Hlavní obsah

Jsem OSVČ

Článek

Úlevy a náhrady pro OSVČ v souvislost s dopady epidemie a mimořádného stavu.

Další aktualizované často kladené otázky najdete na webu BusinessInfo.cz/faq v části Ošetřovné pro OSVČ.

Jsem OSVČ, mám nárok na nemocenskou v souvislosti s karanténou?

Pro OSVČ je Účast na nemocenském pojištění (NP) dobrovolná, OSVČ se sama rozhoduje, zda se NP účastní. Účast na NP je základní podmínkou výplaty dávek NP, bez ní nárok na dávky nevzniká. V kontextu s nemocenským je nutná účast na NP alespoň 3 měsíce před onemocněním. K NP se nelze přihlásit, ani ho doplatit zpětně.

Nemocenské se vyplácí od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti. A to ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, od 31. dne ve výši 66 % a od 61. dne jde o 72 %.

Při pobírání nemocenského nelze vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Jsem OSVČ a musím pečovat o jiného člena rodiny, a proto nemohu pracovat, mám nárok na ošetřovné?

Při ošetřování člena rodiny, který byl nejméně 7 dnů hospitalizován v nemocnici a splnění dalších zákonných podmínek má OSVČ nárok pouze na dlouhodobé ošetřovné.

Dlouhodobé ošetřovné ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu se vyplácí maximálně 90 dnů.

Při pobírání dlouhodobého ošetřovného nelze vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Nově pro OSVČ, které nemohou podnikat, protože pečují o děti (které by jinak byly ve škole, nebo školském zařízení) a o hendikepované osoby, je zřízen program „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ, který umožňuje čerpat podporu (424 Kč denně) při splnění dalších podmínek.

Jsem OSVČ, mám nárok na úlevy na dani z podnikání?

Prozatím došlo k posunu termínu podání daňového přiznání o 3 měsíce a spuštění Úvěru COVID – bezúročné financování pro podnikatele zasažené infekcí koronaviru. Rovněž je možno žádat o kompenzační bonus poskytovaný MF v rámci „Záchranného programu Pětadvacítka pro OSVČ“.

Týká se odklad přiznání daní i podnikatelů, kteří jej zasílají přes datovou schránku?

Ano, daňové přiznání lze podat do 1. 7. 2020, pokud bude s podáním současně zaplacena daň, nebude tento postup nijak sankcionován. Využijí-li poplatníci pro podání daňového přiznání k dani z příjmů tuto možnost, pak nemusí Finanční správě nic dokládat ani prokazovat a k odpuštění sankcí, které dle zákona vznikají, dochází generálním pardonem automaticky. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky. Toto plošné prominutí se týká všech poplatníků, bez ohledu na to, zda mají či nemají povinnost podat daňové přiznání elektronicky.

Podání přehledu za rok 2019

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 mohou OSVČ podat bez sankcí až do 3.8 2020. Pokud OSVČ zároveň k tomuto datu uhradí i doplatek pojistného, bude mu prominuto penále, které by jinak musel zaplatit za opožděnou platbu.

Artista, umělec – může využít nějaký operační program, náhrada mzdy za zrušená vystoupení?

ČMZRB ve spolupráci s MPO připravují pokračování programu - COVID III. Další kompenzační balíčky budou vládou přijímány v návaznosti na vyhodnocení všech ekonomických dopadů. Na ochranu zaměstnanosti MPSV rovněž připravilo program ANTIVIRUS.

Lze vykonávat živnost, když v průběhu nouzového stavu vyprší osvědčení/oprávnění k provozování činnosti (elektrikář, plynař)?

Živnostenské oprávnění lze prodloužit po dohodě s živnostenským úřadem, preferuje se elektronická komunikace. Podnikání bez oprávnění není možné.

Jakým způsobem ukončit živnostenské podnikání, když živnostenské úřady jsou zavřené? Jak přerušit živnost emailem? Kde lze stáhnout formulář na stránkách MPO?

Žádost o ukončení živnostenského podnikání (resp. žádost o zrušení živnostenského oprávnění) lze podat živnostenskému úřadu e-mailem, zasláním do datové schránky nebo písemně poštou. Nemá-li email zaručený elektronický podpis, je třeba podání doplnit písemně do pěti dnů, případně později, jakmile to situace dovolí. Po dobu trvání nouzového stavu živnostenskými úřady však toto nebude vyžadováno.

