Hlavní obsah

#StopCovidCZ: Doprava - doklady, registrační značky a technické prohlídky

Článek

Jaký je postup v případě, že propadne platnost dokladů?

Za předpokladu, že uplynula platnost dokladů (řidičský průkaz; průkaz profesní způsobilosti řidiče; potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu dle § 115 odst. 5 zákona o silničním provozu) v době trvání nouzového stavu, se hledí na tyto doklady jako na platné, resp. držitelé těchto dokladů nebudou za výkon činnosti realizovaný s dokladem, jenž v době nouzového stavu pozbyl plynutím času své platnosti v přestupkovém řízení postihováni.

Jinými slovy, protiprávní jednání spočívající v řízení s takovým dokladem, jehož platnost uplyne v době trvání nouzového stavu, postrádá zavinění, a nedochází tak k naplnění všech formálních znaků přestupku. Shodně lze konstatovat i o materiálním znaku přestupku, chybějící společenské škodlivosti. V tomto duchu budou postupovat i orgány Policie ČR či obecní policie při posuzování přestupků dle ust. § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu spočívajících v porušení ust. § 6 odst. 7 téhož zákona (mít při řízení u sebe platné doklady). V souvislosti s již uvedeným upozorňujeme, že přestupky dle ust. § 125c odst. 4 písm. b) zákona o silničním provozu bude nutné individuálně posoudit. V případě, že fyzické osobě vznikla povinnost odevzdat řidičský průkaz, avšak v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem tuto povinnost není objektivně schopna splnit, nebude opět naplněn formální znak skutkové podstaty přestupku, a to zavinění. Vždy je však nutné posoudit, zda se osoba tohoto jednání dopustila skutečně pouze v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

Na jaký úřad se mohu obrátit v případě výměny dokladů?

Úřady musí fungovat v pondělí a středu, ověřit na stránkách nebo úřední desce daného úřadu.

Pokud má úřad zcela zavřeno – obrátit se na nadřízený Krajský úřad nebo Ministerstvo vnitra, aby zjednaly nápravu.

Karty řidiče do tachografu nebo řidičské průkazy lze žádat i na ORP (obec s rozšířenou působností) mimo trvalé bydliště.

Doporučujeme řidičům, aby o výměnu dokladů žádali pouze v neodkladných případech. (Na základě usnesení vlády o minimalizaci návštěv úřadů.)

S ohledem na uvedené je Ministerstvo dopravy toho názoru, že např. není v současné době nutné, aby občané České republiky řešili výměny řidičských průkazů, kterým skončila platnost. POZOR: nelze ale garantovat, že takto k tomu přistoupí i v zahraničí. Platí jen pro ČR!

Situace se v zahraničí také rychle vyvíjí a státy přijímají různá opatření. Nemáme prozatím informace, zda a jak vydají orgány dalších států nebo EU nějaké pokyny ke kontrolní činnosti ve vztahu k platnosti dokladů. Doporučujeme cestovat s platnými doklady.

Jaká jsou omezení na úřadech obcí s rozšířenou působností (ORP)?

Činnost ORP není zastavena, je třeba zajistit nezbytné úkony. Byť budou úkony, které nebudou dělány na počkání a v přímém kontaktu.

Ministerstvo apeluje, aby úkony, které nejsou nezbytné, lidé nepožadovali (mnozí využívají volného času k vyřízení úkonů, na které neměli čas), pokud přesto bude požádáno, nebudou zpracovávány prioritně.

Jak postupovat v případě vypršení průkazu o profesní způsobilosti?

Pokud vypršela platnost dokladů občanovi během nouzového stavu, nelze přičítat občanovi k tíži nouzový stav na území ČR, kdy je omezen pohyb a úřední hodiny a je žádoucí, aby se občané neshlukovali např. na úřadech. Řidič, kterému končí v době nouzového stavu profesní způsobilost a nestihl 5té školení (nesplnil 35 hod. školení) může na území ČR řídit. Po skončení nouzového by si musel dodělat školení a zažádat o udělení profesní způsobilosti.

POZOR: nelze ale garantovat, že takto k tomu přistoupí i v zahraničí. Platí jen pro ČR!

