Hlavní obsah

#StopCovidCZ: Ošetřovné pro OSVČ

StopCovidCZ.

3. 5. 2020 11:31

Článek

Co znamená program “OŠETŘOVNÉ” PRO OSVČ?

Jedná se speciální program, který schválila vláda jako pomoc (dotaci) státu pro OSVČ, které musí v souvislosti s karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat. Při splnění podmínek dostanou dotaci - obdobu ošetřovného. Pomoc bude vyplácet Ministerstvo průmyslu a obchodu, s vyplněním žádostí případně pomohou živnostenské úřady.

- Je určen pro OSVČ, které po uzavření školy nebo jiných dětských zařízení zůstaly s dětmi doma či se starají o osobu zdravotně postiženou aspoň ve stupni I, a přišly tak o příjem z podnikatelské činnosti.

- Na „ošetřovné“ bude mít nárok také OSVČ pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.

- OSVČ nesmí mít pozastavenou činnost ani nedoplatky vůči vybraným institucím.

- Ošetřovné pro OSVČ bude ve výši 424 Kč za den a bude možné ho čerpat po celou dobu, co bude platit mimořádné opatření.

- Žádost o poskytnutí podpory bude možné podat datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, vytištěný poslat poštou nebo ve spolupráci se živnostenským úřadem, který OSVČ může pomoci s vyplněním.

- OSVČ si požádají o dotaci za každý kalendářní měsíc tak, aby peníze dostaly co nejdříve na svůj účet, který uvedou v žádosti. Jiný způsob výplaty není možný.

- Žádost vyhodnotí Ministerstvo průmyslu a obchodu a rozhodnutí o tom, zda dotace bude či nebude možné vyplatit, pošle OSVČ.

Kompletní informace o programu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ lze také stáhnout ze stránek Ministerstva obchodu a průmyslu.

Nárok na “ošetřovné” má OSVČ, která nemá nedoplatky vůči vybraným institucím. O jaké instituce se jedná?

Jedná se o Finanční úřad, Českou správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí, jako právního nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správu ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.

Kde najdu definici drobného, malého a středního podnikatele?

Definici malého a středního podniku najdete v příloze č. 1 nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

- Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů eur.

- V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malí podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů eur.

- V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony eur.

- Definice drobného, malého a středního podnikatele je také ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Platí ošetřovné pro OSVČ také pro rodiče, které mají děti starší 13 let, avšak s různým stupněm postižení?

Ošetřovné pro OSVČ se vztahuje na OSVČ pečující o děti mladší 13 let, nezaopatřenou osobu do 26 let závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) a osobu zdravotně postiženou alespoň ve stupni I (lehká závislost). Nárok na ošetřovné OSVČ má v případě, že osoba zdravotně postižená dochází do zařízení, která byla krizovým opatřením vlády uzavřena, a zároveň nečerpá příspěvek na jeho péči.

Mají na ošetřovné pro OSVČ nárok i OSVČ, jejichž žena pobírá rodičovský příspěvek?

Pokud je manželka na mateřské/rodičovské s jedním dítětem, nebo pobírá jinou formu finanční podpory spojené se starostí o něj, nelze žádat na druhé dítě o ošetřovné.

Patří příspěvek na bydlení mezi další kompenzační příspěvky, kvůli kterému OSVČ nemá nárok na ošetřovné?

Ne. Příspěvek na bydlení nemá vliv na „ošetřovné“ pro OSVČ, neboť není kompenzačním příspěvkem na hlídání dětí.

Bude zvažována i nějaká podpora pro DPP/DPČ? Mohli by si tito lidé žádat o ošetřovné pro OSVČ?

O ošetřovné v programu „OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ“ si mohou žádat pouze OSVČ na hlavní činnost. O možnostech podpory pro DPP/DPČ se informujte na Úřadu práce.

Senát však schválil novelu zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Za splnění zákonem stanovených podmínek tak mohou DPP/DPČ žádat o klasické OČR u ČSSZ.

Pokud jsem si jako OSVČ pozastavila živnostenské oprávnění a následně jej obnovím, mám nárok na ošetřovné pro OSVČ?

Jsou-li splněny základní podmínky (OSVČ na hlavní činnost, bezdlužnost vůči vybraným institucím, splnění definice malého a středního podniku, poplatník daně z příjmů), pak ano. Žádá se na ty dny, kdy živnost nebyla pozastavena.

