Hlavní obsah

#StopCovidCZ: Omezení kvůli koronaviru

Článek

Omezení provozu obchodů a stravování

Je omezen prodej maloobchodu a provoz služeb kromě prodeje potravin, domácích potřeb, drogerie, léků, chovatelských potřeb a podobně. Lze říci, že jakákoliv obchodní transakce, která je zajištěna prostřednictvím internetu a dalšími vzdálenými prostředky spadá do výjimek, které jsou uvedeny v usnesení vlády č. 211. a provozovna může fungovat.

V případě, že se v provozovně provozuje více podnikatelských činností, rozhoduje se podle té, které převažuje. Jakýkoliv prodej a činnost či provádění služeb v provozovně je zakázaný, je umožněn výdej přes provizorní okénko. Naopak montáž a provádění služeb u zákazníka jsou povolené. Také je umožněn výdej zásilek z e-shopů.

Mám obchod, prodejnu, provozovnu - kde si přečtu, jaká omezení se mne týkají?

Jaká omezení se týkají prodeje "na ulici" či "rozvážky" zboží, jídla...?

Omezení se týkají restaurací, které mají provozovnu, ale i z těch lze prodávat jídlo z okýnka. Omezení se nevztahuje na pojízdné prodejny, stánky. Omezení se nevztahuje na rozvoz jídla ani zboží, jakmile transakce probíhá po internetu nebo jiným distančním způsobem.

Existují nějaká omezení pro čas nákupu?

Vstup do obchodu s prodejní plochou nad 500 m2 mezi 8:00 a 10:00 je zakázán všem, výjimkou jsou pouze osoby starší 65 let a držitele průkazu ZTP-P starší 50 let včetně jejich doprovodu, lidé pracující v pečovatelských službách a majitelé a zaměstnanci provozovatele prodejny. Popsáno v čl. I. mimořádného opatření MZ ze dne 23.3.2020.

Omezení provozu lázeňských zařízení

Lázeňská zařízení od 19.března 2020 nepřijímají nové klienty.

Omezení dopravy po ČR

Od 16. března 0.00 hodin platí v celé České republice omezení volného pohybu osob. Opustit bydliště bude možné jen v přesně specifikovaných případech, například z důvodu cesty do zaměstnání či podnikání, nezbytných cest za rodinou a blízkými či cest na nákupy potravin a základních potřeb, léčiv či potřeb pro zvířata, cest k lékaři nebo za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí nebo na poštu. Povoleny jsou samozřejmě i služební pochůzky policistů či strážníků, lékařů či sociálních pracovníků, ale také třeba individuální vycházky do parků či do přírody.

Jaká platí omezení pro hromadnou přepravu osob?

Taxislužbu může provozovat pouze osoba s oprávněním řidiče taxislužby. Cestující a řidič jsou povinni při přepravě mít nasazenou roušku přes ústa a nos.

Jaká omezení platí pro řidiče a přepravní personál?

Je zapotřebí dbát zvýšené hygieny, chránit ústa a nos rouškou, je vhodné používat rukavice a dezinfekční prostředky.

Omezení provozu dalších subjektů

Jsem řidič kamionu, průvodčí, letuška apod., jaká omezení se mě týkají?

Je zapotřebí dbát zvýšené hygieny, chránit ústa a nos rouškou, je vhodné používat rukavice a dezinfekční prostředky.

Jaká omezení platí pro zdravotníky, hasiče a další profese související se zdravím a bezpečností obyvatel?

Při výkonu zaměstnání se mohou na tyto pracovníky vztahovat další výjimky (např. převoz krve či transplantátů), Úplný přehled je k dispozici na webu MV.

Omezení provozu podniků sociálních služeb

Všechny potřebné informace obsahuje doporučený postup, které si lze stáhnout z webu MPSV.

Mohu provádět služby v domácnostech?

Doporučujeme všem poskytovatelům služeb u klienta předem ověřit, zda klient či některá další osoba v domácnosti není v karanténě. Tak, aby nedocházelo k porušení karantény a z toho vyplývajících důsledků. Jedná se například o servis nebo opravu důležitého zařízení…

Mohu pořádat kulturní akce jako je divadlo, taneční akce, výstavy, veletrhy, vzdělávací akce a podobné?

Ne. Dle vládního nařízení je zakázáno shromažďování více jak dvou osob.

Na koho se nevztahuje zákaz vstupu na území ČR nebo zákaz vycestovat z území ČR?