K doplnění podání lze případně přistoupit až dodatečně po ukončení krizové situace, tj. poté, jakmile budou nouzový stav, popřípadě další krizová opatření přijatá v souvislosti s rozšířením koronavirové nákazy na území ČR, vládou odvolány.

Formulář je na webu MPO k dispozici v dokumentu Jednotný registrační formulář. V případě oznámení o přerušení provozování živnosti použijte Změnový list. Přerušení provozování živnosti nutně nemusí být oznámeno úřadu na oficiálním formuláři, postačí, pokud z podání bude jednoznačně patrno, kdo je činí.

Odpuštění sociálního pojištění

OSVČ od března do srpna nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se jim tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine.

Jak to bude probíhat v praxi?

Živnostníci nikde nemusí o toto odpuštění platby žádat. Změna platí automaticky od března do srpna a týká se všech. Tedy živnostníků s hlavní i vedlejší výdělečnou činností.

Znamená to, že nemusím platit vůbec žádné povinné sociální odvody?

Od března do srpna živnostníci skutečně neplatí žádné povinné odvody na důchodové pojištění. Jediným odvodem bude platba nemocenského pojištění u dobrovolně pojištěných OSVČ. Rozdíly budou ve vyúčtování za celý rok 2020.

Nebudu muset platit minimální povinné platby na důchodové pojištění?

OSVČ od března do srpna nebudou muset platit žádné povinné odvody na důchodové pojištění a v ročním vyúčtování se jim tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine. Zákon by měl být účinný už od března, zbývá jen podpis prezidenta republiky.

Živnostníci nikde nemusí o toto odpuštění platby žádat. Změna platí automaticky od března do srpna a týká se všech. Tedy živnostníků s hlavní i vedlejší výdělečnou činností.

Jediným odvodem bude platba nemocenského pojištění u dobrovolně pojištěných OSVČ.

V jaké výši jsou odpuštěné platby na důchodové pojištění, pokud odvádím minimální zálohy?

Povinné platby na důchodové pojištění za březen až srpen máte odpuštěné v plné výši.

V jaké výši jsou odpuštěné platby na důchodové pojištění, pokud odvádím víc než minimální zálohy?

Od března do srpna nemusíte platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok ale zpětně doplatíte za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle vašeho zisku za rok 2020.

Do kdy musím příští rok doplatit rozdíl zálohy na důchodové pojištění?

Platí stále stejná pravidla. To znamená, že rozdíl záloh uhradíte jako doplatek pojistného po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020, tedy do měsíce po odevzdání daňového přiznání.

Co když jsem již zaplatil/a zálohu na důchodové pojištění za březen?

U OSVČ, které už za období března 2020 své zálohy zaplatily, budou tyto platby využity nejdříve na jiné splatné závazky a po tom jako předplacená platba na měsíc září.

Budu mít kvůli odpuštěným platbám na důchodové pojištění nižší důchod?

Doba od března do srpna se i nadále započítává pro důchodové nároky. Bude se k ní přihlížet stejně, jako byste odváděl/a zálohy stanovené pro rok 2019.

Jak je to s hlavní činností OSVČ v případě, že je to 1. nebo 2. stupeň invalidity? Je to i v tomto případě vedlejší činnost?

Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší mj., pokud OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu i pro invaliditu 1. a 2. stupně. Aby se však takové osobě započítala doba podnikání pro účely výpočtu budoucího starobního důchodu, musí platit pojistné na důchodové pojištění, a to buď ze zákona (její daňový základ v kalendářním roce dosáhl stanovené rozhodné částky), nebo pokud se k důchodovému pojištění na kalendářní rok sama přihlásí.

Mám jako OSVČ nárok na odpuštění záloh na důchodové pojištění i v případě, kdy mám možnost provozovat živnost, ale z důvodu nedostatku zdrojů musím zavřít?

Stát na půl roku odpustí všem živnostníkům platby povinného důchodového pojištění, a to zpětně od března do srpna 2020.

Půlroční odpuštění plateb zdravotního pojištění se týká i OSVČ, kteří zahájili svou činnost až v dubnu 2020?

Je třeba se zeptat se na zdravotní pojišťovně, jedná se o odpuštění záloh na zdravotní pojištění.

Mohu se jako OSVČ evidovat na Úřadu práce ČR?

Aby mohla být OSVČ vedená v evidenci na Úřadu práce ČR (evidence uchazečů o zaměstnání), je třeba přerušit nebo ukončit podnikatelskou činnost. Přerušení nebo ukončení podnikání musí OSVČ písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Doporučený postup při přerušení nebo ukončení podnikání naleznete na https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-osvc-vuci-ossz

Kdy se mám na Úřad práce ČR evidovat?

