Hlavní obsah

Začne výplata klientů Sberbank, peněz je dost. Co bude s půjčkami?

Foto: Seznam Zprávy

ČNB v pondělí zahájila proces odejmutí bankovní licence české Sberbank. Na snímku pobočka na pražském Andělu.

Reklama

28. 2. 2022 13:52

Více než sto tisíc klientů má ve Sberbank 28,5 miliardy pojištěných vkladů. Peníze na jejich výplatu ze systému pojištění vkladů jsou. ČNB zahájila kroky o odebrání bankovní licence.

Článek

Nejpozději za týden budou klienti Sberbank vědět, kam si mohou přijít pro své zablokované peníze. Česká národní banka dnes oznámila, že Sberbank není schopná dostát svým závazkům. Oficiálně tak odstartovala vyplácení náhrad ze systému pojištění vkladů.

„Garanční systém finančního trhu obdržel dne 28. 2. 2022 oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ, a.s., dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. Očekávaná výše výplaty náhrad činí přibližně 28,5 mld. Kč,“ uvedl v tiskové zprávě Garanční systém finančního trhu.

V pondělí ráno ČNB oznámila, že zahájila kroky k odejmutí bankovní licence Sberbank CZ. „Stalo se tak kvůli zhoršení likviditní situace banky v souvislosti s významným odlivem vkladů poté, co došlo k eskalaci rusko-ukrajinského konfliktu a napadení Ukrajiny Ruskem,“ uvedla mluvčí centrální banky Markéta Fišerová.

ČNB vydala předběžné opatření, kterým bance zamezila nakládání s aktivy a pasivy včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů.

Česká Sberbank má přibližně 110 tisíc klientů. Ti jsou teď omezení v nakládání se svými penězi, problémy už však trvají několik dní. Přinášíme odpovědi na praktické otázky, které lidi, kteří mají ve Sberbank peníze nebo půjčku, mohou zajímat.

Co se bude dít dál?

Postup je určen zákonem o ozdravných postupech. ČNB má pro každou banku režim řešení krize. Ten se zpracovává průběžně a dopředu.

Odebrání bankovní licence je podle Filipa Čabarta, advokáta kanceláře Havel & Partners, nejsilnějším nástrojem z katalogu nápravných opatření, které má ČNB v situaci, kdy ze strany dohlížené banky dochází k zásadním problémům.

Ve chvíli, kdy ČNB oznámí, že zahájila kroky k odejmutí bankovní licence, fakticky přebírá kompetence vedení banky.

„Pokud ČNB na základě probíhajícího šetření dojde k závěru, že Sberbank nemá dostatek prostředků, aby dostála svým závazkům, doručí toto rozhodnutí bance, podá návrh na zahájení insolvenčního řízení a dokončí řízení o odejmutí licence,“ uvedl advokát.

Podle prohlášení na svém webu bude Sberbank v důsledku uložených opatření nadále fungovat v minimálním nezbytném režimu. Pobočky zůstanou zavřené, nebude fungovat ani internetové bankovnictví pro retailové i komerční klienty. Od pondělního večera nefungují platby kartou.

Mám na běžném účtu nastavené trvalé příkazy a inkasa, fungují dál?

Opatření přijatá ČNB nezakazují Sberbank CZ provádět odchozí platby pro své klienty. Nicméně není jisté, zda je banka opravdu provádí, proto je z opatrnosti vhodné si otevřít účet v jiné bance a své závazky, například platby za energie a další pravidelné výdaje, hradit z nového účtu, aby se člověk nedostal do prodlení. Případně si následně ověřit, zda platba nepřišla dvakrát.

Stejně tak upozornit svého zaměstnavatele, dodavatele apod., aby peníze posílali už na jiný, nově založený účet. Opatření přijatá ČNB zakazují Sberbank přijímat nové vklady. Jakákoliv platba poslaná jejímu klientovi by se proto měla vrátit plátci jako nedoručitelná. Od této situace je třeba odlišit případ, kdy platíte přímo Sberbank CZ, např. jí splácíte hypotéční či jiný úvěr.

Opatrnost je na místě i v případě, že kdokoli - nejen klienti Sberbank - platí jakékoli závazky někomu, kdo má účet ve Sberbank. ČNB radí tyto platby neprovádět a kontaktovat svého věřitele. Dokud od něj neobdržíte nové platební instrukce, nejste podle občanského zákoníku s placením svého dluhu tomuto věřiteli v prodlení.

