Hlavní obsah

Informace pro bezpečnostní složky a pracovníky státu a ostatní místa jako úřady, soudy

Článek

Informace pro profesionály ve zdravotnictví a bezpečnosti

Jak postupuje lékař, pokud je pacient podezřelý na CV19?

Lékař pacienta vybaví chirurgickou rouškou, oddělí ho od ostatních pacientů a vyšetřuje ho v samostatné místnosti. Dále případ ohlásí na příslušnou hygienickou stanici, která určí, že pacientovi budou odebrány vzorky na COVID-19. V případě hospitalizace musí být pacienti přijímání na jednolůžkové nebo izolační pokoje. Lékař sám pak musí aplikovat veškerá opatření pro zabránění přenosu nákazy, použít adekvátní respirátor, ochranu očí, plášť a jednorázové rukavice.

Zdravotní pracovník měl rizikový kontakt, může dále poskytovat zdravotní služby?

Všichni lékaři, zubní lékaři a farmaceuti a všichni zaměstnanci spadající pod zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících mají povinnost v případě, že zjistí, že byli v přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, bez přiměřených osobních ochranných prostředků, mají

- povinnost o tomto rizikovém kontaktu informovat Ministerstvo vnitra: 974 815 394, 974 815 395, 974 815 396 - bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci.

- bezodkladně informovat svého zaměstnavatele – poskytovatele zdravotních služeb

Pokud NENÍ výkon jeho práce, nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb, je nařízena karanténa.

Pokud JE výkon jeho práce nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb a zdravotní pracovník je bez klinických příznaků, dodržuje pracovník následující:

- pracuje 14 dní s respirátorem

- minimalizuje pohyb po pracovišti, jí a odpočívá samostatně,

- každý den si měří teplotu, po pěti a 14 dnech podstoupí test, je-li negativní, pokračuje v práci (po 14 dnech v normálním režimu)

Poskytovatel zdravotnických služeb je povinen zajistit podmínky, aby mohl pracovník výše uvedené body splnit.

Existuje infolinka pro lékaře a sestřičky?

Zatím není, informace pro zdravotníky jsou na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zdravotniky/ , České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně https://www.cls.cz/aktualne/aktualne-ke-covid-19-1328 a odborných společností, např. Společnosti všeobecného lékařství

Jak má postupovat praktický lékař, který má v péči imunosuprimovaného pacienta s příznaky koronaviru?

Měl by být testován. Přijede k němu testovací sanitka? Kdo jí zařídí?

Sanitku zařizuje praktický lékař, stejně jako žádanku.

Může zubař vyžadovat podepsané potvrzení o bezinfekčnosti, než přijme pacienta?

Nemůže, jako lékař má povinnost ošetřit všechno akutní, může omezit léčbu plánovanou, kterou lze odložit, je nutné použít ochranné pomůcky.

Kam odkazovat odborné dotazy ze strany lékařů?

Odborné dotazy zdravotníků řeší Státní zdravotní ústav (SZÚ), doporučení jsou také na webových stránkách některých odborných společností:

Všeobecný praktický lékař je v karanténě.

Pokud to úroveň IT technologie praxe umožňuje, může lékař zajišťovat většinu distančních služeb z domácího připojení. Může komunikovat s pacienty telefonicky nebo mailem a odlehčit tak zastupující praxi.

Zdravotní sestra má příznaky koronaviru. Může jí kolega lékař vypsat žádanku na testování?

Žádanku může vypsat praktický lékař, pneumolog, infekcionista, ošetřující lékař poskytovatele lůžkové péče. Od těchto specialistů mohou žádat o vystavení žádanky i pracovníci zdravotnických zařízení.

Pokud má zaměstnanec příznaky, měl by praktický lékař vypsat žádanku elektronicky.

RZS odmítla přijít na volání praktické lékařky, která RZS chtěla přivolat k osamělé paní staršího věku podezřením na koronavirus a se zhoršujícím se zdravotním stavem. Jak řešit?

Informační linka nemůže tyto situace řešit, vyhodnocení zdravotního stavu a potřeba RZS je na lékaři.

Jak se má dovolat praktický lékař na HSHMP (Hygienická stanice hlavního města Prahy/KHS Praha), když je přesměrován na 1212?

Kontakt pro lékaře na KHS Praha, spíše urgentní případy: 773 782 849

Aktuálně zůstává zachována většina linek na KHS, s výjimkou Prahy.

Pracovníci call centra MZ (možnost přesměrování v mluvii na operátory skupiny 2-MZ) mají k dispozici zatím jen interní číslo pro přesměrování na Pražskou hygienu v odůvodněných případech (lékaři, hromadné problémy)

Dotazy veřejnosti na KHS Praha řeší linka 1212

Jak je to s předepisováním LP, které může předepisovat pouze specialista, může nyní předepsat i praktický lékař?