Zákaz se nevztahuje na:

- řidiče nákladních vozidel (tj. kategorie vozidel N), řidiče autobusů,

- posádky dopravních letadel,

- strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry,

- lodní kapitány (navážení lodníků na osobní lodě v zahraničí: tento týden je možné; lze očekávat, že se to příští týden bude zpřísňovat a může být omezeno),

- a členy posádek plavidel, posádky vozů správce komunikace.

Kliniky čínské medicíny. Vztahují se na ně také omezení?

Čínská medicína nespadá pod zákon o zdravotních službách – není poskytovatelem zdravotních služeb ani zdravotnickým zařízením.

V současné době má nařízeno uzavření provozoven stejně jako jiné živnosti.

Omezení provozu sociálních služeb

Vztahuje se omezený režim kromě domovů pro seniory také na domy s pečovatelskou službou?

Všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se s účinností od 28. března 2020 nařizuje zákaz návštěv osob, s výjimkou:

- nezletilých uživatelů sociálních služeb,

- uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,

- uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

Omezení provozu státních úřadů - dopravně-správní agenda

Úřady musí fungovat v pondělí a středu. I tak je potřeba to ověřit na stránkách nebo úřední desce daného úřadu. Pokud bude mít úřad zcela zavřeno – obrátit se na nadřízený Krajský úřad nebo Ministerstvo vnitra, aby zjednaly nápravu.

Karty řidiče tachografu nebo řidičské průkazy lže žádat i na obcích s rozšířenou působností mimo trvalé bydliště.

Propadlá platnost dokladu – řidičský průkaz

Doporučujeme řidičům, aby o výměnu dokladů žádali pouze v neodkladných případech. Úřady fungují v pondělí a ve středu. Doporučujeme však před návštěvou příslušný magistrát/obecní úřad kontaktovat, jestli mají otevřeno.

Pokud dokladu uplyne platnost v době trvání nouzového stavu, hledí na tyto doklady jako platné a řízení s tímto dokladem se nepovažuje za přestupek. Samozřejmostí je, že průkaz musel propadnout v období nouzového stavu, pokud je propadlý např. 5 let, je to již bráno jako přestupek.

Pokud se rozhodnete cestovat do zahraničí, není ještě známo, jak s touto situací nakládají úřady jiných státu. Doporučujeme tedy cestovat s platnými doklady.

ADR – osvědčení řidiče a osvědčení bezpečnostního poradce

Pokud vám skončí platnost osvědčení řidiče mezi 1. březnem 2020 a 1. listopadem 2020, zůstává osvědčení platné do 30. listopadu 2020. Doba platnosti těchto osvědčení se prodlouží o pět let, jestliže řidič prokáže, že se zúčastnil obnovovacího školení a úspěšně složil zkoušku před 1. prosincem 2020. Toto osvědčení platí i Rakousko, Německo, Polsko a Slovensko.

Uplynutí lhůty ve správním řízení z důvodů nouzového stavu

V tomto směru odkazujeme na Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu.

Rozsah úředních hodin orgánů veřejné moci je sice většinou omezen, ale provoz musí být zachován v minimálním rozsahu tak, aby byla občanům dostupná možnost zejména převzetí již vyrobených dokladů a v omezeném rozsahu podání žádosti o vydání řidičského průkazu, a to zejména v případech, kdy bylo požádáno o vrácení řidičského oprávnění. Doporučujeme Úřady by měly v maximální míře vycházet vstříc profesionálním řidičům, zejm. při žádostech o karty řidičů, protože profesionální řidiči zajišťují přepravy i nadále.

Omezení provozu obchodních míst Systému elektronického mýtného

Fungování obchodních míst Systému elektronického mýtného je omezené. Konkrétně dojde k omezení provozu na kontaktních a distribučních místech. Současně nebude možné na distribučních místech vracet palubní jednotky. Tato omezení budou trvat do odvolání. Více informací naleznete na: www.mytocz.eu.

Převozní (manipulační) značky a jejich ukládání do depozitu v nouzovém stavu v ČR

1. Činnost ORP není zastavena, avšak prosíme, abyste úkony prováděli jen v neodkladných situacích

2. Manipulační značky – pokud propadnou v době nouzového režimu, tak v případě jejich použití k jízdě nedojde k pokutování. Vozidlo však musí být pojištěno

3. Vyřazení z registru – rozhodné datum, které bude uvedeno v registru jako datum vyřazení, bude datum podání žádosti

4. Pojišťovny budou smluvně ukončovat pojištění odpovědnosti, pokud bude doložena podaná žádost

5. Nebude sankcionováno porušení lhůt stanovených např. na změnu vlastníka a provozovatele