Hlavní obsah

#StopCovidCZ: Metodika výpočtu velikosti prodejní plochy provozoven do 2500 metrů čtverečních a obchodních center do 5000 metrů čtverečních

Článek

Od 27. dubna mohou být otevřeny provozovny, jejichž plocha přístupná veřejnosti nepřesahuje 2 500 metrů čtverečních; podmínka velikosti provozovny je splněna i tehdy, pokud je v provozovně, která je větší než 2 500 metrů čtverečních, vymezena a vytyčena (např. ohraničovací páskou) pro veřejnost plocha nepřesahující 2 500 metrů čtverečních, a které nejsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 metrů čtverečních; tato podmínka je splněna i tehdy, pokud provozovna sice je součástí nákupního centra s prodejní plochou přesahující 5 000 metrů čtverečních, avšak veřejnost do provozovny vstupuje pouze z venkovních prostor, nikoli z vnitřních prostor nákupního centra, a nejde-li o provozovny, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra)

Co je prodejní plochou?

Pojem „prodejní plocha“ je definován v příloze I prováděcího nařízení Komise (ES) č. 250/2009, jako odhadnutá velikost povrchové plochy (v metrech čtverečních) části provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj.:

- celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností,

- plocha zabraná prodejními pulty a výklady,

- plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači.

Do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

Provozovna maloobchodního prodeje

Dle krizového opatření vlády je umožněno prodejní plochu provozovny, která je i větší než 2500 metrů čtverečních, zmenšit na požadovanou velikost vytýčením - postačují např. ohraničovací (bezpečnostní) pásky) - s výjimkou provozoven umístěných v nákupních centrech s prodejní plochou nad 5000 metrů čtverečních, nedisponují-li samostatným vchodem z venkovních prostor.

Plocha obchodního centra

Neuplatní se možnost umělého zmenšení plochy páskami jako u jednotlivých provozoven. Za prodejní plochu obchodního centra se tak považuje souhrn výhradně jen všech prodejních ploch jednotlivých provozoven maloobchodního prodeje, tj. všech veřejnosti přístupných ploch. Do této prodejní plochy OC se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

Uzavřením části obchodního centra nad 5000 metrů čtverečních sice provozovatel zmenší prodejní plochu z celkové výměry obchodního centra pod 5000 metrů čtverečních, ale zároveň tímto obchází přijaté výjimky pro uvolnění provozu maloobchodního prodeje po 27. dubnu. Obdobně tomu je v případě, kdy by disponovalo první patro např. 4 zvláštními vchody a po vstupu do každého z vchodů by dále bylo umožněno navštívit pouze jednu určenou provozovnu maloobchodního prodeje, která dosud nebyla explicitní výjimkou ze zákazu.

Provozovny v obchodním centru s prodejní plochou nad 5000 metrů čtverečních tak nemají umožněno otevřít, i kdyby jejich prodejní plocha byla menší než 2500 metrů čtverečních, s výjimkou provozoven se samostatným vchodem zvenčí a dále např. obchodů s potravinami, lékáren a dalších maloobchodních prodejen dříve explicitně otevřených, které mohou být otevřeny i v obchodních centrech s prodejní plochou nad 5000 metrů čtverečních bez ohledu na výměru prodejní plochy.

Pokyny pro všechny povolené provozovny + nově povolené provozovny do 2500 metrů čtverečních

- Je zakázáno zkoušení oblečení v prodejnách oděvů,

- aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,

- zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 m mezi zákazníky,

- umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

- zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,

- zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně.

Hygienická pravidla pro všechny provozovny

- dezinfikovat nákupní košíky a vozíky po každém použití a kliky nebo madla dveří alespoň jednou za hodinu,

- aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m (doporučení plochy, resp. kapacity pro jednoho přítomného zákazníka nejméně cca 10 metrů čtverečních prodejní plochy),

- zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 m mezi zákazníky,

- umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

- zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků (doporučeno poskytovat rukavice i pro klienty na vyžádání),

- zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,

- povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (zaměstnanec provozovny i zákazník).

Hygienická pravidla pro maloobchodní prodejny potravin se samoobslužným prodejem

Poskytovat bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček), v případě prodeje nebaleného pečiva zajistit, že v místě odběru pečiva nebude nedocházet ke shlukování osob, a prodejní místo bude vybaveno pomůckami osobní hygieny.

Konzumace potravin včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje

Je možná pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů.

Pravidla pro farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště:

- neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,

- zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 m,

- aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 m,

- umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,

- zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,

- prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě.

Vyčleněná prodejní doba pro seniory, osoby s handicapem a doprovod

- mezi 8:00 a 10:00,

- maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 metrů čtverečních.

- osoby starší 65 let věku včetně zajištění nezbytného doprovodu,

- osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu,

- zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu.

Provádění služeb v domácnostech

Doporučujeme všem poskytovatelům služeb u klienta, například servis, oprava důležitého zařízení, ověřit předem, zda klient či některá další osoba v domácnosti není v karanténě, tak, aby nedocházelo k porušení karantény a z toho vyplývajících důsledků.

Další info

- Dodávky elektrické energie, plynu, odečty, poplatky za roční rezervovanou kapacitu apod. řeší Energetický regulační úřad, který uveřejnil výzvu ke shovívavosti vůči spotřebitelům.

- Nejčastější otázky týkající se „práv spotřebitelů v době koronaviru“ shrnuje web Česká obchodní inspekce.

- MPO zveřejnilo 19. března průběžně doplňovaný přehled firem, kde můžete koupit roušky nebo materiál na jejich výrobu.

- MPO zveřejnilo 20. března průběžně doplňovaný přehled firem nově vyrábějících dezinfekční prostředky na ruce podle receptury doporučené WHO.

- Nabídka a poptávka zdravotnických potřeb – CoVpoint, email:healtechsupport@czechinvest.org

- Náležitosti tykající se přeshraničního pohybu osob, zboží směřovat na emailcovidtransport@czechinvest.org

- Podmínky dovozu osobních ochranných pomůcek na stránkách Celní správy ČR.