Hlavní obsah

#StopCovidCZ: Studenti škol v období koronaviru

Článek

Kde najdu všechny informace o změnách výuky a dopadu na fungování škol?

Které školy jsou uzavřeny?

V oblasti školství vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:

- základní umělecké školy (nově),

- zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),

- jazykové školy (nově),

- jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),

- základní školy

- střední školy a konzervatoře,

- vyšší odborné školy,

- vysoké školy (více informací ZDE)

Jak je to s výukou v mateřských školách?

Provoz vláda nezakázala, vždy záleží na rozhodnutí konkrétního ředitele. Pokud mateřská škola zruší výuku, rodič dítěte má nárok na ošetřovné – bližší informace podá MPSC a Česká správa sociálního zabezpečení, viz https://www.cssz.cz/. Formulář potvrzuje školka - i elektronicky.

Je-li školka v provozu, neuplatňuje se ni žádné pravidlo 15 dětí.

Zřízení dětské/hlídací skupiny ve firmě/neziskovou organizací je možné. Děti by ale neměly chodit ven a musí být dodržovány zásady hygieny.

Jak je to s dálkovou výukou?

Může dál probíhat bez hromadné výuky či individuálních konzultací.

Jak je to s praktickou výukou?

U středních a vyšších odborných škol je praktická výuka zrušena. U VŠ je praxi, praktickou nebo klinickou výuku možné uskutečňovat, pokud splňuje výjimku ze zákazu pohybu: povoleny jsou činnosti v pracovních vztazích (zaměstnání) nebo činnosti v oblasti ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, a to včetně dobrovolnické.

Distanční vzdělávání žáků

MŠMT požaduje, aby školy v co největší míře využívaly distanční způsob vzdělávání. O jejich využití rozhoduje ředitel školy. MŠMT v této souvislosti připravilo i nový web pro podporu vzdělávání na dálku nadalku.msmt.cz, který dává školám tipy ke vzdělávání na dálku.

Všechny informace jsou k nalezení zde:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-novy-web-pro-podporu-vzdelavani-na-dalku

Dále Česká televize vysílá vzdělávací programy pro žáky 1. a 2. stupně a také přípravu na přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia.

Škola by měla učinit maximum, aby zajistila prostředky pro domácí vzdělávání (zadání úkolů, zpětná vazba) i těm rodinám, které nedisponují veškerým vybavením pro komunikaci na dálku. Pokud některý z žáků školy nemá k dispozici potřebné vybavení pro on-line výuku, je třeba umožnit poskytnutí podkladů pro distanční vzdělávání jinou vhodnou formou (tištěné materiály, učebnice, pracovní sešity atp.)

Jak proběhnou zkoušky, maturity, přijímací řízení a jiné povinné úkoly ze škol?

Nejprve je nutné počkat na vyhodnocení opatření směrem ke školám vzhledem k aktuální situaci. V tuto chvíli neumíme říct, jak dlouhou dobu budou školy zavřené. Nicméně je možné říci, že ministerstvo školství již od počátku opatření pracuje na zpracování možných variant dalšího postupu ohledně zkoušek. Doporučujeme sledovat stránky MŠMT a média.

Jsem student a zapomněl jsem si ve škole učebnice, mohu si je vyzvednout?

Ano.

Mohou se studenti účastnit denního studia jednoletých jazykových kurzů?

Ne.

Je možné organizovat pro žáky školní soutěže a přehlídky?

Ne.

Mám jako student zdravotnických oborů nějaké povinnosti?

Ano, studenti 5.-6. ročníku všeobecného lékařství a studenti připravující se na profesi zdravotní všeobecné a dětské sestry, záchranáře, asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví mají povinnost pomáhat ve zdravotnických zařízeních s poskytováním péče po dobu nouzového stavu.

Jsem občan ČR studující v zahraničí, jak mám postupovat?

Nové zahraniční výjezdy v rámci Erasmu se nebudou zahajovat, studentům a dalším účastníkům Erasmu, kteří již na výjezdu v zahraničí jsou, doporučujeme zvážit návrat do ČR (za dodržení dalších podmínek, např. karantény, pokud by se vraceli z některé ze seznamu rizikových zemí).

Pokračování studia v zahraničí, pokud se nejedná o Erasmus, je na zvážení studenta. V obou případech doporučujeme kontaktovat ohledně podrobností Dům zahraniční spolupráce (tel: + 420 221 850 100, e-mail: info@dzs.cz), domovskou univerzitu v ČR a také Ministerstvo vnitra.

Chodím v rámci práce na jazykový či rekvalifikační kurz, mohu v tom pokračovat?

