Hlavní obsah

#StopCovidCZ: Pětadvacítka – kompenzační bonus pro OSVČ

StopCovidCZ.

3. 5. 2020 10:59

Článek

Je nějaká přímá finanční podpora pro OSVČ?

Ano, ministerstvo financí a Finanční správa připravily návrh, jak finančně podpořit OSVČ, které ekonomicky zasáhla situace v souvislosti s koronavirem. Jde o jednorázovou pomoc až ve výši 25 tisíc Kč. Nazývá se program „Pětadvacítka“ a oficiálně jde o kompenzační bonus.

Základní pravidla kompenzačního bonusu (Pětadvacítky) jsou:

- Bonusové období je 12.3. - 30.4. 2020. Aktuálně se projednává prodloužení bonusového období až do června 2020.

- Výše bonusu je: 500 Kč (čistého) za den. Celkem až 25 000 Kč za bonusové období.

- Bonus se platí za ty dny, kdy jsou naplněny podmínky pro jeho výplatu; nelze je uplatnit za dny, za které obdržel žadatel podporu v nezaměstnanosti.

- Výplata bonusu je možná pouze na bankovní účet, žádným jiným způsobem.

- Žádost je třeba podat mezi 9. 4. a 30. 6. 2020.

- Žádosti budou vyřizovány co nejrychleji, administrace žádosti bude trvat přibližně 4 dny.

- Kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.

Kdo bude mít nárok na pomoc 25 000 Kč pro OSVČ od státu?

Je třeba splnit několik podmínek a potvrdit je v čestném prohlášení:

- Osoba musí být OSVČ podle zákona o důchodovém pojištění. Typicky živnostníci, samostatní zemědělci, tlumočníci, lékaři, architekti, daňoví poradci a další.

- Osoba vykonává tuto činnost jako svou hlavní.

- Pokud vykonává činnost jako vedlejší, může získat pomoc také, pokud současně nevykonává zaměstnání.

- OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020 nebo u sezonního podnikání byla její činnost přerušena kdykoli po 31. 8. 2019.

- OSVČ čestně prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícího s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády.

Tato pravidla byla změněna oproti původnímu návrhu a jsou benevolentnější než předchozí verze, to znamená, že na pomoc bude mít nárok více osob.

Jak a kde si o pomoc (bonus) 25 000 Kč pro OSVČ požádat?

Je potřeba si podat žádost, a to mezi 9. 4. a 30. 6. 2020.

Formulář žádosti je dostupný na webu Finanční správy. Pro elektronické vyplnění je třeba mít nainstalován Adobe Reader verze 8 nebo vyšší.

Vyplněnou žádost podáte tomu finančnímu úřadu, u kterého podáváte daňové přiznání k dani z příjmů, ideálně elektronicky (přes Daňový portál – Elektronická podání pro Finanční správu či datovou schránkou) či e-mailem na elektronickou adresu zveřejněnou na formuláři (liší se podle územního pracoviště finančního úřadu). Žádost lze podat i v listinné podobě (zaslat poštou nebo zanést na úřad, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy).

Je kompenzační bonus pro OSVČ (Pětadvacítka) schválen?

Zákon byl ve čtvrtek 9. dubna 2020 schválen parlamentem, nabyl účinnosti, a Finanční správa proto zahájila přijímání žádostí. Formulář je dostupný na webu Finanční správy.

Proč není bonus 15 tisíc měsíčně, ale 25 tisíc jednorázově?

Cesta jednorázové pomoci za prodloužené období (12. března – 30. dubna, tj. měsíc a půl) ve výši 25 tisíc korun byla zvolena proto, že v tuto chvíli nelze předjímat další vývoj situace v květnu. Zároveň stejné období bylo využito v programu kurzarbeit (program Antivirus), stát tedy usiluje v maximální možné míře o jednotný přístup pro jednotlivé zasažené skupiny.

V případě, že bude vývoj situace nepříznivý, přirozeně není vyloučeno, že vláda přistoupí k přípravě zákona, který tuto pomoc prodlouží. To však bude záležet na rozhodnutí vlády a Parlamentu ČR.

Je možný souběh pomoci 25 000 Kč a ošetřovného či podpory v nezaměstnanosti?

Ano, ve stávající podobě není vyloučen souběh čerpání kompenzačního bonusu ve výši 25 000 Kč s čerpáním kompenzace ošetřovného z programu ministerstva průmyslu a obchodu. Vyloučen nicméně je souběh čerpání kompenzačního bonusu s výplatou podpory v nezaměstnanosti.

