Hlavní obsah

Úřad práce –⁠ sociální dávky

Článek

Jak komunikovat s Úřadem práce ČR?

Doporučujeme, pokud jste příjemce dávek nebo nový žadatel o dávky, komunikovat s Úřadem práce ČR „na dálku“. Můžete využít telefon, e-mail, datovou schránku, poštovní služby apod. V případě použití e-mailu nemusíte mít zaručený elektronický podpis. Formuláře žádostí a další dokumenty můžete také vhodit do schránek, které jsou umístěny obvykle u vstupu na pracoviště Úřadu práce ČR nebo na jiném viditelně označeném místě.

Nezapomínejte, prosím, na žádostech či jiných dokumentech předávaných krajské pobočce uvádět vaše kontaktní údaje – telefon, e-mail apod., aby vás zaměstnanci Úřadu práce ČR mohli v případě potřeby kontaktovat, a pokud to bude možné, i podepsat se. K dispozici je i call centrum Úřadu práce ČR. Call centrum Úřadu práce ČR má telefonní číslo 844 844 803.

Jsem příjemce příspěvku na bydlení, přídavku na dítě nebo mám navýšený příspěvek na péči o 2 000 Kč, musím něco dokládat?

Je připraveno mimořádného opatření, pokud jste příjemce uvedených dávek, nemusíte dokládat a nepředložíte Úřadu práce ČR příjmy nebo uhrazené náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí (leden, únor, březen) a poskytnou se vám tyto dávky ve stejné výši i za následující kalendářní čtvrtletí (duben, květen, červen) automaticky.

Doložit potřebné skutečnosti, jako je příjem, uhrazené náklady na bydlení apod., u výše uvedených dávek je možné „na dálku“. Pokud Úřadu práce ČR nějakou skutečnost doložíte později, upraví Úřad práce ČR výši dávky v měsíci, kdy se o ní dozvěděl. Navržené mimořádné opatření nijak nemění možnost o tyto dávky požádat v případě, že jste některou z dávek v březnu letošního roku nepobírali.

Pobírám příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení – musím něco dokládat?

Jako příjemce příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení musíte písemně hlásit změny, které mají vliv na nárok a výši těchto dávek, a to do 8 dní ode dne, kdy ke změně došlo. Změny lze Úřadu práce ČR hlásit jakkoliv dálkově nebo lze podklady vhodit do schránky, která je umístěna u Úřadu práce ČR. Jestliže Úřadu práce ČR žádné změny nenahlásíte, má se za to, že k žádným změnám nedošlo, a Úřad práce ČR bude nadále dávky vyplácet ve stejné výši jako předchozí měsíc. Bude-li prokázáno v následujících měsících, že ke změnám rozhodných skutečností pro nárok na dávku a její výši došlo a vy jste je nenahlásili, je pak Úřad práce ČR oprávněn rozhodnout o přeplatku či doplatku na dávce.

Poklesl mi příjem a mám problémy s úhradou nákladů na bydlení nebo běžných věcí každodenní potřeby

Na náhlý pokles příjmu se reaguje v dávkách pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení. V případě, že vám poklesl příjem pod životní minimum nebo vám po uhrazení přiměřených nákladů na bydlení nezbude částka životního minima, mohli byste mít na tyto dávky nárok. Je třeba ale počítat s tím, že se vždy zhodnocují náklady na bydlení v místě obvyklém.

Pokud na příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení nedosáhnete a vaše sociální a majetkové poměry vám neumožňují překonat nepříznivou situaci, můžete na Úřadu práce ČR požádat o mimořádnou okamžitou pomoc. Pro mimořádnou okamžitou pomoc nemusí mít vaše domácnost příjmy pod životním minimem. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta i při příjmu vyšším než životní minimum, pokud máte i tak problém se zabezpečením základních životních potřeb jako například úhrada bydlení, živobytí nebo vám vznikly jiné neočekávané nutné výdaje, které nemůžete nyní uhradit. Mimořádnou okamžitou pomoc nelze poskytnout na úhradu léků, dluhů, exekucí či jiných pohledávek.

Nezaopatřené dítě v rodině

Je-li v rodině nezaopatřené dítě, lze uplatnit žádost o přídavek na dítě, který je závislý na příjmu rodiny za předcházející kalendářní čtvrtletí (zkoumá se příjem za březen, únor a leden). Tento příjem nesmí být v průměru vyšší než 2,7násobek životního minima rodiny. S náklady na bydlení může osobám bydlícím v nájemním nebo vlastním bytě pomoci příspěvek na bydlení. Příspěvek na bydlení vychází z příjmů a nákladů na bydlení také za předcházející kalendářní čtvrtletí (zkoumají se uhrazené náklady na bydlení a příjem za březen, únor a leden). Nárok na něj vzniká, jsou-li stanovené náklady na bydlení vyšší než 30 % (v Praze 35 %) příjmů. Pokles příjmů v měsíci březnu se může projevit v těchto dávkách tedy až ve výplatě ve 3. čtvrtletí (tj. v červenci, srpnu a září).

