Hlavní obsah

#StopCovidCZ: Informace pro bezpečnostní složky a pracovníky státu a ostatní místa jako úřady, soudy

Článek

Informace pro profesionály ve zdravotnictví a bezpečnosti

Jak postupuje lékař, pokud je pacient podezřelý na CV19?

Lékař pacienta vybaví chirurgickou rouškou, oddělí ho od ostatních pacientů a vyšetřuje ho v samostatné místnosti. Dále případ ohlásí na příslušnou hygienickou stanici, která určí, že pacientovi budou odebrány vzorky na COVID-19. V případě hospitalizace musí být pacienti přijímání na jednolůžkové nebo izolační pokoje. Lékař sám pak musí aplikovat veškerá opatření pro zabránění přenosu nákazy, použít adekvátní respirátor, ochranu očí, plášť a jednorázové rukavice.

Zdravotní pracovník měl rizikový kontakt, může dále poskytovat zdravotní služby?

Pokud NENÍ výkon jeho práce, nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb, je nařízena karanténa.

Pokud JE výkon jeho práce nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb a zdravotní pracovník je bez klinických příznaků, dodržuje pracovník následující:

-pracuje 14 dní s respirátorem

-minimalizuje pohyb po pracovišti, jí a odpočívá samostatně,

-každý den si měří teplotu, po pěti a 14 dnech podstoupí test, je-li negativní, pokračuje v práci (po 14 dnech v normálním režimu)

Poskytovatel zdravotnických služeb je povinen zajistit podmínky, aby mohl pracovník výše uvedené body splnit.

Existuje infolinka pro lékaře a sestřičky?

Zatím není, informace pro zdravotníky jsou na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zdravotniky/ , České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně https://www.cls.cz/aktualne/aktualne-ke-covid-19-1328 a odborných společností, např. Společnosti všeobecného lékařství

https://www.svl.cz/zpravy/nova-doporuceni-mzcr-pro-pl-pro-onemocneni-covid-19-v-cr-ze-dne-1932020.html

OSTATNÍ

Úřad práce

Využívání služeb Úřadu práce osobami v karanténě. Podobné informace lze stáhnout ze stránek úřadu práce zde.

Již jsem registrován na úřadu práce a nyní jsem v karanténě, jak mám postupovat?

Na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v karanténě, že je nahlíženo stejně jako na ty, kteří jsou nemocní či po úrazu. Klienti musí doložit potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče bránící klientovi ve spolupráci při zprostředkování vhodného zaměstnání. Obdobně bude nahlíženo i na pečující o děti do 10 let v souvislosti s uzavřením škol.

S ohledem na mimořádnou situaci není nutné, aby dotyčný chodil na kontaktní pracoviště. Potvrzení za něj může na ÚP ČR odevzdat jiná osoba a je možné poslat jej i poštou nebo emailem.

Jak mohu začít hledat práci přes úřad práce, pokud jsem v karanténě?

Lidé, kteří jsou v nařízené karanténě, izolaci či se na ně vztahuje karanténní opatření a chtějí požádat Úřad práce ČR o zprostředkování vhodného zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, nemusí na Úřad práce ČR osobně.

Žádosti mohou podat i jinou formou:

- písemně (např. poštou),

- přes datovou schránku nebo elektronickým způsobem, přičemž pokud takové podání není opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem, je potřeba žádost do 5 dnů potvrdit. Tedy doplnit písemně s podpisem žadatele prostřednictvím poskytovatele poštovní chslužeb či doručením potvrzení na podatelnu příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.

Přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti a evidence na Úřadu práce ČR

Mohu se jako osoba samostatně výdělečně činná evidovat na Úřadu práce ČR?

Aby mohla být osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) vedená v evidenci na Úřadu práce ČR, je třeba přerušit nebo ukončit podnikatelskou činnost. Přerušení nebo ukončení podnikání musí OSVČ písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Co budu jako OSVČ k evidenci na Úřad práce potřebovat?