Zatím to tak není. S ohledem na skutečnost, že v tuto chvíli je umožněno ambulantním specialistům (i praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost) poskytovat zdravotní služby i distanční formou bez potřeby fyzického kontaktu s pacientem a je umožněno i předepisovat léčivé přípravky distanční formou bez potřeby fyzického kontaktu s pacientem, je vybavení pacientů léčivými přípravky zajištěno. Proto pro preskripci a úhradu léčivých přípravků platí standardní postupy jako v běžných situacích a při předepisování léčivých přípravků na lékařský předpis není důvod měnit úhradová kritéria, tak jak byla stanovena Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Zdravotní sestra (občan ČR) ze Salzburgu chce navštívit rodinu v Čechách, ale obává se, že pak kvůli uzavření hranic se nebude možné vrátit zpět do Rakouska.

Vycestovat za prací jako zdravotník se může jako výjimka z mimořádného opatření do 100 km za naše hranice.

Kdo objednává odběrové sanitky? Praktičtí lékaři nevědí jak objednat a kam volat. Mnohde to ani dělat nechtějí.

Nemůže-li se dopravit sám, praktický lékař volá KHS (Krajská hygienická stanice) a žádá o vyslání mobilního odběrového týmu.

Číslo na KHS PRAHA (NENÍ PRO VEŘEJNOST, používat pro lékaře, spíše urgentní případy ) 773 782 849

Výňatek z algoritmu pro testování:

“Praktický lékař předá pacientu informace o dopravě na místo odběru:

- !!! Ne hromadnou či sdílenou dopravou !!!

- Pokud jede vlastním autem, pak v doprovodu maximálně jedné osoby, v případě testování dětí v doprovodu MAXIMÁLNĚ jednoho z rodičů

- nemůže-li se dopravit sám, praktický lékař volá KHS(Krajská hygienická stanice) a žádá o vyslání mobilního odběrového týmu”

Jaká je doporučená ochrana pro pracovníky laboratoře, která testuje protilátky proti COVID-19?

Každý zaměstnavatel má nařízený a KHS odsouhlasený systém ochrany zaměstnanců v závislosti na práci, kterou mají vykonávat. Zaměstnanci také musí být o ochranných opatřeních informováni.

OSTATNÍ

Úřad práce

Využívání služeb Úřadu práce osobami v karanténě. Podobné informace lze stáhnout ze stránek úřadu práce zde.

Již jsem registrován na úřadu práce a nyní jsem v karanténě, jak mám postupovat?

Na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v karanténě, že je nahlíženo stejně jako na ty, kteří jsou nemocní či po úrazu. Klienti musí doložit potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče bránící klientovi ve spolupráci při zprostředkování vhodného zaměstnání. Obdobně bude nahlíženo i na pečující o děti do 10 let v souvislosti s uzavřením škol.

S ohledem na mimořádnou situaci není nutné, aby dotyčný chodil na kontaktní pracoviště. Potvrzení za něj může na ÚP ČR odevzdat jiná osoba a je možné poslat jej i poštou nebo emailem.

Jak mohu začít hledat práci přes úřad práce, pokud jsem v karanténě?

Lidé, kteří jsou v nařízené karanténě, izolaci či se na ně vztahuje karanténní opatření a chtějí požádat Úřad práce ČR o zprostředkování vhodného zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, nemusí na Úřad práce ČR osobně.

Žádosti mohou podat i jinou formou:

- písemně (např. poštou),

- přes datovou schránku nebo elektronickým způsobem, přičemž pokud takové podání není opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem, je potřeba žádost do 5 dnů potvrdit. Tedy doplnit písemně s podpisem žadatele prostřednictvím poskytovatele poštovní chslužeb či doručením potvrzení na podatelnu příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.

Přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti a evidence na Úřadu práce ČR

Mohu se jako osoba samostatně výdělečně činná evidovat na Úřadu práce ČR?

Aby mohla být osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) vedená v evidenci na Úřadu práce ČR, je třeba přerušit nebo ukončit podnikatelskou činnost. Přerušení nebo ukončení podnikání musí OSVČ písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Co budu jako OSVČ k evidenci na Úřad práce potřebovat?