Pokud OSVČ dostane kompenzační bonus, bude moci v daňovém přiznání za rok 2020 čerpat slevu na poplatníka?

Kompenzační bonus není daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému. Žádným způsobem tedy neovlivní nárok na daňové úlevy.

Mám nárok na kompenzační bonus, když funguji v sezoně a živnost jsem pozastavil v polovině října 2019?

Vstupní podmínkou pro přiznání nároku na kompenzační bonus je, že se jedná o aktivní OSVČ, která nemá pozastavenu činnost v ten kalendářní den, za který se kompenzační bonus poskytuje. Současně musí být naplněna druhá podmínka, a sice to, že byla aktivní OSVČ dne 12. března 2020. Z této druhé podmínky však existuje výjimka pro OSVČ, které měly v tento den přerušen výkon samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (případy sezonního podnikání), která se na Vás vztahuje.

Bude tedy záviset na tom, kdy z Vaší strany došlo či dojde ke znovuobnovení výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pokud se tak stalo ještě před 12. březnem 2020, máte nárok na kompenzační bonus v plné výši. Pokud se tak stane později v rámci bonusového období (od 12. března do 30. dubna 2020), pak máte nárok na poměrnou část (500 Kč za každý den).

Mám nárok na kompenzační bonus pro OSVČ, když jsem během části bonusového období čerpal podporu v nezaměstnanosti?

Za dny, kdy jste čerpal podporu v nezaměstnanosti, nárok na kompenzační bonus nevzniká. Pokud jste ale například podporu v nezaměstnanosti čerpal v březnu a v dubnu již nikoliv, můžete zažádat o kompenzační bonus za zbytek bonusového období, tj. 1. dubna až 30. dubna, což při výši bonusu 500 Kč/denně představuje 15 000 Kč. Počet dnů se vyplňuje v žádosti.

Jde kompenzační bonus pro OSVČ kombinovat s jinými dávkami a programy?

Pobírání jakýchkoli dávek není překážkou pro vznik nároku na kompenzační bonus, ale v určitých situacích může být výplata kompenzačního bonusu důvodem pro snížení či nepřiznání sociální dávky či podpory (bonus je pro potřeby výpočtu dávky započitatelným příjmem).

Lze kombinovat (pobírat oboje) s:

- 6 měsíční prázdniny na sociální a zdravotní pojištění

- Nemocenská

- Ošetřovné pro OSVČ

- Starobní důchod

- Invalidní důchod (u hlavní i vedlejší činnosti)

- Rodičovský příspěvek, mateřská či dávka pěstounské péče

Lze kombinovat, ale ovlivňují se navzájem:

- Dávky v hmotné nouzi – zákon to explicitně nevylučuje, vyplacení kompenzačního bonusu nicméně bude zohledněno jako příjem při posouzení nároku na danou dávku

- Příspěvek na bydlení – zákon to explicitně nevylučuje, vyplacení kompenzačního bonusu nicméně bude zohledněno jako příjem při posouzení nároku na danou dávku

Nelze kombinovat s:

- Podpora v nezaměstnanosti – NE, nelze kombinovat. Tuto dávku není možné podle zákona vyplatit při současném čerpání bonusu, resp. kompenzační bonus nelze vyplatit při současném čerpání podpory v nezaměstnanosti (posuzuje se ke každému kalendářnímu dni samostatně)

Lze čerpat bonus pro OSVČ, když mám souběh OSVČ a s. r. o. nebo souběh OSVČ a DPP?

Souběh OSVČ s s. r. o.

Vlastnictví společnosti s ručením omezeným není překážkou pro vyplacení kompenzačního bonusu. Pokud však daná osoba působí zároveň v této společnosti jako zaměstnanec či jednatel a zároveň dosahuje rozhodného příjmu pro účely nemocenského pojištění (tj. jinými slovy za tuto činnost je za něj placeno sociální a zdravotní pojištění), pak nárok na bonus nemá, neboť je podle zákona o důchodovém pojištění považována za zaměstnance.

Souběh OSVČ s DPP nebo DPČ

Na kompenzační bonus v maximální výši 25 tisíc korun dosáhne i člověk, který pracuje na dohodu o provedení práce (DPP) s odměnou do 10 tisíc korun měsíčně a současně je aktivní OSVČ i na vedlejší činnost. V případě dohod o pracovní činnosti (DPČ) je tato hranice ve výši 3 tisíce Kč. Ti, co výše uvedené hranice překračují, na kompenzační bonus nedosáhnou, neboť se již jedná o zaměstnání zakládající účast na nemocenské pojištění. Tyto hranice jsou dány zákonem o nemocenském pojištění.