OSVČ bude potřebovat potvrzení o dobách účasti na důchodovém pojištění a posledním vyměřovacím základu pro účely Úřadu práce ČR. Žádost o vyhotovení tohoto potvrzení je možné zaslat, nejlépe se žádostí o přerušení či ukončení podnikání, také emailem na elektronickou podatelnu příslušné OSSZ. OSVČ může být následně ze strany OSSZ kontaktována telefonicky za účelem ověření autenticity podání. V případě, kdy bude z žádosti vyplývat, že má být potvrzení doručeno poštou na trvalou adresu OSVČ nebo přímo konkrétnímu pracovišti Úřadu práce ČR, nemusí být email elektronicky podepsán. V ostatních případech musí být žádost zaslána datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem, případně ji lze vhodit fyzicky vyplněnou do schránky na příslušné OSSZ.

Kdy se mám na Úřad práce ČR evidovat?

Do evidence uchazečů o zaměstnání je fyzická osoba zařazena dnem podání žádosti o zprostředkování zaměstnání (na Úřad práce ČR. S touto žádostí se zasílá i žádost o podporu v nezaměstnanosti. Dnem podání se rozumí den doručení.

Pokud bude žádost podána nejpozději do tří pracovních dnů po přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti, je fyzická osoba zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po přerušení či ukončení podnikání.

Jakou žádost je třeba vyplnit?

Po přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti je třeba vyplnit žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti. Pokud si nevíte rady s vyplněním žádosti nebo s některou z jejích částí, lze se obrátit na Call Centrum Úřadu práce ČR. Operátoři jsou k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na telefonním čísle 844 844 803.

Kde a jak mohu žádosti odeslat?

Obě vyplněné žádosti se zasílají pracovišti Úřadu práce ČR v místě trvalého pobytu fyzické osoby prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky s elektronickým podpisem. Odeslání datovou schránkou nebo elektronicky s elektronickým podpisem se provádí přímo v interaktivních formulářích žádosti o zprostředkování zaměstnání a žádosti o podporu v nezaměstnanosti, a to v dolní části formulářů.

Pokud OSVČ nemá elektronický podpis, mohou být obě vyplněné žádosti zaslány emailem bez elektronického podpisu. V tomto případě je však třeba žádosti do 5 kalendářních dnů doplnit - písemně poštou nebo do schránky Úřadu práce ČR. Vyplněné a podepsané žádosti lze také odeslat poštou, případně je lze vhodit vyplněné do schránky umístěné na budově příslušného pracoviště Úřadu práce ČR.

Žádosti zasílejte vždy na pracoviště Úřadu práce ČR.

A co bude dál?

Pokud bude třeba cokoli v žádostech upravit nebo doplnit, zaměstnanci Úřad práce ČR žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či emailem.

Soudy a věznice

Úprava režimu návštěv vězňů a fungování soudů.

Návštěvy ve věznicích

Vláda ČR rozhodla o zrušení návštěv pro obviněné, odsouzené a chovance ve všech vazebních věznicích, věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Výjimku z tohoto mimořádného opatření může udělit ministryně spravedlnosti. Plný text nařízení je možné stáhnout zde.

Soudní řízení

Ministerstvo spravedlnosti doporučuje, aby všichni předsedové soudních senátů s ohledem na předcházení rizika šíření infekce přehodnotili již nařízená jednání z hlediska jejich nezbytnosti.

Tímto vzniklá prodlení v soudních řízeních nebude Ministerstvo spravedlnosti v rámci výkonu svých dohledových pravomocí považovat za průtahy v řízení. Plný text doporučení je možné stáhnout zde.

Finanční správa

Jaké jsou provozní podmínky Finanční správy?

- Provozní podmínky na konkrétním pracovišti vám zodpoví na telefonním čísle daného pracoviště.

- Výjezdy do obcí jsou zrušeny.

- Rozšířené úřední hodiny jsou zrušeny.

- Pracoviště v režimu „2+2“ jsou dočasně uzavřeny.

- Veřejné dražby se ruší.

- Elektronické dražby fungují.

- Úřední hodiny podatelen jsou pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00.

Jsem podnikající živnostník, můžu podat daňové přiznání, jak bylo uvedeno v novinách až 1. 7. 2020?