Jak postupovat v případě vypršení osvědčení ADR (o přepravě nebezpečných věcí), a to osvědčení o školení řidiče a osvědčení bezpečnostního poradce?

ČR od 20.3. přistoupila k mnohostranné dohodě M324. Tato osvědčení, jejichž platnost skončí mezi 1. březnem 2020 a 1. listopadem 2020, zůstávají platná do 30. listopadu 2020. Doba platnosti těchto osvědčení se prodlouží o pět let, jestliže řidič prokáže, že se zúčastnil obnovovacího školení a úspěšně složil zkoušku před 1. prosincem 2020.

Pro ČR je nejzásadnější, že toto lze využívat v Rakousku, Německu, Polsku a Slovensku tj. do těchto států lze jezdit.

Více informací na webu Ministerstva dopravy.

Jaké jsou lhůty ve správním řízení?

V agendách řidičů, které jsou předmětem správního řízení, se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a účastníkům těchto řízení se doporučuje využít postupu dle ust. § 41 tohoto zákona. V tomto směru odkazujeme na Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu. Byť jsme si vědomi omezení rozsahu úředních hodin orgánů veřejné moci ve smyslu bodu 3 usnesení vlády č. 217 ze dne 15. března 2020, domníváme se, že je klíčové zachování provozu úřadů alespoň v minimálním rozsahu tak, aby byla občanům dostupná možnost zejména převzetí již vyrobených dokladů a v omezeném rozsahu podání žádosti o vydání řidičského průkazu, a to zejména v případech, kdy bylo požádáno o vrácení řidičského oprávnění. Doporučujeme v maximální možné míře vycházet vstříc profesionálním řidičům, zejm. při žádostech o karty řidičů, protože profesionální řidiči zajišťují přepravy i nadále.

Jak postupovat v případě vypršení platnosti manipulačních dočasných registračních značek?

Pokud manipulační značky propadnou v době nouzového režimu, tak v případě jejich použití k jízdě nebude pokutováno – toto neznamená, že nemusí být vozidlo pojištěno (musí a lze pojistit na VIN a stejně tak prodloužit pojištění a dodat nutné doklady elektronicky).

Jak uložit registrační značky do depozitu?

Za situace v nouzovém stavu doporučuje Ministerstvo dopravy zažádat o vyřazení elektronicky, neboť platí, že i v případě, že náležitosti podání budou dodány následně, tak rozhodné datum, které bude uvedeno v registru jako datum vyřazení, bude datum podání žádosti. O této možnosti byly informovány všechny úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady.

Jak postupovat v případě vyřazení vozidla z registru silničních vozidel?

Krajským úřady a ORP (obce s rozšířenou působností) obdržely pokyn, že i v případě, že náležitosti podání budou dodány následně, tak rozhodné datum, které bude uvedeno v registru jako datum vyřazení, bude datum podání žádosti.

Pojišťovny přislíbily, že budou smluvně ukončovat pojištění odpovědnosti, pokud bude doložena podaná žádost (bude jasné datum podání).

Nebude sankcionováno porušení lhůt stanovených např. na změnu vlastníka a provozovatele (přeregistrace).

Prodlužuje se i platnost pravidelných technických prohlídek (STK)?

Ne. Stanice technické kontroly (STK) jsou v provozu, není omezení. Neplatí žádné prominutí, jízda bez platné STK i v nouzovém stavu znamená, že vozidlo je nezpůsobilé k provozu na pozemní komunikaci.

Technickou kontrolu lze nadále provádět pouze v zemi, kde je vozidlo registrováno. Ani během nouzového stavu není proto možné vykonat technickou kontrolu v zahraničí, nebo na českých STK vykonat technickou kontrolu vozidla registrovaného v zahraničí. Po uplynutí nouzového stavu není možné s vozidly, kterým TK propadla, odjíždět do zemí registrace, protože se jedná o technicky nezpůsobilá vozidla.

Probíhají technické prohlídky malých plavidel?

I v době nouzového stavu je možné provádět technické prohlídky malých plavidel. Je nutné dodržet následující pokyny Státní plavební správy: https://plavebniurad.cz/predpisy/predpis.php?typ=i&id=202&zdroj=uredni_deska

Zpátky na informační rozcestník >>>