Osoby pracující pouze na DPP, DPČ

Současná opatření cílí zejména na OSVČ, malé a střední podniky a další zaměstnavatele. Pokud osoby dříve pracující na DPP/DPČ přišly o zaměstnání, mohou se obrátit na úřad práce, případně místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení.

MPO však ve spolupráci s MF připravuje i opatření na podporu této skupiny osob. Aktuálně tak bylo v Senátu podpořeno zavedení ošetřovného pro dohodáře (DPP, DPČ). Pro více informací o státní sociální podpoře a pomoci se doporučujeme obrátit na stránky ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz.

Budou moci čerpat kompenzační bonus i podnikatelé, kteří mají zaměstnance?

Ano, pokud je OSVČ také zaměstnavatel a současně splňuje podmínky programu Pětadvacítka, není to překážkou pro čerpání kompenzačního bonusu.

Mám nárok na Pětadvacítku, když jsem osoba spolupracující? A co spolupracující osoba k OSVČ, když OSVČ je k tomu i v zaměstnaneckém poměru? Má nárok ta spolupracující osoba?

Ano. Pro spolupracující osobu platí fakticky stejné podmínky jako pro osobu vykonávající samostatnou výdělečnou činnost. Podle zákona o důchodovém pojištění se na obě tyto osoby hledí jako na OSVČ. Spolupracující osoba tedy může požádat o kompenzační bonus za předpokladu, že vykonává samostatnou činnost jako hlavní, tj. příjmy, které jsou na ni rozdělovány, jsou jejím jediným zdrojem příjmů. Totéž platí i v případě, kdy samostatnou činnost vykonává jako vedlejší, ovšem s výjimkou případu, kdy současně vykonává činnost jako zaměstnanec, který je v důsledku toho účasten nemocenského pojištění. Tyto podmínky se u spolupracující osoby posuzují samostatně, tj. nezávisle na OSVČ, se kterou při výkonu činnosti spolupracuje.

Jsem OSVČ na hlavní činnost a z důvodu těhotenství jsem si zažádala k 1. dubnu o peněžitou pomoc v mateřství. Mám nárok na peněžitou podporu 500 Kč/den ode dne 12. března do 31. března? Živnost jsem stále neukončila.

Ano, v tomto případě máte nárok na vyplacení kompenzačního bonusu, a to dokonce v plné výši 25 tisíc korun za rozhodné období od 12. března do 30. dubna, neboť bonus lze kombinovat s peněžitou pomocí v mateřství.

Jsem student a přivydělával jsem si jako OSVČ. Teď jsem bez příjmů. Mám nárok na kompenzační bonus?

Ano, kompenzační bonus je určen i pro studenty, kteří jsou současně OSVČ na vedlejší činnost a výkon této činnosti jim zcela nebo významně znemožnilo šíření koronaviru či související opatření vlády.

Jaká je výše kompenzačního bonusu?

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý den bonusového období, bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020. Výše kompenzačního bonusu bude vyměřena ve výši odpovídající součinu výše kompenzačního bonusu a počtu dní bonusového období, ve kterých má žadatel nárok na čerpání bonusu (žádost může směřovat pouze na část bonusového období).

Dokdy lze podávat žádosti?

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období, tj. od 9. 4. do 30. 6. 2020. Není-li v této lhůtě žádost podána, nárok na kompenzační bonus zaniká.

Kdy od podání žádosti dostanu vyplacený kompenzační bonus?

Lhůta pro vyplacení kompenzačního bonusu není stanovena. Kompenzační bonus je vyměřen dnem podání žádosti a bude vyplacen bez zbytečného odkladu ode dne vyměření. Správce daně bude vyřizovat žádosti co nejdříve dle reálných možností v závislosti na počtu podaných žádostí. Bonus bude vyplacen bez předchozího vyrozumění o kladném vyřízení žádosti.

Jsem student, přivydělávám si jako OSVČ v cestovním ruchu a přišel jsem o příjmy z této činnosti. Zároveň jsem měl v měsíci březnu příjem z dohody o provedení práce ve výši 12 000 Kč. Mám nárok na kompenzační bonus?