Budou mít jednatelé a majitelé firem nárok na ošetřovné pro OSVČ? (Jednatelka firmy bez zaměstnanců má tři děti, momentálně je bez příjmů, zaměstnance nemá a sama není zaměstnancem.)

Program je určen pro OSVČ na hlavní činnost. Jednatelé a společníci nejsou OSVČ.

Je-li živnost zastavená/pozastavená, má osoba nárok na ošetřovné pro OSVČ?

Nemá.

Dojde-li k obnovení živnosti, má osoba na ošetřovné pro OSVČ nárok?

Ano, má, a to ode dne, kdy došlo k obnovení živnosti.

Rodiče (OSVČ) sezdaní žijí nyní v oddělených domácnostech. Mají 2 děti, o rozvod ještě nepožádali, ptají se, zda mohou mít ošetřovné na každé dítě extra. Jeden rodič/1 ošetřovné?

Ošetřovné je poskytováno nehledě na počet dětí pouze jedenkrát.

OSVČ chce požádat o ošetřovné na dítě. Současně chce ale i využít odložení podání daňového přiznání. Součástí žádosti o ošetřovné je ovšem i prohlášení, že nemá vůči finančnímu úřadu nedoplatky - a to právě odložením podání daňového přiznání má. Jak má postupovat, aby si o ošetřovné mohla požádat?

Odložení podání daňového přiznání bylo schváleno generálním pardonem ministryně financí. Na žadatele se tak nepohlíží jako na osobu, který by měla vůči finančnímu úřadu nedoplatky. Ano, obecně osoba, která má povolené splátky či odklad je bezdlužná.

V případě, že by školka/dětská skupina znovu otevřela a ostatní školy by byly stále zavřené. Rodiče se bojí nákazy. Může rodič OSVČ zůstat s dítětem doma a pobírat dále ošetřovné?

Podmínkou nároku na ošetřovné pro OSVČ je faktické uzavření školského či jiného zařízení. Pokud bude otevřeno, není nezbytné, aby bylo o dítě postaráno doma. I když jsou obavy odůvodněné, nárok se v tomto případě neuplatní. Programem „Ošetřovné“ pro OSVČ jsou primárně řešeny důsledky vyplývající ze zavřených školských a jiných školských zařízení v ČR.

OSVČ masérka, má teď pozastavenou činnost. Od 1. 4. bude žádat o ošetřovné. Může jít na noční brigádu?

Ne, protože podpora je určena pro OSVČ, která je skutečně postižena negativními dopady nouzového stavu, tj. že v důsledku uzavření školy nebo jiných dětských zařízení utrpěla OSVČ finanční újmu, protože nemohla podnikat. Nelze žádat, pokud má pozastavenou činnost.

Má babička nárok na ošetřovné, když je OSVČ na hlavní činnost a stará se o 4,5letou vnučku? Matka dítěte je zdravotnice a chodí do práce. Babička není důchodkyní a je s dcerou ve společné domácnosti. Matka je samoživitelka.

Ano, pokud je babička OSVČ hlavní a matka nečerpá jiné ošetřovné na to samé dítě.

Vztahuje se nárok na ošetřovné OSVČ i na advokáty? Formulář pro IČO není v tom případě funkční.

Ošetřovné pro OSVČ poskytované přes MPO je určeno pouze pro OSVČ na hlavní činnost. Výkonem samostatné výdělečné činnosti se rozumí mj. výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů. Více na stránkách MPO. Podnikání/živnostenské podnikání/ Ošetřovné pro OSVČ - výzva I. Do formuláře lze uvést DIČ.

Lze kombinovat ošetřovné pro OSVČ s nemocenskou?

Bohužel to nejde, protože jako osoba nemocná nemůžete pečovat z důvodu své zdravotní indispozice o jinou osobu. Primární starostí nemocné osoby by mělo být vlastní vyléčení. Vhodné by bylo, aby o „Ošetřovné“ požádal někdo jiný z rodiny, který splní podmínky programu.

OSVČ má spolupracující osobu (manželku). Může ona žádat o ošetřovné?

Pokud je spolupracující osoba na hlavní činnost, tak ano, pokud však má ošetřovné ze zaměstnaneckého poměru, tak ne.

OSVČ pobírá příspěvek na péči na jedno dítě (7 let), jde o první stupeň závislosti. Může podat žádost o ošetřovné na další dvě děti (10 a 13 let)?