OSVČ bude potřebovat potvrzení o dobách účasti na důchodovém pojištění a posledním vyměřovacím základu pro účely Úřadu práce ČR. Žádost o vyhotovení tohoto potvrzení je možné zaslat, nejlépe se žádostí o přerušení či ukončení podnikání, také emailem na elektronickou podatelnu příslušné OSSZ. OSVČ může být následně ze strany OSSZ kontaktována telefonicky za účelem ověření autenticity podání. V případě, kdy bude z žádosti vyplývat, že má být potvrzení doručeno poštou na trvalou adresu OSVČ nebo přímo konkrétnímu pracovišti Úřadu práce ČR, nemusí být email elektronicky podepsán. V ostatních případech musí být žádost zaslána datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem, případně ji lze vhodit fyzicky vyplněnou do schránky na příslušné OSSZ.

Kdy se mám na Úřad práce ČR evidovat?

Do evidence uchazečů o zaměstnání je fyzická osoba zařazena dnem podání žádosti o zprostředkování zaměstnání (na Úřad práce ČR. S touto žádostí se zasílá i žádost o podporu v nezaměstnanosti. Dnem podání se rozumí den doručení.

Pokud bude žádost podána nejpozději do tří pracovních dnů po přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti, je fyzická osoba zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po přerušení či ukončení podnikání.

Jakou žádost je třeba vyplnit?

Jakou žádost je třeba vyplnit? Po přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti je třeba vyplnit žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti. Formuláře „Žádost o zprostředkování zaměstnání“a „Žádost o podporu v nezaměstnanosti“ jsou k dispozici v elektronické formě na portále MPSV, hned na úvodní straně webu v části „Formuláře – Oblast zaměstnanosti – Pro občany“ pod odkazem https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#pro-obcany_zprostredkovani-zamestnani. Praktické rady k vyplnění formulářů jsou k dispozici na adrese https://www.uradprace.cz/web/cz/elektronicka-komunikace. Pokud si nevíte rady s vyplněním žádosti nebo s některou z jejích částí, lze se obrátit na Call Centrum Úřadu práce ČR. Operátoři jsou k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na telefonním čísle 844 844 803.

Kde a jak mohu žádosti odeslat?

Jednotlivé formuláře stačí vyplnit odeslat elektronicky, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě. Odeslání datovou schránkou nebo elektronicky s elektronickým podpisem se provádí přímo v interaktivních formulářích žádosti o zprostředkování zaměstnání a žádosti o podporu v nezaměstnanosti, a to v dolní části formulářů.

Pokud využijete podání e-mailem, není nutné, abyste měli zaručený elektronický podpis. Přílohou takového emailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti s podpisem, sken/fotografie dokladu o ukončení pracovněprávního vztahu, zápočtového listu a potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo evidenčního listu důchodového pojištění apod.). Zašlete-li touto cestou žádost, je třeba uvést také telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR vás tak (v případě nutnosti) mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Vyplněné a podepsané žádosti lze také odeslat poštou, případně je lze vhodit vyplněné do schránky umístěné na budově příslušného pracoviště Úřadu práce ČR. Žádosti zasílejte vždy na pracoviště Úřadu práce ČR, nikoli do Call centra ÚP ČR.

A co bude dál?

Pokud bude třeba cokoli v žádostech upravit nebo doplnit, zaměstnanci Úřad práce ČR žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či emailem.

Soudy a věznice

Úprava režimu návštěv vězňů a fungování soudů.

Návštěvy ve věznicích

Vláda ČR rozhodla o zrušení návštěv pro obviněné, odsouzené a chovance ve všech vazebních věznicích, věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Výjimku z tohoto mimořádného opatření může udělit ministryně spravedlnosti. Plný text nařízení je možné stáhnout zde.

Soudní řízení

Ministerstvo spravedlnosti doporučuje, aby všichni předsedové soudních senátů s ohledem na předcházení rizika šíření infekce přehodnotili již nařízená jednání z hlediska jejich nezbytnosti.

Tímto vzniklá prodlení v soudních řízeních nebude Ministerstvo spravedlnosti v rámci výkonu svých dohledových pravomocí považovat za průtahy v řízení. Plný text doporučení je možné stáhnout zde.

Soudní řízení jsou povolena. Doporučujeme však kontaktovat příslušnou kancelář soudu, neboť mohou být přijímána opatření za účelem minimalizace výskytu veřejnosti v prostorách soudů.

Finanční správa

Jaké jsou provozní podmínky Finanční správy?

- Provozní podmínky na konkrétním pracovišti vám zodpoví na telefonním čísle daného pracoviště.

- Výjezdy do obcí jsou zrušeny.

- Rozšířené úřední hodiny jsou zrušeny.

- Pracoviště v režimu „2+2“ jsou dočasně uzavřeny.

- Veřejné dražby se ruší.

- Elektronické dražby fungují.

- Úřední hodiny podatelen jsou pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00.