Ano, kompenzační bonus je určen i pro studenty, kteří současně provozují samostatnou činnost jako OSVČ a výkon této činnosti jim zcela nebo významně znemožnilo šíření koronaviru nebo související krizová opatření. Nárok na kompenzační bonus máte, ale pouze za bonusové období od 1. dubna do 30. dubna 2020, protože v měsíci březnu jste byl z titulu dohody o provedení práce s odměnou vyšší než 10 000 Kč osobou vykonávající činnost, v jejímž důsledku jste v tomto měsíci byl účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Vzhledem k této skutečnosti nemůžete být v měsíci březnu považován za subjekt kompenzačního bonusu. Hranice 10 000 Kč u dohod o provedení práce je dána zákonem o nemocenském pojištění. Pro úplnost uvádíme, že nárok na kompenzační bonus za období měsíce dubna byste nemohl uplatnit za předpokladu, že v měsíci dubnu budete (podobně jako v měsíci březnu) mít příjem vyšší než 10 000 Kč z titulu dohody o provedení práce.

Jsem OSVČ na hlavní činnost a od měsíce března se mi významně snížily příjmy z této samostatné činnosti. V měsíci dubnu ovšem budu mít jeden příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 500 Kč. Mám nárok na kompenzační bonus?

Ano, nárok na kompenzační bonus máte za celé bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020. V měsíci dubnu sice budete mít příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 500 Kč, ale tato výše nepřesahuje hranici 3 000 Kč, při jejímž dovršení by se již jednalo o zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění a na kompenzační bonus byste v měsíci dubnu v takovém případě nedosáhl. Hranice 3 000 Kč je u dohod o pracovní činnosti dána zákonem o nemocenském pojištění.

Jsem spolupracující osobou a kromě spolupráce pobírám invalidní důchod prvního stupně. U OSVČ, se kterou spolupracuji, byla výrazně snížena poptávka po jeho výrobcích. Dále jsem v měsíci březnu měla příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 4 000 Kč a v měsíci dubnu jsem měla příjem z dohody o provedení práce ve výši 15 000 Kč. Mám nárok na kompenzační bonus?

Skutečnost, že jste spolupracující osobou a pobíráte invalidní důchod prvního stupně, nebrání přiznání nároku na kompenzační bonus. Na kompenzační bonus ovšem nedosáhnete, protože jste měla v měsíci březnu příjem z dohody o pracovní činnosti přesahující částku rozhodného příjmu 3 000 Kč, od které již je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění, a v měsíci dubnu příjem z dohody o provedení práce vyšší než 10 000 Kč (tyto hranice jsou dány zákonem o nemocenském pojištění). Tím se u Vás jednalo o příjmy ze zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění, a proto Vás nelze považovat za subjekt kompenzačního bonusu.

Jsem OSVČ, ale mým hlavním příjmem jsou příjmy z nájmu pozemků. V důsledku vyhlášených krizových opatření jsem musel uzavřít provozovnu. V měsíci únoru jsem měl příjem z dohody o provedení práce ve výši 12 000 Kč. V měsících březnu a dubnu žádné příjmy z dohod o provedení práce mít nebudu. Mám nárok na kompenzační bonus?

Ano, nárok na kompenzační bonus máte za celé bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020. Subjektem kompenzačního bonusu je OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Vy jste sice v měsíci únoru byl osobou, která byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec (Vaše příjmy z dohody o provedení práce převýšily hranici 10 000 Kč, stanovenou zákonem o nemocenském pojištění), ale v měsících bonusového období (březen, duben) jste jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění nebyl. Skutečnost, že Vašimi převládajícími příjmy jsou příjmy z nájmu pozemků, nemá na nárok pro přiznání kompenzačního bonusu žádný vliv.

Jsem OSVČ, která v měsíci září 2019 v důsledku vykonávání sezonní činnosti přerušila vykonávání samostatné činnosti a přihlásila se na úřad práce. Od 2. dubna 2020 jsem samostatnou činnost obnovila a z úřadu práce se odhlásila. Za dny přihlášení na úřadu práce jsem obdržela podporu v nezaměstnanosti. Mám nárok na kompenzační bonus?

Ano, nárok na kompenzační bonus máte, ale pouze za bonusové období od 2. dubna do 30. dubna 2020. Za dny, kdy jste čerpala podporu v nezaměstnanosti, nárok na kompenzační bonus nevzniká. Kompenzační bonus nelze vyplatit za kalendářní den, ve kterém je čerpána podpora v nezaměstnanosti, resp. podporu v nezaměstnanosti není možné vyplatit za den, za který je čerpán kompenzační bonus.

V současné době nouzového stavu pobírám příjem z dotace v rámci dotačního programu ministerstva průmyslu a obchodu, tzv. „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ. Podléhá toto ošetřovné dani z příjmů? Budu ho muset zdanit v daňovém přiznání?

Nikoli příjem z dotace v rámci dotačního programu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ je dle § 10 zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 v roce 2020 od daně z příjmů fyzických osob osvobozen. Osvobozené příjmy se do daňového přiznání neuvádí.