Jelikož je pobírán příspěvek na péči v prvním stupni, není možné o ošetřovné na další dvě děti žádat.

Má nárok na ošetřovné OSVČ cizí státní příslušnosti podnikající v ČR, jejíž děti navštěvují školu v sousední zemi?

Bohužel nemá nárok, program „Ošetřovné“ pro OSVČ primárně řeší důsledky vyplývající ze zavřených školských zařízení v ČR, ne v zahraničí.

Lze ošetřovné kombinovat s kompenzačním bonusem 25 tis. Kč?

Ano. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 nevylučuje možnost čerpat ošetřovné pro OSVČ. Rovněž podmínky programu ošetřovného nevylučují možný příjem nárokovaný dle předmětného zákona.

Konkrétní situace, týkající se kompenzačního bonusu je možné řešit s infolinkou Finanční správy: 225 092 392.

Kdo může žádat o ošetřovné v případě střídavé péče? Který z rodičů a na základě kterých kritérií?

U rozvedených rodičů v případě střídavé péče o dítě stanovené rozhodnutím soudu může rodič při splnění podmínek nároku čerpat ošetřovné za dny, ve kterých o dítě pečuje. Ošetřovné se zaměstnanci i dotace ošetřovné pro OSVČ poskytují za jednotlivé dny, kdy měl rodič dítě ve své péči. Po tuto dobu nemá nárok na ošetřovné druhý rodič. Ke střídání a pobírání dávky nemůže dojít v rámci jednoho kalendářního dne (např. by si rodič-OSVČ nahlásil 1⁄2 dne a další 1⁄2 zaměstnanec). Střídání rodičů se zaznamenává do předepsaného tiskopisu dostupného na www.cssz.cz, na kterém rodiče uvedou dny, během kterých se o dítě každý z nich staral. Střídají-li se v péči o dítě osoby (rodiče) žijící společně s dítětem v jedné domácnosti, platí pro nárok na ošetřovné obdobné podmínky jako v případě rozvedených rodičů. O ošetřovné z nemocenského pojištění nemusí žádat pouze rodič, ale jakákoli osoba, která žije s dítětem ve společné domácnosti (např. babička).

Má rodič, který nemá dítě svěřené do péče, ale fakticky o něj pečuje, nárok na klasické ošetřovné pro zaměstnance?

Ano, pokud se jedná o péči o dítě mladší 10 let. U staršího dítěte je nutné, aby rodič žil s dítětem ve společné domácnosti.

Smí žádat o ošetřovné OSVČ, která má dítě ve střídavé péči a partner/ka tuto podporu nečerpá?

Ano. OSVČ žádá o ty dny, kdy měla dítě ve své péči. Pokud matka/otec žádá o ošetřovné v zaměstnaneckém poměru, vyplňuje výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, v němž zaznačí dny, kdy bylo dítě v její/jeho péči.

Může OSVČ, pokud nemá svou datovou schránku ani elektronický podpis, žádost o ošetřovné zaslat prostřednictvím datové schránky někoho jiného?

Ne. Z podstaty věci, kdy je nutné autentizovat osobu žadatele. Pokud nemá datovou schránku ani zaručený podpis, může zaslat podepsanou žádost a příslušné přílohy poštou.

Jaký formulář je nutné přiložit k žádosti za účelem potvrzení o uzavření školského zařízení?

Dokládá se: doklad/potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy) či zařízení poskytující sociální služby – originál/prostá kopie. Formuláře nejsou standardizované, forma není stanovena. Může se jednat o e-mail školy či dopis potvrzující, že došlo k zavření školského/dětského/sociálního zařízení. Je také možno použít formulář pro zaměstnanecké ošetřovné. Viz https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd

Mohu jako OSVČ v době ošetřovného vykonávat výdělečnou činnost (brigáda, práce z domu, fakturace, správa e-shop, paušální příjmy)?

Pokud by dítě standardně navštěvovalo školu a ta se zavřela a rodič s dítětem zůstal doma, je možno ošetřovné pro OSVČ pobírat a zároveň pokračovat ve své ekonomické aktivitě, jako jsou fakturace, provoz e-shopu a další formy práce z domova. Naopak rodiče, kteří své děti standardně samovzdělávají doma, na ošetřovné pro OSVČ nárok nemají.

OSVČ nemá konto a nechce si ho zřizovat, je možná výplata ošetřovného pro OSVČ i jinou formou?