OSVČ

Pokud v době podání žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi nebo o dávky státní sociální podpory podnikáte, jste tedy OSVČ, a nepřerušil jste živnost, započítává se vám měsíční průměr příjmů z podnikání za rok 2018, nejméně u OSVČ na hlavní činnost v částce 15 900 Kč. V tomto případě vám spíše vznikne nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi nebo dávky státní sociální podpory, jestli je ve vaší rodině více členů. Pokud jste pozastavili vaši podnikatelskou činnost v období, za které se zjišťuje příjem, fiktivní příjem se vám započítávat nebude za měsíce, kdy jste nepodnikal.

Nicméně i zde platí, že pokud vám vaše sociální a majetkové poměry neumožňují překonat nepříznivou situaci, ve které jste se v důsledku opatření v souvislosti s koronavirem ocitli, můžete na Úřadu práce ČR požádat o mimořádnou okamžitou pomoc.

Jestli jste přerušili svoji živnostenskou činnost a evidovali jste se na Úřadu práce ČR jako uchazeč o zaměstnání, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, ta se pro dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení) započítává pouze ve výši 80 %. Pro dávky státní sociální podpory (příspěvek na bydlení, přídavek na dítě) se podpora v nezaměstnanosti započítává celá.

OSVČ také může požádat finanční správu o jednorázový kompenzační bonus (až 25 000 Kč) - tzv. pětadvacítka.

Pracuji v zahraničí, nyní tam nemohu, mám nárok na nějaké dávky?

V případě tzv. rodinných dávek, tedy přídavku na dítě a rodičovského příspěvku platí, že tím, kdo dávku vyplácí, je stát, ve kterém pracujete a odvádíte pojištění. Příklad: žena pracující v Německu s trvalým pobytem v ČR si uplatní žádost o přídavek na dítě nebo rodičovský příspěvek v Německu.

Nicméně platí, že žádost je možné podat i ve státě bydliště, tj. v ČR. ČR, stát, který není příslušný k výplatě, poté žádost elektronickou cestou předá příslušnému státu, který dávku vyplatí. V ostatních případech (např. v situaci, kdy byla pracovní smlouva v zahraničí ukončena) jsou pendleři oprávněni požádat o dávky v ČR. U dávek, které nepodléhají aplikaci koordinačních právních předpisů Evropské unie, tzn. u příspěvku na bydlení a dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc), musíte splnit podmínku bydliště na území ČR a trvalého pobytu na území ČR. Na dávky nevzniká nárok automaticky.

Jestliže nemáte žádný oficiální status osoby přihlášené k určitému typu pobytu v ČR, je možné vám od Úřadu práce ČR poskytnout pouze mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné újmy na zdraví. Výše této mimořádné okamžité pomoci se stanoví k doplnění příjmu do výše existenčního minima. Podrobné návody na postupy v konkrétních situacích nebo na řešení konkrétních problémů je možné získat od EURES poradců. Lidé vracející se z ciziny, včetně pendlerů, se na ně mohou obracet s dotazy k nepojistným sociálním dávkám i k oblasti zaměstnanosti.

Pobírám příspěvek na mobilitu, mám něco dokládat?

Pokud příspěvek na mobilitu pobíráte, nic se pro vás nemění. Je vydáno doporučení, aby po dobu nouzového stavu a omezujících opatření byla podmínka opakované dopravy za úhradu považována za splněnou.

Byl mi přiznán příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jsem o něj požádal

Po přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku vám může v některých situacích vzniknout povinnost vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část. Potřebné informace naleznete např. na rozhodnutí o příspěvku na zvláštní pomůcku. Pro minimalizaci dopadů nouzového stavu a omezujících opatření na osoby, kterým byl přiznán příspěvek na zvláštní pomůcku, bude Úřad práce ČR uvážlivě stanovovat lhůty, ve které má být použit příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení pomůcky.

Osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny mají v současné době omezené možnosti pořizování pomůcek nebo jejich pořízení trvá přinejmenším delší dobu, lhůty by měly tento fakt zohlednit. Po dobu nouzového stavu a omezujících opatření bude Úřad práce ČR považovat za splněné podmínky užívání pomůcek. I v současném stavu je ale třeba ohlásit Úřadu práce ČR prodej pomůcky, lze i „na dálku“.

Uvážlivé stanovování lhůt, ve kterých mají být předloženy některé dokumenty (např. u výzvy předložit alespoň dva návrhy řešení odstranění bariéry včetně ceny u žádostí o příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení plošiny), bude Úřad práce ČR aplikovat také u probíhajících řízení (podaná žádost, ale dosud nebylo vydáno rozhodnutí).