Hlavní obsah

Zaměstnavatelé v období koronaviru

Článek

Jak chránit své zaměstnance?

Zaměstnavatel je v zákonem stanovených případech povinen zaměstnancům poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky, mycí a dezinfekční prostředky. Z citovaných obecných zákonných opatření lze v souvislosti s koronavirovou epidemií dovodit povinnost zaměstnavatele (je-li to možné) zajistit ochranné prostředky a realizovat nezbytná hygienická opatření, příp. povinnost provést organizační a další technická opatření snižující riziko nákazy (například omezit přímou komunikaci a kontakt s příchozími na pracoviště, omezení osobních schůzek s obchodními partnery atd.). Lze doporučit zohlednit instrukce a doporučení vydávaná v této souvislosti zejména Ministerstvem zdravotnictví a orgány ochrany veřejného zdraví obecně.

Jsou nějaká doporučení (hygiena apod.) do výrobních provozů, jak by zaměstnavatel mohl více chránit zaměstnance?

Dostupné informace pro zaměstnavatele jsou na webových stránkách:

- Krajské hygienické stanice (KHS). www.khsbrno.cz - seznam staníc s odkazy v sekci „Odkazy“

- Státního zdravotního ústavu (SZÚ) www.szu.cz

Má zaměstnavatel povinnost zprostředkovat roušky nebo ochranné prostředky prodavačům a zaměstnancům obchodů?

Od 19. března 2020 jsou všechny osoby povinny mít ochranný prostředek dýchacích cest na všech místech kromě svého bydliště s výjimkou dětí do dvou let a řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle. Usnesení vlády tedy přikazuje, aby občan ochranný prostředek užíval i v práci. Současně platí, že zaměstnavatel by měl své posouzení rizik přehodnotit a při přijímání opatření k minimalizaci působení rizik nejen vycházet ze všeobecných preventivních zásad (a to v tom pořadí, v jakém jsou v § 102 odst. 5 zákoníku práce uvedeny), ale též respektovat doporučení zaměstnavatelům uvedené v čl. III. Usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020 č. 215. Za daných okolností může být k dosažení přijatelné úrovně rizika kombinovat více opatření, která jinak sama o sobě nejsou dostatečně účinná. Obecná povinnost vybavit zaměstnance rouškou dána není, vždy záleží na hodnocení rizik u konkrétních činností.

Podezření na nakaženého zaměstnance

Pokud zaměstnanci nebyla nařízena karanténa, ani nebyl uznán dočasně práce neschopným, lze vzhledem k okolnostem a k zamezení dalšího šíření a přenosu nákazy koronavirem využít tyto nástroje:

- Zaměstnavatel se může dohodnout se zaměstnancem, že bude práci dočasně vykonávat mimo pracoviště zaměstnavatele (z jiného místa - například z domova).

- Zaměstnavatel může provést vhodný přesun v harmonogramu rozvržení směn.

- Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené.

- Je možné, aby zaměstnavatel vyhověl žádosti zaměstnance o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu.

- Nedojde-li k dohodě podle bodů 1 až 4 a je-li zaměstnanec připraven konat pro zaměstnavatele práci v místě výkonu práce, ale zaměstnavatel mu ji nebude přidělovat, aniž by zaměstnanec sám měl překážku v práci (například zaměstnanci není nařízena karanténa, ani není v dočasné pracovní neschopnosti, ale zaměstnavatel má jen určité obavy), jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce).

Jako zaměstnavatel mám pochybnost o tvrzení svého zaměstnance, že byl pozitivně testován na koronavirus. Mohu si informaci ověřit u lékaře?

Bohužel ne, je to informace, kterou zdravotníci nejsou oprávněni sdělovat, pouze pokud by měli svolení dotyčné osoby.

Náš zaměstnanec má potvrzený Covid19 - co mají dělat ostatní?

Každá osoba v kontaktu s osobou s prokázanou koronavirovou infekcí okamžitě kontaktuje telefonicky pracoviště Krajské hygienické stanice.

Pokud má některý zaměstnanec prokázaný koronavirus, půjde do karantény celé pracoviště, nebo třeba jenom jeho směna?

Není nutno, aby celá firma musela jít do karantény. Doporučujeme nicméně konzultovat s krajskou hygienickou stanicí.

Mohu jako zaměstnavatel požadovat potvrzení po svém kolegovi nebo zaměstnanci, pokud vím, že byl vystaven styku s nákazou?

