Hlavní obsah

#StopCovidCZ: Zaměstnavatelé v období koronaviru

Článek

Jak chránit své zaměstnance?

Zaměstnavatel je v zákonem stanovených případech povinen zaměstnancům poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky, mycí a dezinfekční prostředky. Z citovaných obecných zákonných opatření lze v souvislosti s koronavirovou epidemií dovodit povinnost zaměstnavatele (je-li to možné) zajistit ochranné prostředky a realizovat nezbytná hygienická opatření, příp. povinnost provést organizační a další technická opatření snižující riziko nákazy (například omezit přímou komunikaci a kontakt s příchozími na pracoviště, omezení osobních schůzek s obchodními partnery atd.). Lze doporučit zohlednit instrukce a doporučení vydávaná v této souvislosti zejména Ministerstvem zdravotnictví a orgány ochrany veřejného zdraví obecně.

Jsou nějaká doporučení (hygiena apod.) do výrobních provozů, jak by zaměstnavatel mohl více chránit zaměstnance?

Dostupné informace pro zaměstnavatele jsou na webových stránkách:

- Krajské hygienické stanice (KHS). www.khsbrno.cz - seznam staníc s odkazy v sekci „Odkazy“

- Státního zdravotního ústavu (SZÚ) www.szu.cz

Podezření na nakaženého zaměstnance

Pokud zaměstnanci nebyla nařízena karanténa, ani nebyl uznán dočasně práce neschopným, lze vzhledem k okolnostem a k zamezení dalšího šíření a přenosu nákazy koronavirem využít tyto nástroje:

- Zaměstnavatel se může dohodnout se zaměstnancem, že bude práci dočasně vykonávat mimo pracoviště zaměstnavatele (z jiného místa - například z domova).

- Zaměstnavatel může provést vhodný přesun v harmonogramu rozvržení směn.

- Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené.

- Je možné, aby zaměstnavatel vyhověl žádosti zaměstnance o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu.

- Nedojde-li k dohodě podle bodů 1 až 4 a je-li zaměstnanec připraven konat pro zaměstnavatele práci v místě výkonu práce, ale zaměstnavatel mu ji nebude přidělovat, aniž by zaměstnanec sám měl překážku v práci (například zaměstnanci není nařízena karanténa, ani není v dočasné pracovní neschopnosti, ale zaměstnavatel má jen určité obavy), jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce).

Náš zaměstnanec má potvrzený Covid19 - co mají dělat ostatní?

Každá osoba v kontaktu s osobou s prokázanou koronavirovou infekcí okamžitě kontaktuje telefonicky pracoviště Krajské hyhienické stanice.

Informace při řešení zaměstnance v karanténě

Jedná se o překážku na straně zaměstnance, zaměstnanci náleží po dobu prvních 14 dní karantény od zaměstnavatele za zmeškanou pracovní dobu/běžné pracovní dny náhrada mzdy nebo platu ve výši 60 % průměrného výdělku, redukovaného podle pravidel stanovených v ust. § 192 odst. 2 zákoníku práce. Zaměstnavatel může rozhodnout o zvýšení náhrady až do výše průměrné mzdy. Od 15. dne karantény zaměstnanec dále čerpá dávku nemocenského pojištění nemocenské.

!!! Pozor !!! Karanténa vylučuje výkon pojištěné činnosti (zaměstnání, ze kterého je zaměstnanec nemocensky pojištěn a z něhož následně čerpá nemocenské) – zákon nezná souběh povinné karantény a práce z domu, tzv. homeoffice. Dle instrukcí Bezpečnostní rady státu by v praxi měla dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem předcházet rozhodnutí lékaře o nařízení karantény.

Jsem podnikatel a chci dezinfekci pro své zaměstnance, kam se mám obrátit?

Prodej dezinfekčních prostředků je v současné době pro jejich nedostatek problematický. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze nabízí, že je schopna tyto přípravky vyrobit. Nemá však na prodej těchto výrobků licenci. Přesto doporučujeme se na tuto vysokou školu obrátit a dohodnout případné podmínky získání jí vyrobených dezinfekčních prostředků.

Zpátky na informační rozcestník >>>