Vyplácení funguje připsáním na účet, jiný způsob výplaty dotace není možný.

OSVČ napsala do žádosti o ošetřovné špatné číslo účtu. Jak má postupovat? Má žádost vyplnit ještě jednou?

Pokud žádost nebyla odevzdána správně, tak budou žadatele vyzváni k doplnění informací. Bude tedy třeba číslo účtu k žádosti doplnit správně. Pokud napsal číslo účtu někoho jiného, napište email na fpmpo20@mpo.cz s detaily žádosti. Jakmile MPO obdrží správné číslo účtu, bude pokračovat administrace žádosti.

OSVČ chce zrušit žádost o ošetřovné, protože na něj nemá pravděpodobně nárok. Jak má postupovat?

Poslat žádost o zrušení žádosti o dotaci s uvedením kontaktních údajů (jméno, příjmení, IČ nebo DIČ, způsob podání) jedním ze způsobů, který umožňuje výzva - vlastní datovou schránkou, nebo emailem na fpmpo20@mpo.cz nebo poštou.

Pokud se OSVČ vrátí ze zahraničí a musí do karantény, má nárok na ošetřovné?

Pokud je to OSVČ v hlavní činnosti, její podnikání bylo negativně ovlivněno pandemií covid-19 a z důvodu péči o dítě nemůže vykonávat svou činnost, pak ano. Primárně jde o to, že je prokázáno, že byla zavřena škola, a dítě tak zůstalo s rodičem doma.

Lze žádat o ošetřovné OSVČ i v případě, že OSVČ má společníka, který její práci zastane, a přijdou jí peníze za dané období na účet. OSVČ je však skutečně doma a ošetřuje své dítě do věku 13 let?

Pokud by dítě standardně navštěvovalo školu a ta se zavřela a rodič s dítětem zůstal doma, je možno ošetřovné pro OSVČ pobírat a zároveň pokračovat ve své ekonomické aktivitě, jako jsou fakturace, provoz e-shopu a další formy práce z domova. Naopak rodiče, kteří své děti standardně samovzdělávají doma, na ošetřovné pro OSVČ nárok nemají.

Může žádat o ošetřovné OSVČ, která nežije ve společné domácnosti s dítětem (rozvedená, dítě v péči manželky)?

Pokud jsou splněny ze strany OSVČ všechny základní podmínky a na dítě nečerpá ošetřovné či jiný příspěvek další osoba, pak je to možné, viz bod 2. Podporované Aktivity v Programu „Ošetřovné“ pro OSVČ.

Jak technicky zadat osobu spolupracující, která by chtěla zažádat o ošetřovné pro OSVČ, ale nabízí jim to pouze IČO manžela či manželky?

Osoba může uvést DIČ, ale musí ostatní údaje vyplnit ručně.

Žádost o ošetřovné pro OSVČ, vyplňují se tam všechny děti, nebo pouze to, na které se čerpá?

Všechny děti uvést, potvrzení pouze u těch, které chodí do školy či jiného zařízení.

Má nárok na ošetřovné OSVČ, jejíž činnost byla pozastavena z důvodu vládních opatření, a tak uzavření vzdělávacího zařízení nemělo přímý negativní vliv na podnikatelskou činnost?

Ne, v případě pozastavení činnosti OSVČ nárok na ošetřovné nemá. Podpora je určena pro OSVČ na hlavní činnost, která své podnikání nepozastavila či neukončila a v důsledku uzavření školy nebo jiných dětských zařízení utrpěla finanční újmu, protože nemohla podnikat a pečovala o dítě či osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost).

V případě prodloužení nouzového stavu budou lidé v květnu opět žádat o ošetřovné za duben?

Ano, v případě prodloužení stávajícího stavu se uvažuje o prodloužení programu.

OSVČ vyhlásila osobní bankrot a čeká na vyměření výše splátek insolvenčním správcem. Může požádat o ošetřovné?

Nárok na ošetřovné nemá OSVČ v konkurzu / v úpadku / v exekuci / v likvidaci.

OSVČ by ráda přerušila čerpání rodičovské dovolené, a stala se tak OSVČ na hlavní činnost. Bude mít nárok na ošetřovné?