Jen v případě, že výuka probíhá v prostorách firmy. Vzhledem k doporučení vlády na home office však tyto aktivity doporučujeme zrušit nebo se s poskytovatelem domluvit na online výuce.

Jsou povoleny lyžařské školy, školy v přírodě, školní výlety a další školní akce?

Ne.

Mohou fungovat výchovné a diagnostické ústavy či dětské domovy?

Provoz zde stále běží, děti v zařízeních musí zůstávat, pokud jsou zde na základě soudního rozhodnutí. Zákaz se týká jen zařízení, která provozují školu, výuka se ruší.

Vrátil jsem se předčasně ze studijního pobytu Erasmus v důsledku epidemie COVID-19, jak to bude s grantem, který jsem na něj dostal?

Grant slouží pro zvýšené náklady za studium v zahraničí. Pokud se tedy student vrátí do domovské země, grant je o dobu trávenou v České republice alikvotně krácen. V případě vyšší moci, kterou koronavirus je, je možné uhradit i vícenáklady spojené s předčasným návratem. Pravidla zatím neřeší distanční výuku v domovské zemi a možnost ponechání grantu i na toto období. Tato problematika je řešena na evropské úrovni.

Fungují školní jídelny?

Žáci nemají nárok na školní stravování. Školní jídelny mohou dál fungovat a připravovat jídlo pro zaměstnance školy, kteří mohou dál jídelnu navštěvovat. V případě ostatních strávníků - veřejnosti - pro ně může jídelna připravovat jídlo, ale musí jim je vydat „přes okénko“, nemohou si je zkonzumovat v jídelně. Žáci mohou být v tomto případě také veřejnost; cena stravování není regulována a určí ji ředitel příslušného zařízení.

Přítomnost pracovníků na pracovišti je nezbytné co nejvíce omezit pro zajištění nezbytného rozsahu činností, např. pokud školské zařízení poskytuje školské služby školního stravování rovněž pro MŠ nebo školní zařízení zajišťuje péči a stravování o děti vybraných profesí (policie, zdravotní služby atd.).

Jak budou probíhat zápisy do prvních tříd?

Zápisy k povinné školní docházce budou probíhat od 1. do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Termín zápisu stanoví ředitel školy. MŠMT doporučuje podání přihlášky i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (například prostřednictvím datové schránky, emailu s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Podrobné informace k zápisům najdete jsou k nalezení:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Je potřeba nosit roušky ve školních zařízeních?

Ano, nošení krytí úst a nosu je povinné a týká se například i dětí v mateřských školách. V rámci možností by děti měly mít roušky při všech činnostech. Je vhodné, aby rodiče vybavili své dítě dostatečným množstvím roušek, šátků, látkových tunelů atd.

Jaký je návrh na uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních?

pondělí 20. dubna

- Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) - individuální aktivity pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 osob. Týká se např. individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních závěrečných či rigorózních. Individuálně bude možné také navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury

pondělí 11. května

- Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – výhradně pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria

- Individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

- Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech

pondělí 25. května

- Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.

- Výuka a vzdělávání na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, výuka ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže – max. 5 dětí.

nejdříve 1. června

- Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách

- Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin

červen

- Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na středních školách

- Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních základních škol a školách středních, a to formou třídnických hodin

Učitelé mateřských, základních a středních škol

Třídní kniha

Do třídní knihy se zapíše, že prezenční výuka byla nařízením vlády od 11.3.2020 zrušena. Od 11.3. se tedy neuvádí absence žáků a nepřítomnost se nezapočítává do celkového počtu zameškaných hodin.

Současně doporučujeme, aby si učitelé vedli evidenci o distančních aktivitách, které pro žáky připravují, monitorovali práci a pokrok žáků a poskytovali jim účinnou zpětnou vazbu a podporu.

Jsem ředitel či zaměstnanec školy, jak mám postupovat?

Zákaz se na zaměstnance nevztahuje. Avšak vztahuje se na ně silné doporučení vlády využívat home office. Ředitel školy jim přiděluje práci (například příprava distančního vzdělávání atd.) Ředitel také může pedagogovi určit samostudium, pokud mu práci nepřidělí, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele, a v tom případě dostává zaměstnanec 100 % platu. Je zakázáno dělat ve školách konzultace pro žáky.

Pokud jde o přítomnost akademických pracovníků na pracovišti, výkon jejich samostatné vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti není opatřením dotčen. Akademický pracovník je povinen být na pracovišti zaměstnavatele nebo na jiném dohodnutém místě (včetně domácnosti) v případech, které stanoví zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce. Obdobné se vztahuje i na neakademické pracovníky vysoké školy.

Zpátky na informační rozcestník >>>