Speciální případ jsou exekuce, na pozoru se musejí mít i lidé v exekuci i ti, kteří za ně provádějí srážky – pokud je příjemcem plateb právě účet ve Sberbank. „Veškeré platby, jejichž stranou jsou bankovní účty této banky, nemusí proběhnout řádně. Doporučujeme proto kontrolovat veškeré platby určené na účty soudních exekutorů nebo oprávněných v exekučních řízeních tak, aby neodcházely na účty banky Sberbank se čtyřčíslím 6800 za lomítkem (kód banky),“ uvedla mluvčí Exekutorské komory Eva Rajlichová.

Povinným v exekuci, zaměstnavatelům a dalším osobám provádějícím srážky ze mzdy či poukazujícím jiné platby v rámci probíhajících exekucí doporučuje s platbou počkat, až jim exekutor sdělí aktuální platební údaje. Zároveň však Rajlichová doporučuje si zaslaná nová čísla účtu ověřit v seznamu soudních exekutorů.

Jsou mé peníze pojištěné?

Vklady klientů ve Sberbank CZ jsou ze zákona pojištěny do výše 100 tisíc eur na jednoho klienta (cca 2,5 milionu korun), a to v plné výši. Týká se to retailových i firemních klientů a spadají sem běžné, spořicí, termínované a vkladové účty bez ohledu na měnu, ve které jsou vedené.

„Novou legislativou je umožněno ve výjimečných případech získat náhradu za vklad přesahující limit 100 tisíc eur na jednoho vkladatele,“ informovala šéfka Garančního systému finančního trhu (GSFT) Renáta Kadlecová.

Vklady obcí nebo krajů jsou v Garanční systému finančního trhu pojištění jen za předpokladu, že jim náleží výnosy z daní nebo podíly na nich podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní, přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují částku 500 tisíc eur.

Co pojištěné není?

Pokud má někdo u Sberbank uloženo více než 100 tisíc eur, částka nad tento limit pojištěná není. Pokud tedy banka skončí v likvidaci, budou muset klienti tyto své pohledávky vymáhat.

Náhradu ze systému pojištění vkladů také nedostanete, pokud máte peníze v těchto produktech:

  • Dluhopisy, akcie, podílové listy, směnky a jiné další cenné papíry.
  • Vklady bank (mezibankovní vklady), spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, finančních institucí (např. investičních společností, penzijních společností), pojišťoven, zajišťoven a zdravotních pojišťoven. Pojištění vkladů se tedy nevztahuje na důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění.
  • Vklady státu.
  • Podřízené dluhy (vklady, které je pojištěná instituce oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu).
  • Předplacené platební karty nespojené s žádným účtem, vydané ve formě elektronických peněz (např. my paysafecard apod.).
  • Pohledávky z vkladů, které podle pravomocného rozsudku pocházejí z úmyslně spáchaného trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, pokud nebyly zajištěny ve prospěch obětí trestné činnosti.
  • Členské vklady členů družstevních záložen (tj. základní členské vklady a další členské vklady dle § 4b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů; tyto vklady nemají charakter běžného peněžního vkladu, ale vlastnického podílu na záložně).
  • Pohledávky městských částí hlavního města Prahy a dále obcí a krajů, jejichž daňové příjmy jsou vyšší než částka odpovídající 500 000 EUR.

Je v Garančním systému finančního trhu dost peněz na výplatu klientů Sberbank?

Šéfka GSFT Renáta Kadlecová ubezpečila, že systém má dost prostředků k uspokojení všech oprávněných nároků na výplatu náhrad vkladů.

„V případě Sberbank CZ se jedná o středně velkou banku s počtem klientů cca 110 tisíc k 31. 12. 2021. Objem pojištěných vkladů ke stejnému datu je cca 28,5 miliardy korun. Garanční systém finančního trhu disponuje dostatečným množstvím finančních prostředku pro výplatu náhrad pojištěných vkladů,“ uvedla pro SZ Byznys

Ve Fondu pojištění vkladů bylo podle Kadlecové ke konci roku 37,28 miliardy korun.

Kdy a jak se dostanu ke svým penězům?

Garanční systém nejpozději do 8. března 2022 stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení všech náhrad, o němž budou vkladatelé Sberbank CZ informováni prostřednictvím webových stránek Garančního systému www.garancnisystem.cz. Garanční systém navíc před zahájením výplaty zašle všem osobám oprávněným k vyplacení náhrady informační dopis obsahující kromě informací o způsobu výplaty náhrady též informaci o výši náhrady náležející příslušné oprávněné osobě.