Je kompenzační bonus, tj. výplata částky 25 000 Kč pro OSVČ, od daně z příjmů osvobozena, nebo jde o zdanitelný příjem?

Kompenzační bonus vyplácený na základě zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen dle § 4 odst. 1 písm. zj) zákona o daních z příjmů.

Když se mě jakožto OSVČ dotkla krize až od dubna (za březen mi ještě dobíhaly peníze a zakázky), chápu správně, že mám žádat jen o 15 tisíc?

Kompenzační bonus ve výši 500 korun za den se vyplácí pouze za ty kalendářní dny, kdy jsou naplněny podmínky uvedené v zákoně a žadatel je doloží čestným prohlášením. Jednou z těchto podmínek je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo zčásti omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s koronavirem. Pokud tedy k tomuto omezení došlo během daného kalendářního měsíce, je podmínka splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. Podmínka je tedy nastavena dosti benevolentně a není ambicí posuzovat přesný den v měsíci, kdy dané omezení nastalo. Rovněž není rozhodné, zda takové omezení je důsledkem jednorázové skutečnosti (například výpadek podstatné zakázky) či průběžné skutečnosti (například částečné omezení činnosti provozovny). Podstatné je pouze to, že v daném kalendářním měsíci jako celku došlo k omezení činnosti žadatele nad míru obvyklou. Rovněž není vyloučeno, aby počátek omezení nastal ještě před začátkem bonusového období; zde postačí, pokud omezení během bonusového období nadále trvá. Z uvedeného vyplývá, že pokud činnost žadatele v daném kalendářním měsíci nad míru obvyklou vůbec omezena nebyla, pak pro dny spadající do daného kalendářního měsíce nárok na kompenzační bonus nemá.

Můj dotaz směřuje k žádosti o výplatu kompenzačního bonusu 25 000 Kč. Mám datovou schránku, mohu přesto poslat žádost e-mailem?

Ano. Při použití e-mailové formy odeslání žádosti doporučujeme použít interaktivní formulář žádosti, jenž je k dispozici na internetových stránkách Finanční správy, vyplněnou žádost vytisknout, vlastnoručně podepsat a scan nebo fotokopii žádosti připojit jako přílohu e-mailové zprávy. E-mail odešlete na podatelnu územního pracoviště Vám místně příslušného finančního úřadu (tam, kde podáváte daňové přiznání k dani z příjmů). V současné době je již možné žádosti podávat.

Chci si požádat o těch 25 000 Kč, jsem OSVČ a vykonávám podnikatelskou činnost, nemám však bankovní účet. Vrátí mi finanční úřad peníze v hotovosti? Mohu si pro ně přijít na pokladnu úřadu, nebo mi budou poslány poštou na moji adresu?

Nikoli, kompenzační bonus se vrací pouze na účet, který musí být v české měně (viz § 7 zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2). Není podmínkou, aby vlastníkem účtu byl samotný žadatel.

Již jsem podal 1. 4. žádost o bonus 25 000 Kč, ovšem v žádosti není moje čestné prohlášení. Vyplatí mi finanční úřad peníze?

Čestné prohlášení je povinnou náležitostí žádosti o kompenzační bonus (viz § 7 zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2), je tudíž nezbytné žádost o čestné prohlášení doplnit. Vlastnoručně prohlášení podepište a podejte na územním pracovišti finančního úřadu, kde podáváte i přiznání k dani z příjmů (na podatelně nebo jej vložte do sběrného boxu umístěného na územním pracovišti). Můžete ho poslat i jako scan či fotografii prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu podatelny příslušného územního pracoviště.

Může OSVČ, která jen na několik dní v důsledku epidemie přerušila živnost, a zaregistrovala na ÚP, žádat MF o kompenzační bonus?

Ano, je možné žádat o kompenzační bonus, bude vyplacena poměrná část bonusu za dobu, kdy žadatel nebyl registrován na ÚP. Konkrétní situace, týkající se daní či kompenzačního bonusu je vhodné směřovat na infolinku Finanční správy. Daňoví metodici posoudí situaci a získají od tazatele další důležité informace o jeho situaci, aby posouzení vůbec bylo možné.

Kde je možné získat další informace ohledně kompenzačního bonusu a daní?

Konkrétní situace, týkající se daní či kompenzačního bonusu je možné řešit s infolinkou Finanční správy: 225 092 392. Daňoví metodici posoudí situaci a získají od tazatele další důležité informace o jeho situaci, aby posouzení vůbec bylo možné.

Zpátky na informační rozcestník >>>