Jsem podnikající živnostník, můžu podat daňové přiznání, jak bylo uvedeno v novinách až 1. 7. 2020?

Ano, daňové přiznání lze podat do 1. 7. 2020, pokud bude s podáním současně zaplacena daň, nebude tento postup nijak sankcionován. Pokud zvolíte tuto možnost podání daňového přiznání k dani z příjmů, nemusíte Finanční Správě nic dokládat ani prokazovat. K odpuštění sankcí, které dle zákona vznikají, dochází generálním pardonem automaticky.

Nejsem podnikatel, nemám povinnost podat daňové přiznání, mohu ho také podat až 1. 7. 2020?

Ano, daňové přiznání lze podat do 1. 7. 2020, pokud bude s podáním současně zaplacena daň, nebude tento postup nijak sankcionován. Pokud zvolíte tuto možnost podání daňového přiznání k dani z příjmů, nemusíte Finanční Správě nic dokládat ani prokazovat. K odpuštění sankcí, které dle zákona vznikají, dochází generálním pardonem automaticky.

Mám datovou schránku a budu daňové přiznání podávat elektronicky, mohu ho také podat až 1. 7. 2020?

Ano, daňové přiznání lze podat do 1. 7. 2020, pokud bude s podáním současně zaplacena daň, nebude tento postup nijak sankcionován. Pokud zvolíte tuto možnost podání daňového přiznání k dani z příjmů, nemusíte Finanční Správě nic dokládat ani prokazovat. K odpuštění sankcí, které dle zákona vznikají, dochází generálním pardonem automaticky.

Již jsem podal jsem daňové přiznání a v současné době potřebuji peněžní prostředky na režijní náklady, mohu také zaplatit až 1. 7. 2020?

Ano, poplatníkům je umožněno, aby svá přiznání podali až do 1. 7. 2020, a také nejpozději v tomto termínu svoji daňovou povinnost zaplatili. Pokud zvolíte tuto možnost podání daňového přiznání k dani z příjmů, nemusíte Finanční Správě nic dokládat ani prokazovat. K odpuštění sankcí, které dle zákona vznikají, dochází generálním pardonem automaticky.

Budu podávat daňové přiznání ve lhůtě do 1. 4. 2020, jak to bude s vrácením přeplatku?

Má-li na základě podaného daňového přiznání za zdaňovací období 2019 vzniknout vratitelný přeplatek, pak k jeho vzniku dojde k datu vyměření daně, tj. k 1. 4. 2020. Od následujícího dne pak začíná běžet lhůta 30 dnů pro jeho vrácení. To však jen za předpokladu, že nedojde k pozdějšímu vyměření daně, např. z důvodů konkrétních pochybností správce daně o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti daňového přiznání.

Pokud budu podávat daňové přiznání po lhůtě (po 1. 4. 2020), jak to bude s vrácením přeplatku?

Má-li na základě podaného daňového přiznání za zdaňovací období 2019 vzniknout vratitelný přeplatek, pak k jeho vzniku dojde k datu vyměření daně. Od následujícího dne pak začíná běžet lhůta 30 dnů pro jeho vrácení. To však jen za předpokladu, že nedojde k pozdějšímu vyměření daně, např. z důvodů konkrétních pochybností správce daně o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti daňového přiznání.

Do 20. 3. 2020 je třeba podat vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, platí odklad lhůty i pro toto vyúčtování?

Pro toto podání se nevztahuje žádná výjimka. Pokud dojde k pozdnímu podání a úhradě, platí všechny sankce v podobě pokuty za opožděné tvrzení daně a úroku z prodlení.

Jak je to u vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud je podáno a uhrazeno opožděně?

Pokuta za opožděné tvrzení daně lze prominout, v případě že je vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně podáno do 1.7 2020, bez ohledu na rozlišení druhu příjmu, ze kterého je daň sražena.

Úrok z prodlení lze prominout za následujících podmínek: daň za zdaňovací období 2019 je uhrazena do 1. 7. 2020, nejedná se o speciální právní úpravu, kdy plátce z odměn členů orgánů právnické osoby v případě daňových nerezidentů vždy sráží daň srážkou zvláštní sazbou dle § 36 odst. 1 písm. a) nebo c) zákona o daních z příjmů a nejedná se o příjmy, které jsou zdaňovány dle ustanovení § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů.

Můžu podat oznámení o osvobozených příjmech také ve lhůtě do 1. 7. 2020?

Ne. Poplatník je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel, tj. do 1. 4. 2020.

Podám vyúčtování k dani z příjmů fyzických osob přes EPO bez datové schránky a uznávaného elektronického podpisu, do 5 dnů musím podat potvrzení s vlastnoručním podpisem. Jak mám postupovat? Je tato lhůta nějak prodloužena?