Garanční systém musí zahájit výplatu základních náhrad vkladů nejpozději 9. března 2022, výplatu institucionálních náhrad nejpozději do 15 pracovních dnů od rozhodného dne, tedy nejpozději dne 21. března 2022 a výplatu zvýšených náhrad do čtyř měsíců od rozhodného dne, tedy nejpozději dne 28. června 2022.

Výplata vkladů včetně úroků bude probíhat prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky.

Čím se mám prokázat?

Při výplatě základních náhrad nemusí klienti Sberbank CZ vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na pobočce Komerční banky prokáží platným průkazem totožnosti, v případě fyzických osob – podnikatelů pak ještě dokladem o oprávnění k podnikání.

Pro výplatu náhrady vkladů právnických osob je potřeba se prokázat originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, ne starším než 3 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby.

Bezhotovostní výplata náhrady může proběhnout i korespondenčně, a to zasláním písemné instrukce (vyplněného formuláře „Žádost o převod plnění“) s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07.

O výplatu zvýšené náhrady je na rozdíl od výplaty náhrad v základní výši potřeba podat žádost ve lhůtě do dne 28. dubna 2022. Jde třeba o lidi, kterým na účet v posledních třech měsících přišla vysoká částka z prodeje nemovitosti, vypořádání dědictví či rozvodu, peníze ze životního pojištění apod.

Co bude s mými půjčkami?

Závazky klientů nejsou dosud nijak dotčené, klienti mají pořád povinnost je splácet.

Pokud měl klient nastavené splácení úvěru z běžného účtu u Sberbank CZ, na kterém není dost peněz, je nutné hledat jiné řešení, protože přijímání dalších prostředků na účty u Sberbank CZ je zakázané. Jak upozorňuje ČNB ve svých otázkách a odpovědích: pokud smlouva neumožňuje jinou formu splátky než inkaso z běžného účtu, měla by Sberbank navrhnout jiné řešení. Dlužník není za prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení na straně Sberbank CZ.

Partner AK Havel & Partners Filip Čabart doporučuje vyčkat na další kroky České národní banky a nesnažit se například aktivně hledat, kdo by půjčky refinancoval. „Aktivně úvěry převést a refinancovat v tento moment může být velmi obtížné – i třeba z praktických důvodů, kdy nebude možné ihned zjistit přesně aktuální dlužný zůstatek nebo například zajistit součinnost banky při výmazu zajištění,“ upozornil.

Pokud ČNB dokončí řízení o odejmutí licence, vzniklá akciová společnost, tedy bývalá banka Sberbank CZ, bude moci provádět jen činnosti nezbytné pro vypořádání pohledávek a závazků. „Vzhledem k tomu, že tato vzniklá akciová společnost pozbyla oprávnění k provozování živnosti, musí dojít k jejímu zrušení, tedy k její likvidaci,“ popisuje ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Otázku, co s klientskými úvěry, pak bude řešit insolvenční správce. „Ten se je pravděpodobně pokusí prodat jiné finanční instituci, která by si příslušné úvěry převzala a klient by pokračoval ve splácení novému věřiteli,“ míní Čabart. A to za původních podmínek, tedy například s úrokovou sazbou v původní smlouvě. Ta může být v případě hypoték i o několik procentních bodů nižší, než kolik dosahuje aktuálně na trhu.

Je tak otázka, jestli se podaří úvěry případně prodat jako jeden celý balík, nebo po částech, nebo s nějakou slevou.

Větší nejistotu mají klienti s většími korporátními úvěry. Podle Filipa Čabarta je totiž možné, že nastane předčasná splatnost v důsledku ztráty oprávnění banky poskytovat úvěry, a následně budou tito klienti nuceni zajistit si individuální refinancování u jiné banky. Bude záležet na konkrétních smluvních podmínkách.

Jaký to celé bude mít dopad na tuzemský bankovní trh?

Mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša ujišťuje, že stabilita tuzemského bankovního trhu není ohrožena. I vzhledem k tomu, že Sberbank je poměrně malá banka.

„Likviditní krize Sberbank CZ byla způsobena externím geopolitickým vývojem. Jedná se tak o izolovaný a specifický problém banky, která není významná z hlediska tuzemského bankovního sektoru. Ten tak i nadále zůstává jedním z nejrobustnějších a nejstabilnějších v Evropě,“ uvedl k tomu guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Reklama

Doporučované