Potvrzení po svém kolegovi sice vyžadovat můžete, ale on není v žádném případě povinen vám něco dokladovat. Oznámení o rizikovém kontaktu či o pozitivitě nebo klinických příznacích musí učinit pouze ošetřujícímu lékaři nebo KHS. Je na jeho rozhodnutí, zda toto sdělí i jiným osobám. Zaměstnanec zaměstnavateli sděluje nástup do karantény a začátek pracovní neschopnosti.

Informace při řešení zaměstnance v karanténě

Jedná se o překážku na straně zaměstnance, zaměstnanci náleží po dobu prvních 14 dní karantény od zaměstnavatele za zmeškanou pracovní dobu/běžné pracovní dny náhrada mzdy nebo platu ve výši 60 % průměrného výdělku, redukovaného podle pravidel stanovených v ust. § 192 odst. 2 zákoníku práce. Zaměstnavatel může rozhodnout o zvýšení náhrady až do výše průměrné mzdy. Od 15. dne karantény zaměstnanec dále čerpá dávku nemocenského pojištění nemocenské.

!!! Pozor !!! Karanténa vylučuje výkon pojištěné činnosti (zaměstnání, ze kterého je zaměstnanec nemocensky pojištěn a z něhož následně čerpá nemocenské) – zákon nezná souběh povinné karantény a práce z domu, tzv. homeoffice. Dle instrukcí Bezpečnostní rady státu by v praxi měla dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem předcházet rozhodnutí lékaře o nařízení karantény.

Zaměstnanec je po nemoci s horečkami a dušností, už je zdravý, ale neprošel kontrolními odběry. Může zpět do práce?

Od pátku (17.4. 2020) budou praktickým lékařům distribuovány Rapid testy a ochranné pomůcky, takže budou moci testovat své pacienty na konci karantény/neschopnosti.

Jsem podnikatel a chci dezinfekci pro své zaměstnance, kam se mám obrátit?

Pro poptávku ochranných prostředků, dezinfekce lze využít stránky Spojujeme Česko, kde lze poptat potřebné prostředky pomocí platformy CoVpoint. Rovněž je možné oslovit některou ze společností vyrábějících dezinfekci dle receptury WHO. Více informací na webu MPO.

Zaměstnanec odmítá nosit roušku na pracovišti. Co s tím?

Dle usnesení č. 247 se zakazuje od 19. března 2020 všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Doporučujeme kontaktovat MPSV www.mpsv.cz.

Jak postupovat v případě, že nošení roušky brání v provozování pracovní činnosti (např. skláři)?

Pokud to není nebezpečné pro výkon práce, tak je též povinnost nosit roušku či jiný ochranný prostředek dýchacích cest na pracovišti. Nutno řešit individuálně se zaměstnavatelem.

Lze propustit zaměstnance a po zlepšení situace opět zaměstnat?

Zaměstnanec není povinen dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavřít. Takovéto „řešení“ se z pohledu zaměstnance nejeví výhodné. Při uzavření provozu v důsledku mimořádných opatření se dle § 208 zákoníku práce jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku. Dle schváleného programu podpory zaměstnanosti ANTIVIRUS bude zaměstnavatelům, kteří museli uzavřít svou provozovnu na základě nařízení vlády, platba uhrazena z 80 % státem. Je-li pracovní poměr ukončen dohodou, může se nezaměstnaná osoba evidovat na základě žádosti o zprostředkování zaměstnání na úřadu práce. Ohledně způsobu podání této žádosti doporučujeme rovněž sledovat stránky www.uradprace.cz s aktuálními informacemi. Pokud jde o výši podpory v nezaměstnanosti, pak tato je v případě, že zaměstnanec ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, nižší, a to 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Jinak činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Je povinen zaměstnavatel omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, pokud zaměstnanec musí pečovat o dítě navštěvující školské zařízení, které bylo v rámci mimořádných preventivních opatření uzavřeno?

Zaměstnavatel je povinen nepřítomnost zaměstnance omluvit, pokud se jedná o zaměstnance, který pečuje o dítě mladší než 10 let. V takovém případě pak zpravidla náleží ošetřovné jako dávka poskytována ze systému nemocenského pojištění. Pokud se jedná o starší děti je vhodné se se zaměstnavatelem na nepřítomnosti v práci domluvit, případně zvážit možnost pracovat z domova (pokud zaměstnanci péče o dítě umožní řádně plnit jeho pracovní povinnosti).

Zpátky na informační rozcestník >>>