Ano, daňové přiznání lze podat do 1. 7. 2020, pokud bude s podáním současně zaplacena daň, nebude tento postup nijak sankcionován. Pokud zvolíte tuto možnost podání daňového přiznání k dani z příjmů, nemusíte Finanční Správě nic dokládat ani prokazovat. K odpuštění sankcí, které dle zákona vznikají, dochází generálním pardonem automaticky.

Nejsem podnikatel, nemám povinnost podat daňové přiznání, mohu ho také podat až 1. 7. 2020?

Ano, daňové přiznání lze podat do 1. 7. 2020, pokud bude s podáním současně zaplacena daň, nebude tento postup nijak sankcionován. Pokud zvolíte tuto možnost podání daňového přiznání k dani z příjmů, nemusíte Finanční Správě nic dokládat ani prokazovat. K odpuštění sankcí, které dle zákona vznikají, dochází generálním pardonem automaticky.

Mám datovou schránku a budu daňové přiznání podávat elektronicky, mohu ho také podat až 1. 7. 2020?

Ano, daňové přiznání lze podat do 1. 7. 2020, pokud bude s podáním současně zaplacena daň, nebude tento postup nijak sankcionován. Pokud zvolíte tuto možnost podání daňového přiznání k dani z příjmů, nemusíte Finanční Správě nic dokládat ani prokazovat. K odpuštění sankcí, které dle zákona vznikají, dochází generálním pardonem automaticky.

Již jsem podal jsem daňové přiznání a v současné době potřebuji peněžní prostředky na režijní náklady, mohu také zaplatit až 1. 7. 2020?

Ano, poplatníkům je umožněno, aby svá přiznání podali až do 1. 7. 2020, a také nejpozději v tomto termínu svoji daňovou povinnost zaplatili. Pokud zvolíte tuto možnost podání daňového přiznání k dani z příjmů, nemusíte Finanční Správě nic dokládat ani prokazovat. K odpuštění sankcí, které dle zákona vznikají, dochází generálním pardonem automaticky.

Budu podávat daňové přiznání ve lhůtě do 1. 4. 2020, jak to bude s vrácením přeplatku?

Má-li na základě podaného daňového přiznání za zdaňovací období 2019 vzniknout vratitelný přeplatek, pak k jeho vzniku dojde k datu vyměření daně, tj. k 1. 4. 2020. Od následujícího dne pak začíná běžet lhůta 30 dnů pro jeho vrácení. To však jen za předpokladu, že nedojde k pozdějšímu vyměření daně, např. z důvodů konkrétních pochybností správce daně o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti daňového přiznání.

Pokud budu podávat daňové přiznání po lhůtě (po 1. 4. 2020), jak to bude s vrácením přeplatku?

Má-li na základě podaného daňového přiznání za zdaňovací období 2019 vzniknout vratitelný přeplatek, pak k jeho vzniku dojde k datu vyměření daně. Od následujícího dne pak začíná běžet lhůta 30 dnů pro jeho vrácení. To však jen za předpokladu, že nedojde k pozdějšímu vyměření daně, např. z důvodů konkrétních pochybností správce daně o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti daňového přiznání.

Do 20. 3. 2020 je třeba podat vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, platí odklad lhůty i pro toto vyúčtování?

Pro toto podání se nevztahuje žádná výjimka. Pokud dojde k pozdnímu podání a úhradě, platí všechny sankce v podobě pokuty za opožděné tvrzení daně a úroku z prodlení.

Jak je to u vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud je podáno a uhrazeno opožděně?

Pokuta za opožděné tvrzení daně lze prominout, v případě že je vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně podáno do 1.7 2020, bez ohledu na rozlišení druhu příjmu, ze kterého je daň sražena.

Úrok z prodlení lze prominout za následujících podmínek: daň za zdaňovací období 2019 je uhrazena do 1. 7. 2020, nejedná se o speciální právní úpravu, kdy plátce z odměn členů orgánů právnické osoby v případě daňových nerezidentů vždy sráží daň srážkou zvláštní sazbou dle § 36 odst. 1 písm. a) nebo c) zákona o daních z příjmů a nejedná se o příjmy, které jsou zdaňovány dle ustanovení § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů.