Ne. Stále platí zákonná lhůta 5 dní. Doporučujeme dát podepsané potvrzení do obálky a odeslat prostřednictvím České pošty.

Návštěvy u nemocných a péče o ně

Je nutné omezit na nezbytně nutnou dobu, ideálně nahradit jiným kontaktem, například telefonickým.

Jsou možné návštěvy v nemocnicích, zařízeních sociálních služeb, domovech důchodců?

Až na výjimky návštěvy nejsou možné. S účinností od 18. 3. 2020 je všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a zařízením sociálních služeb nařizuje zákaz návštěv osob. Výjimkou je lůžková péče, která se poskytuje nezletilým pacientům nebo klientům sociálních služeb, pacientům či klientům s omezenou svéprávností a pacientům v hospicech a dalších pacientů či klientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Mohu být s partnerkou u porodu?

Ne, vláda do odvolání zakázala přítomnost otců u porodu. Otec či jiná osoba rodičku pouze doprovodí na příjem, po předání ženy porodní asistentce opustí budovu porodnice.

Zemědělství

Jaké jsou podmínky myslivosti, je možné lovit?

Výkon práva myslivosti, zejména individuální lov, péče o zvěř a nezbytné provozní povinnosti uživatelů honiteb jsou v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy, stejně jako jakékoli shromažďování myslivců z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o zvěř a výkon práva myslivosti – lov zvěře, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

Je možné rybařit?

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

Jak je to s cestováním za rybařením? Když mohu rybařit, mohu za tímto účelem i cestovat?

Podle názoru MZe za rybařením cestovat můžete. Samozřejmě za dodržení hygienických pravidel, jako je například nošení roušky a udržování odstupu na místě. Předpokládáme, že většinou se rybář k rybářskému revíru dopraví po vlastní ose autem. Cílem nařízení omezujících pohyb je především zabránit shlukování a k tomu při cestování za rybařením nedochází. Zároveň apelujeme na osobní zodpovědnost každého občana, aby zvážil, jestli jeho pohyb venku může někoho ohrozit.

Je možné včelařit?

Péče o včelstva – včelařství je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Jakékoli shromažďování (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o včely a jejich chov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena

Vydávání povolenek k lovu a rybolovu

Lovící osoby musí dodržovat krizové opatření vlády na omezení volného pohybu osob, podle kterého je nařízeno omezit kontakt s jinými osobami na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti nebo při výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud to je možné.

Povolenky k lovu vydává uživatel honitby, povolenky k rybolovu uživatel rybářského revíru. Vydání povolenky by mělo v ideálním případě být distančním způsobem (e-mail, pošta).

Ministerstvo zemědělství v této věci vítá zejména snahu uživatelů honiteb a rybářského revíru o výdej povolenky distančním způsobem. Konkrétní způsob si určují individuálně. Ilustrativní postup pro výdej povolenky distančním způsobem: žadatel zašle (například prostřednictvím mailu) subjektu, který vydává povolenky naskenovaný platný rybářský nebo lovecký lístek a adresu, na kterou má být doručena povolenka. Na základě ověření platnosti lístku zašle subjekt vydávající povolenky žadateli platební údaje. Po připsání příslušné částky na účet, následně zašle žadateli povolenku prostřednictvím pošty, případně mu ji doručí jiným vhodným způsobem. Lovit bez platné povolenky nelze.

Můžeme v době karantény prodávat ryby na sádkách?

Ano. Prodej ryb na sádkách je možný. Vztahuje se na něj výjimka dle usnesení vlády, protože prodej ryb na sádkách je služba pro obyvatele, konkrétně zásobování.

Mohou se prodávat rybářské potřeby?

Ano, v hobby marketech typu OBI, BAUHAUS, HORNBACH atd., pokud tam prodávají i rybářské potřeby. Specializované prodejny rybářských potřeb nejsou považovány za hobby markety, tedy aktuální otevření se na ně nevztahuje.

Mohu přepravit klisnu za hřebcem z důvodu připuštění? Je možné odvést hřebce na odběr sperma k vytvoření inseminačních dávek?

Připouštění hospodářských zvířat probíhá beze změny. Pokud se nacházíte v uzavřené oblasti (Litovel, Uničov) je nutné si obstarat výjimku u příslušné Krajské hygienické stanice.

Jsme jezdecký areál, kde mají soukromí majitelé ustájené své koně. Žádáme Vás o Vaše stanovisko, zda majitelé mohou na nezbytně nutnou dobu přijít ke svým koním a zajistit nejdůležitější činnosti (opohybování koní).