Do evidence uchazečů o zaměstnání je fyzická osoba zařazena dnem podání (doručení) žádosti o zprostředkování zaměstnání (s touto žádostí se zasílá i žádost o podporu v nezaměstnanosti) na Úřad práce ČR. Pokud bude žádost podána nejpozději do tří pracovních dnů po přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti, je fyzická osoba zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po přerušení či ukončení podnikání.

Jakou žádost je třeba vyplnit pro evidenci na Úřad práce ČR?

Po přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti je třeba vyplnit žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti. Formuláře „Žádost o zprostředkování zaměstnání“a „Žádost o podporu v nezaměstnanosti“ jsou k dispozici v elektronické formě na portále MPSV, hned na úvodní straně webu v části „Formuláře – Oblast zaměstnanosti – Pro občany“ pod odkazem https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#pro-obcany_zprostredkovani-zamestnani. Praktické rady k vyplnění formulářů jsou k dispozici na adrese https://www.uradprace.cz/web/cz/elektronicka-komunikace. Pokud si nevíte rady s vyplněním žádosti nebo s některou z jejích částí, lze se obrátit na Call Centrum Úřadu práce ČR. Operátoři jsou k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na telefonním čísle 844 844 803.

Kde a jak mohu odeslat žádosti pro evidenci na Úřad práce ČR?

Jednotlivé formuláře stačí vyplnit a odeslat elektronicky, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě. Odeslání datovou schránkou nebo elektronicky s elektronickým podpisem se provádí přímo v interaktivních formulářích žádosti o zprostředkování zaměstnání a žádosti o podporu v nezaměstnanosti, a to v dolní části formulářů.

Pokud využijete podání e-mailem, není nutné, abyste měli zaručený elektronický podpis. Přílohou takového emailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti s podpisem, sken/fotografie dokladu o ukončení pracovněprávního vztahu, zápočtového listu a potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo evidenčního listu důchodového pojištění apod.). Zašlete-li touto cestou žádost, je třeba uvést také telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR vás tak (v případě nutnosti) mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Vyplněné a podepsané žádosti lze také odeslat poštou, případně je lze vhodit vyplněné do schránky umístěné na budově příslušného pracoviště Úřadu práce ČR v místě trvalého pobytu fyzické osoby. Žádosti zasílejte vždy na pracoviště Úřadu práce ČR, nikoli do Call centra ÚP ČR. Kontakty naleznete zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2.

Jak mám postupovat, pokud jsem jako OSVČ ukončil činnost? Mohu si činnosti znovu obnovit a mít tak nárok na podporu?

Pokud došlo k přerušení či zrušení živnosti, je nutné k jejímu obnovení kontaktovat živnostenský úřad a živnostenské oprávnění obnovit či jej znovu ohlásit. Odpuštění minimálních plateb za sociální a zdravotní pojištění se vztahuje na všechny OSVČ. Ostatní podpůrné programy se řídí svými nastavenými kritérii.

Uvažuje se o náhradě fixních (provozních) nákladů živnostníkům?

K úhradě fixních (provozních) výdajů slouží program bezúročných půjček COVID I, u něhož ČMZRB aktuálně pozastavila příjem žádostí. Od 2. 4. byl zahájen příjem žádostí v rámci programu COVID II. Komerční banky poskytovat bezúročné půjčky k úhradě provozních nákladů podnikatelů. Více informací najdete na https://www.cmzrb.cz/. První kolo záručního programu COVID II bylo naplněno a ČMZRB ve spolupráci s MPO připravují pokračování programu. O náhradách fixních nákladů stát v současné době neuvažuje, podnikatelé však mohou využít zapojení do programu ANTIVIRUS (náhrada nákladů spojených s úhradou mezd či nemocenské zaměstnanců). Jsou jim také odsunuty daňové povinnosti a odpuštěny platby na sociálním a zdravotním pojištění.

OSVČ se s bankou snažila vyjednat pozastavené splátek úvěru. Splátky jí byly pozastaveny na 3 měsíce s tím, že od měsíce dalšího OSVČ vzrostly úroky do roku 2027. Nejedná se o neférové jednání banky?

Banky jsou podmínkami moratoria vázány až od doby účinnosti zákona. Pokud tedy žadatel požádal o pozastavení splátek před účinností zákona, nejedná se o odložení splátek podle moratoria. Detaily o moratoriu jsou k dispozici na webu Ministerstva financí.