest do zahraničí se týká následujících profesí: řidiči nákladních vozidel, řidiči autobusů, posádky dopravních letadel a posádky letadel vykonávajících letecké práce, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistři, lodní kapitáni a členové posádek nákladních plavidel, posádky vozů správce komunikace a řidiči vozidla do 9 osob, přepravující některou z výše uvedených kategorií osob, která je zaměstnancem téhož zaměstnavatele a přepravuje je na místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět,

Řidiči mezinárodní kamionové dopravy nejsou pendlery! Nemusí tak dodržovat rytmus - tři týdny v zahraničí a dva týdny karantény.

Nadále je pořád možné vyzvednout osobním vozem nákladní vozidlo v zahraničí a poté se stejně vrátit zpět.

Doprovodné vozidlo je bráno jako náklad a může překročit hranice a vrátit se zpět

Musím dodržovat jako řidič kamionu povinné přestávky?

Ne. Kvůli kolonám na hranicích ČR udělila výjimku. Řidič však musí zaznamenávat místo a důvod odchylky od stanovených limitů. V neděli je navíc zrušen zákaz jízdy nákladní dopravy v neděli. Toto omezení se zrušilo také v ostatních sousedních zemích.

Jaká platí omezení pro přesun prázdných dopravních prostředků?

Dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě se sídlem v ČR, jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR, je umožněno dopravit prázdné autobusy bez cestujících do nebo mimo území republiky.

Stejně tak je vládou umožněno dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě se sídlem v ČR, jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR dopravit prázdné soupravy bez cestujících do nebo mimo území ČR.

Dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě se sídlem v České republice se stejně jako dopravcům se sídlem mimo Českou republiku umožňuje dopravit prázdná plavidla bez cestujících do nebo mimo území České republiky.

Vztahuje se na pracovníky mezinárodní dopravy karanténa?

Ano, vztahuje se na ně karanténa podle nařízení vlády z 31. března, pokud je očekávaná doba pobytu v ČR delší než 21 dnů nebo pokud byla délka pobytu v zahraničí delší než 21 dnů.

Platí výjimka pro řidiče mezinárodní kamionové dopravy i pro závozníky?

Ne, výjimka se na závozníky nevztahuje a závozníci nesmí s řidiči jezdit.

Jak je to s řidičem kamionu a pendlerem, který ukončí pracovní povinnosti v zahraničí a vrátí se na delší dobu zpět do ČR? Musí do karantény?

Obecně pro české pracovníky vyjíždějící za prací do zahraničí platí, že musí při svém návratu předložit potvrzení o absolvování testu na koronavirus s negativním výsledkem nebo musí absolvovat 14denní karanténu. To neplatí v případě pracovníků mezinárodní dopravy, kteří pobývali v zahraničí kratší dobu než 14 dní. Pokud se tedy řidič kamiónu vrátí do ČR po méně jak 14 dnech nemusí předkládat potvrzení o absolvování testu a ani nemusí absolvovat karanténu. V takovém případě ovšem pro něj platí zákaz volného pohybu po dobu 14 dní od návratu na území ČR s výjimkou cest do zaměstnání a výkon zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a tento výkon, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů. Více informací naleznete na webu MPO ČR: https://www.mpo.cz/nouzovystav-cestovanizapraci nebo na webu MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Mohu využít všechny hraniční přechody s Německem a Rakouskem, když jedu kamionem?

Ne, jenom ty s režimem 24/7 a hraniční přechody pro pendlery. Doporučujeme sledovat stránky Ministerstva dopravy a ministerstva vnitra.

Mohu vycestovat, když pracuji jako řidič kamionu v Německu a do zaměstnání se dopravuji autem?

V tomto případě nejde ve chvíli překročení hranice z ČR do Německa o mezinárodní dopravu. Řidič cestuje za zaměstnáním a je tedy v řežimu pendlerů, pokud splňuje podmínky. Za mezinárodní dopravu nelze pokládat situaci, kdy osoba jede osobním autem (nebo více osob dodávkou) do zahraničí/nebo cizinci do ČR a vykonávají práci v dopravě pouze v rámci jednoho státu, např. řidič přejede osobním autem do Německa, kde týden jezdí s kamionem a poté se na víkend vrací do ČR. Pro více informací doporučujeme sledovat web MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace

Může firma realizovat servisní / montérské práce v Německu / Rakousku

Na základě usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 443 s účinností od 27. dubna 2020 platí, že občané ČR nebo cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem na území ČR mohou vycestovat z ČR s tím, že musí při svém návratu na hranicích předložit buď potvrzení o absolvování testu, nebo se nahlásit na hygienu (kdy je pak uložena karanténa). To neplatí mimo jiné pro osoby, které vycestovaly jako pracovníci servisu kritické infrastruktury, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 14 dní nebo vycestovaly za účelem výkonu ekonomické činnosti, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 72 hodin. Servis kritické infrastruktury v zahraniční pro tyto případy musí být doplněn nótou zastupitelského úřadu cílové země.

Informace pro pracovníky v zemědělství

Mohou zemědělci v zemědělských strojích překračovat zelenou hranici, nebo ne?

Ano, zemědělec může překročit hranici na zemědělském stroji, který potřebuje k obhospodařovávání svých polí/hospodářství.

Mohou zemědělci, kteří mají hospodářství za hranicí, mezi Německem a ČR a Rakouskem a ČR, překračovat hranici?

Ano. Výjimku řeší rozhodnutí ministra vnitra. V praxi by to mělo být tak, že by se pracovníci překračující hranici neměli s nikým potkávat a měli by obdělávat pozemky hned za státní hranicí.

Bude nějak ovlivněn obchod s dobytkem/prodej dobytka a následný převoz do zahraničí?

Konkrétní případ je třeba konzultovat s Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou. Současná opatření zatím významně neomezují tuzemský ani zahraniční obchod se zvířaty. Pouze při čekání při kontrolách na hranicích na některých přechodech je z hlediska ochrany zvířat proti jejich týrání ohrožena maximální povolená délka jejich přepravy, ale zde by mělo platit jejich přednostní odbavení, což platí i při běžných situacích.