Mezi výjimkami z karantény je „zajištění péče o zvířata“, kam je možné zařadit kromě krmení a místování také opohybování koně.

Mám plemenného hřebce, jak to je s připouštěním? Mohou lidé přepravit k nám klisnu nebo ne? Případně, můžeme přepravit hřebce na odběr sperma k vytvoření inseminačních dávek?

Připouštění hospodářských zvířat probíhá beze změny. Pokud se nacházíte v uzavřené oblasti (Litovel, Uničov) je nutné si obstarat výjimku u příslušné Krajské hygienické stanice.

Je možné nějak pomáhat zemědělcům s prací na poli a podobně??

Ministerstvo zemědělství zřídilo facebookové stránky BUĎ SUPERHRDINA, kde můžete svoji nabídku zveřejnit, případně tam najdete i poptávku po dobrovolnících do zemědělství.

Jak s pěstováním řepky olejné, neohrozí dostatek obilovin a potravin?

Řepka olejná se v převážné většině seje na podzim, proto se v tuto dobu dostává již do fáze plného růstu. Úpravy či radikální změny osevních postupů v únoru či březnu, v době počátku vegetace, zahájení jarních polních prací, které jsou smluvně navázány na dodávky osiv, sadby, pracovníků apod., prakticky bez negativních ekonomických dopadů nejsou možné. Stávající plodiny jsou také smluvně navázány na odběratele se všemi dopady z nedodržení podmínek. Osevní plány zemědělci volí také s ohledem na protierozní opatření, a další povinné prvky zemědělské činnosti. Využití řepky je zhruba ze dvou třetin výroby převážně pro potravinářský průmysl (např. řepkový olej), pro zemědělství jako krmivo (řepkové pokrutiny např. jako alternativa pro dováženou sóju) a zhruba z jedné třetiny pro přimíchávání do nafty. Výměra řepky za rok 2019 je zhruba 12,8 % z výměry orné půdy v ČR. Řepka patří mezi zemědělské komodity, které nečerpají cílenou produkční dotaci. Případné změny osevních plánů a postupů s ohledem na specifika jednotlivých komodit lze udělat nejdříve na další vegetační sezónu, tedy 2021. Co se týče zvýšení plochy obilovin, v tuto roční dobu, je situace obdobná jako u řepky a všech ostatních plodin, chmelnic, vinic a sadů. Plocha obilovin se pohybuje ročně okolo 45 % výměry orné půdy, soběstačnost ČR okolo 150 %. ČR je tedy soběstačná, velké množství produkce je prodáváno mimo ČR.

Jsou zrušené informační semináře, které byly každoročně pořádané SZIF a dalšími organizacemi, a které mají vazbu na změny v LPIS a podání Jednotné žádosti. Jak zemědělci získají informace?

Informovanost žadatelů k environmentálním opatřením před podáním jednotné žádosti v roce 2020:

Vzhledem k aktuálnímu vývoji a prevenci šíření onemocnění COVID-19 byly semináře k environmentálním opatřením Společné zemědělské politiky (SZP) zrušeny. Informovanost žadatelů před podáním jednotné žádosti bude zajištěna alternativně na webových stránkách Ministerstva zemědělství eAGRI v sekci Dotace.

Prezentace, které měly být přednášeny na seminářích, jsou umístěny v sekci Dotace v záložce Aktuality:

MZe rovněž postupně vytváří audio formu těchto prezentací i s doplňujícím komentářem. Tyto webové prezentace jsou postupně zveřejňovány opět na stránkách eAGRI ve výše uvedené záložce. Metodiky k environmentálním opatřením v tištěné podobě jsou již k dispozici na OPŽL (úřední hodiny Oddělení příjmu žádostí a LPIS jsou dočasně zrušeny, zůstává možnost telefonického či mailového kontaktu s domluvou případné schůzky).

V programu PRV nám dobíhá nejzazší datum k podání Žádosti o proplacení (akce je dokončena a uhrazena), ale z důvodů mimořádných opatření nelze obstarat povinné listiny. Lze tolerovat pozdější dodání, nebo přijdu o dotaci?

V případech, že žadatelé nebudou moci dodržet nejzazší termín pro předložení Žádosti o proplacení v důsledku omezení způsobeného pandemií COVID-19 může být tato lhůta prodloužena. Příslušná aktualizace pravidel pro žadatele již byla schválena ministrem zemědělství: Prodloužení termínů pro podání žádostí o platbu z Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Žadatelé mohou předkládat změnu ve formě Hlášení o změnách na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) prostřednictvím portálu Farmáře. Případné konkrétní dotazy ve vztahu k projektům je možné konzultovat přímo s příslušnými regionálními odbory SZIF.