Pokud se stará o dítě, se kterým byla OSVČ doma, tj. i před uzavřením škol / školek / jiných školských zařízení dítě takové zařízení nenavštěvovalo, pak nárok na ošetřovné nemá. Pokud dítě chodilo do školky, ta se zavřela a OSVČ pobírala rodičovskou, pak také nemá nárok na ošetřovné. Primárním účelem „Ošetřovného“ pro OSVČ je, aby byly podpořeny rodiny s dětmi, které jsou aktuálně doma a nepobírají žádné dávky jako například: rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství, nemocenskou nebo jinou obdobnou dávku. O možnosti žádat i v květnu za měsíc duben se však aktuálně ze strany státu pouze uvažuje, záleží na tom, jak dlouho budou školská zařízení uzavřena.

Může OSVČ požádat o ošetřovné na nevlastní dítě?

Ano, pokud si na toto dítě nežádá jiná osoba, pak je to možné.

Má nárok na ošetřovné OSVČ na vedlejší činnost, která je současně na menší úvazek zaměstnancem?

OSVČ na vedlejší činnost nemá nárok na ošetřovné pro OSVČ od MPO. Pokud jsou však tyto OSVČ současně i zaměstnanci, mají možnost požádat o ošetřovné prostřednictvím svého zaměstnavatele u OSSZ. Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který je účasten nemocenského pojištění, s výjimkou zaměstnance pracujícího na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Současně se nesmí jednat o zaměstnání malého rozsahu.

OSVČ má zdravotně postiženého syna v invalidním důchodu s druhým stupněm postižení, je stále ještě student. Další děti jsou nad 13 let. OSVČ činnost vzhledem k situaci nevykonává, péče o syna je ale nadřazená podnikání. Má nárok na ošetřovné OSVČ?

Pokud je činnost pozastavena nárok na ošetřovné nemá. Bude mít však nárok na kompenzační bonus MF.

OSVČ měla v péči svou neteř, protože bratr byl karanténě s druhým dítětem a bude žádat na druhé dítě. Může žádat o ošetřovné?

Pokud už bylo žádáno na jedno dítě, nelze žádat na druhé, ošetřovné se vyplácí pouze jedenkrát. Primárním účelem „Ošetřovného“ pro OSVČ je, aby byly podpořeny rodiny s dětmi, které jsou aktuálně doma a nepobírají žádné dávky jako například: rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství, nemocenskou, ošetřovné na jedno z dětí nebo jinou obdobnou dávku.

OSVČ má zdravotně postiženého syna v invalidním důchodu s druhým stupněm postižení, je stále ještě student. Další děti jsou nad 13 let. OSVČ činnost vzhledem k situaci nevykonává, péče o syna je ale nadřazená podnikání. Má nárok na ošetřovné OSVČ?

Ano, OSVČ si může požádat za tu dobu, kdy byla manželka v porodnici.

Může OSVČ od 1. 4. 2020 pobírat ošetřovné, když jejím hlavním příjmem je podnikání, ale zároveň k tomu pobírá odměnu dlouhodobému pěstounovi?

Pobírat ošetřovné a zároveň jiný kompenzační, respektive státní příspěvek není možné.

Může žádat o ošetřovné OSVČ na hlavní činnost, avšak také zaměstnaná na částečný úvazek?

Čestné prohlášení slouží k tomu, aby OSVČ doložila, že na dítě nečerpá jiný kompenzační příspěvek jiná osoba, nebo nedochází k souběhu nemocenské či jiného kompenzačního příspěvku, nebo nečerpá ošetřovné už ze zaměstnaneckého poměru. Lze čerpat pouze jedenkrát bez ohledu na počet dětí. Její částečný úvazek tedy na žádost nebude mít vliv, ale nesmí z tohoto zaměstnaneckého poměru o OČR znovu požádat, případně čerpat jiné formy podpory na dítě (např. rodičovský příspěvek).

Je možné v době pobírání ošetřovného OSVČ provozovat ekonomickou činnost, která neplyne z činnosti OSVČ, ale zakládá se na jiné DPP/DPČ (např. úklidové služby ve večerních hodinách nebo výpomoc v obchodě o víkendu)?

Pokud by dítě standardně navštěvovalo školu a ta se zavřela a rodič s dítětem zůstal doma, je možno ošetřovné pro OSVČ (na hlavní činnost) pobírat a zároveň pokračovat ve své ekonomické aktivitě založené na dohodách. Naopak rodiče, kteří své děti standardně samovzdělávají doma, na ošetřovné pro OSVČ nárok nemají.

Administrace žádostí o ošetřovné pro OSVČ - jakým způsobem budou informováni žadatelé o ošetřovné, že jejich žádost došla v pořádku a byla vyplněna správně?