Řešíme péči o hospodářská zvířata v uzavřených oblastech. Existují nějaká Pravidla pro přístup ošetřovatelů ke zvířatům v takovém případě? Se kterými institucemi tuto situaci řešit?

Na péči o zvířata se vztahuje výjimka z vládního nařízení o omezení volného pohybu. Tedy, je povolená. Pokud krajská hygiena nenařídí jinak, doporučujeme dodržovat přitom obecná pravidla – neshlukovat se, nosit roušky, dezinfikovat. Případně se rovněž můžete informovat nebo sledovat aktuální informace centrální Agrární komory.

Musí se nadále provádět kontroly užitkovosti u krav, koz a ovcí?

Kontrolní dny v rámci kontroly mléčné užitkovosti krav je i nadále nutné provádět dle Zásad provádění kontroly mléčné užitkovosti tj.:

- Intervaly mezi kontrolními dny metody A jsou v rozmezí 22 až 37 dní a to tak, aby minimální počet kontrol za kontrolní rok byl 11.

- Interval mezi kontrolními dny může být 1× delší než 37, max. však 75 dnů (v případě veterinární uzávěry až 100 dnů). Při nesplnění této podmínky je laktace krávy neuznaná. To se týká i případů, kdy byla první kontrola provedena více než 68. den po otelení.

Pokud by nebylo možné dodržet termíny pro provádění kontroly mléčné užitkovosti z důvodu dodržení státem či jiným veřejnoprávním orgánem nařízených opatření, jednalo by se při posuzování dodržení Zásad provádění kontroly mléčné užitkovosti, dále s tím souvisejících pravidel pro režim kvality mléka Q CZ, na to dále návazné dotační programy 19.A. nebo 20.A. o posouzení v rámci „vyšší moci“ a tato záležitost bude celostátně či regionálně zohledněna vzhledem k neustálému vývoji až po ukončení nákazové situace.

Kontrolní dny v rámci kontroly užitkovosti koz je i nadále nutné provádět dle šlechtitelského programu pro mléčná plemena koz tj.:

- první kontrolní den musí být uskutečněn u nekojících koz nejdříve 10. den, nejpozději 30. den po porodu, u kojících koz nejdříve 40. den, nejpozději 90. den po porodu, mezi dvěma po sobě následujícími kontrolními dny je rozpětí 28 - 34 dní

- ze závažných důvodů může být kontrola jedenkrát přerušena - maximálně na 75 dní

První kontrolní dojení u ovcí se provede nejpozději do 95 ti dnů po obahnění, u metody AT však nejdříve za 4 dny a nejpozději do 52 dní po odstavu jehňat. Následující kontroly jsou prováděny v průměrných intervalech 30 dní (rozpětí 28-34 dní) do zaprahnutí nebo do dosažení více jak 150 dnů dojné periody.

V rámci chovu hospodářských zvířat nebyla doposud v souvislosti s nyní probíhající nákazou novým typem coronaviru přijata žádná veterinární opatření a omezení při jejich chovu. Veškeré činnosti spojené s chovem hospodářských zvířat je i nyní možné provádět za dodržení všech státem nařízených opatření. Tj. je možné provádět i úkony poskytované formou služeb – např. veterinární péči, inseminační a další plemenářské služby včetně provádění kontroly užitkovosti, údržby chovatelských zařízení, úpravy paznehtů, stříhání ovcí apod. Je na rozhodnutí chovatele, zda tyto činnosti provede nyní či je odloží na dobu až nákazová situace v lidské populaci pomine. Ovšem za předpokladu, že nedojde k ohrožení zdraví zvířat či nebude docházet k jejich týrání v důsledku neprovedení určitých úkonů spojených s jejich chovem.

O jaké podpory mohou zemědělci, OSVČ požádat u Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)?

K podpoře OSVČ byl na návrh MPSV schválen a dne 27. 3. 2020 ve Sbírce zákonů publikován zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Opatření se týkají jak placení záloh na pojistné v roce 2020, tak i stanovení výše celkového pojistného za rok 2020. Za měsíce březen až srpen 2020 nemusí žádná OSVČ platit žádné zálohy na pojistné. Pokud OSVČ již zaplatila zálohu na pojistné např. za měsíc březen 2020, záloha se nevrací, ale tato platba se použije na úhradu splatných závazků a poté na úhradu záloh na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2020 (od září 2020 dále). Pojistné za kalendářní rok 2020 se při podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 (zpravidla v dubnu 2021) stanoví stejně jako dosud, ale odečtou se od něj nejen skutečně zaplacené zálohy v roce 2020, ale také i šestinásobek minimální zálohy platné pro rok 2020, přestože za období březen až srpen zálohy placeny nebudou. Tím se pojistné za rok 2020 sníží všem OSVČ hlavním o 15 264 Kč (6 × 2 544 Kč) a všem OSVČ vedlejším o 6 108 Kč (6 × 1 018 Kč).

Ministryně práce a sociálních věcí přijala opatření týkající se zaplacení doplatku pojistného za rok 2019. Pokud OSVČ podá přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 do 3. srpna 2020, nebude sankcionována za opožděné podání (původní termín je 4. května 2020), a pokud OSVČ zaplatí doplatek na pojistném za rok 2019 nejpozději do 3. srpna 2020, bude jí automaticky a bez žádosti prominuto penále za pozdní úhradu tohoto doplatku.

Jakým způsobem je možné požádat o vstup servisního pracovníka technologií v zemědělské nebo potravinářské výrobě do ČR nebo o jeho vycestování z ČR?

Servisního pracovníka je nutné vybavit potvrzením pro pracovníky kritické infrastruktury. Níže je uveden postup pro potvrzení formuláře pro vstup do ČR nebo vycestování z ČR servisního pracovníka technologií v zemědělské nebo potravinářské výrobě na základě bodu 8 písmene c) Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se stanovují podle bodu I.1 usnesení vlády č. 334 ze dne 30. března 2020 podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice České republiky za účelem vstupu, platné od 31. března 2020 od 00:00 do 12. dubna 2020 https://www.mvcr.cz/clanek/sdeleni-ministra-vnitra-modelove-situace.aspx

Jde o mimořádné opatření, proto je o vstup nebo vycestování servisního pracovníka možné žádat pouze v nezbytně nutných případech, kdy hrozí nebezpečí výpadku produkce, pokud by servis nebyl proveden. Existuje na to formulář pro vstup do ČR a vycestování pracovníka z ČR. Do formuláře dle požadované situace je nutné vyplnit: jméno a příjmení, datum narození, bydliště servisního pracovníka a u vycestování jeho důvod. Ministerstvo zemědělství je již předvyplněno jako subjekt kritické infrastruktury a v obou formulářích musí být ponecháno.

Vyplněný formulář je nutné zaslat řediteli Odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení Ministerstva zemědělství Petru Kutálkovi na e-mail petr.kutalek@mze.cz a v kopii na potraviny@mze.cz. Potvrzení bude podepsáno, naskenováno a žadateli odesláno. Do těla e-mailu je nutné uvést stručný důvod nezbytnosti vstupu nebo vycestování servisního pracovníka, termín potřeby potvrzení, název společnosti v České republice, která žádost podává a kontaktní osobu s jejími údaji. Bez těchto informací nebude potvrzení provedeno.

Každé jaro vypomáháme zemědělskému družstvu na pastvinách, kde opravujeme oplůtky pro dobytek. Můžu v dnešní době svolat brigádu na tuto práci?

Ano, ale je nutné neshlukovat se, pokud možno dodržovat bezpečnou vzdálenost (cca 2 metry), nosit roušku atd.

Mohu za současné situace jít, jako soukromá osoba, asanovat kůrovcovou kalamitu ve svém lese a plnit tak zákonnou povinnost?

Ano. Podle našeho výkladu se na Vás vztahuje výjimka.

Pojištění

Musím platit povinné ručení?

Ano. Přestože je vyhlášen nouzový stav, je zapotřebí pojištění sjednat i hradit, jelikož se jedná o zákonné pojištění a vláda dosud nevydala žádné výjimky, které by občany zbavily povinnosti uzavřít pojištění odpovědnosti za škody vzniklé provozem vozidla.

I když s vozem nejezdíte, vůz má přidělenou registrační značku, a dle zákona je vozidlo s platnou českou registrační značkou povinno mít uzavřené pojištění. V opačném případě za každý den, kdy je vozidlo nepojištěné, bude Česká kancelář pojistitelů vyžadovat úhradu příspěvku do garančního fondu. Často je pak takový příspěvek daleko vyšší než výše ročního pojistného, takže neuzavřít nebo neplatit pojištění se rozhodně nevyplatí.

Dostalo se nám od pojišťoven ujištění, že budou ke každému klientovi přistupovat individuálně, pakliže by nebylo možné uhradit pojištění v řádném termínu. V případě, že by nedošlo k aktivaci nebo úhradě pojištění a vzniklo nepojištěné období, Česká kancelář pojistitelů na žádost klienta posoudí danou situaci a zaujme rovněž individuální stanovisko. Přesto doporučujeme úhradu pojištění neodkládat na nejzazší termín a platbu provést co nejdříve to bude možné.

Zpátky na informační rozcestník >>>