O výsledku hodnocení budou žadatelé informováni datovou schránkou, e-mailem popř. poštou. V případě potřeby budou vyzváni k doplnění, prosíme, průběžně kontrolujte e-mail, který jste zadali do žádosti.

Je možné později dodat povinné přílohy žádostí o ošetřovné pro OSVČ, když tyto nebyly k žádosti připojeny?

Doporučujeme žadatelům vyčkat na vyzvání k doplnění.

Jakým způsobem lze žádost opravit, když je uvedeno špatné DIČ, nebo jiný povinný údaj (např. číslo účtu)? Je nutné znovu žádost vyplnit?

Ano, je nutné uvést, k jaké žádosti se oprava váže (QR kód, jméno, příjmení, IČO, DIČ, kontaktní údaje).

Jak správně vyplňovat dny, ve kterých chce OSVČ čerpat ošetřovné? Vyplňují se také víkendy?

Ošetřovné OSVČ se žádá za ty dny, kdy byla OSVČ s dětmi doma, vč. víkendů.

OSVČ zaslala datovou schránkou žádost o ošetřovné bez podpisu, musí žádost doplnit o podpis?

Nemusí, podání datovou schránkou se berou jako podepsaná.

Je možné zaslat žádost o ošetřovné OSVČ také z datové schránky účetní, jež má k těmto úkonům plnou moc, nebo bude akceptována žádost pouze z datové schránky přímo žádající OSVČ?

Z důvodů ztotožnění bude akceptována pouze datová schránka žadatele.

Má na ošetřovné OSVČ nárok také osoba, která je v insolvenci, avšak insolvence zahrnuje oddlužení na sociálním pojištění?

Osoba, která má povolené splátky, či odklad, je vnímána jako bezdlužná, proto tato osoba na ošetřovné nárok má.

Dítě, na které pobírá OSVČ ošetřovné, dovrší v průběhu rozhodného období 13 let. OSVČ již dále nebude mít nárok na ošetřovné?

Nebude, ošetřovné OSVČ dostane pouze za dny, kdy bylo dítě mladší 13 let.

Jak dlouho probíhá administrativní zpracování žádostí? Kdy bude ošetřovné vyplaceno?

Žádosti jsou průběžně zpracovávány, hodnoceny a následně propláceny. V případě nekompletní či nesprávné žádosti budou žadatelé vyzváni k doplnění.

OSVČ podala emailem vyplněný formulář Ošetřovné. Následně přišel email z podatelny Na Františku, že její žádost byla přijata na podatelnu, načež za půl hodiny přišla další zpráva, že byla žádost bez přečtení zrušena. Kam se obrátit?

Pokud podatelna MPO odmítne podání, odesílá zároveň e-mail se zprávou, že z technických důvodů nebylo přijato (nevhodný formát souboru; nečitelnost; chybějící text i přílohy, není možné otevřít odkaz na internet, kde je soubor nahraný apod.). Doporučujeme žadateli podat žádost, včetně příloh znovu jedním ze způsobů popsaných ve výzvě (datovou schránkou, elektronicky podepsaným emailem, poštou).

Pozn.: Vysvětlení z podatelny MPO pro infolinku/operátory. Když příště dostane infolinka takový dotaz, ať si vyžádá e-mail odesílatele, kterým jej můžeme kontaktovat, a přes který podání poslal. Původní zprávu si můžeme vyhledat a vysvětlit, z jakých důvodů jsme ji stornovali, nebo z jakých technických důvodů jsme ji odmítli přijmout. Dotazy k ošetřovnému před stornem ukládáme a přes posta@mpo.cz přeposíláme na covid_podnikatele@mpo.cz.

OSVČ nemá zaplaceny zálohy za leden a únor 2020, má nárok na ošetřovné?

OSVČ nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím tj.: Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.

Může o ošetřovné OSVČ žádat OSVČ, která v rámci sociálních odvodů neodvádí nemocenské odvody?

Ano, hlavním kritériem je hlavní činnost OSVČ a nečerpání dalších kompenzačních příspěvků.

Mají OSVČ-zemědělci nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v rámci programu na podporu malých podniků postižených šířením koronaviru mají také zemědělci a lesníci v prvovýrobě. Rozšíření programu vyjednalo Ministerstvo zemědělství a schválila jej vláda. Více zde.

Zpátky na informační rozcestník >>>