Můžu podat oznámení o osvobozených příjmech také ve lhůtě do 1. 7. 2020?

Ne. Poplatník je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel, tj. do 1. 4. 2020.

Podám vyúčtování k dani z příjmů fyzických osob přes EPO bez datové schránky a uznávaného elektronického podpisu, do 5 dnů musím podat potvrzení s vlastnoručním podpisem. Jak mám postupovat? Je tato lhůta nějak prodloužena?

Ne. Stále platí zákonná lhůta 5 dní. Doporučujeme dát podepsané potvrzení do obálky a odeslat prostřednictvím České pošty.

Návštěvy u nemocných a péče o ně

Je nutné omezit na nezbytně nutnou dobu, ideálně nahradit jiným kontaktem, například telefonickým.

Jsou možné návštěvy v nemocnicích, zařízeních sociálních služeb, domovech důchodců?

Až na výjimky návštěvy nejsou možné. Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, které nařizuje s účinností od 10. 3. 2020 všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a zařízením sociálních služeb zákaz návštěv osob. Výjimkou je lůžková péče, která se poskytuje nezletilým pacientům nebo klientům sociálních služeb, pacientům či klientům s omezenou svéprávností a rodičkám.

Zákaz návštěv se také nevztahuje na hospice včetně služeb pro pacienty či klienty sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Mohu být s partnerkou u porodu?

Ne, vláda do odvolání zakázala přítomnost otců u porodu. Otec či jiná osoba rodičku pouze doprovodí na příjem, po předání ženy porodní asistentce opustí budovu porodnice.

Zemědělství

Jaké jsou podmínky myslivosti, je možné lovit?

Ano, pokud se jedná zejména o individuální lov, péči o zvěř a nezbytné provozní povinnosti uživatelů honiteb.

Zakázány jsou společné lovy, stejně jako jakékoli shromažďování myslivců z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob),které nejsou nezbytné pro péči o zvěř a výkon práva myslivosti – lov zvěře.

Je možné rybařit?

Ano, pokud se jedná o individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností.

Zakázány jsou společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), které není nezbytné pro péči o ryby.

Je možné včelařit?

Ano, ale jakékoli shromažďování (byť ve skupinách pod 30 osob), které není nezbytné pro péči o včely a jejich chov, je zakázáno.

Mohu přepravit klisnu za hřebcem z důvodu připuštění? Je možné odvést hřebce na odběr sperma k vytvoření inseminačních dávek?

Připouštění hospodářských zvířat probíhá beze změny. Pokud se nacházíte v uzavřené oblasti (Litovel, Uničov) je nutné si obstarat výjimku u příslušné Krajské hygienické stanice.

Je možné nějak pomáhat zemědělcům s prací na poli a podobně?

Ministerstvo zemědělství zřídilo facebookové stránky BUĎ SUPERHRDINA, kde můžete svoji nabídku zveřejnit, případně tam najdete i poptávku po dobrovolnících do zemědělství.

Pojištění

Musím platit povinné ručení?

Ano. Přestože je vyhlášen nouzový stav, je zapotřebí pojištění sjednat i hradit, jelikož se jedná o zákonné pojištění a vláda dosud nevydala žádné výjimky, které by občany zbavily povinnosti uzavřít pojištění odpovědnosti za škody vzniklé provozem vozidla.

I když s vozem nejezdíte, vůz má přidělenou registrační značku, a dle zákona je vozidlo s platnou českou registrační značkou povinno mít uzavřené pojištění. V opačném případě za každý den, kdy je vozidlo nepojištěné, bude Česká kancelář pojistitelů vyžadovat úhradu příspěvku do garančního fondu. Často je pak takový příspěvek daleko vyšší než výše ročního pojistného, takže neuzavřít nebo neplatit pojištění se rozhodně nevyplatí.

Dostalo se nám od pojišťoven ujištění, že budou ke každému klientovi přistupovat individuálně, pakliže by nebylo možné uhradit pojištění v řádném termínu. V případě, že by nedošlo k aktivaci nebo úhradě pojištění a vzniklo nepojištěné období, Česká kancelář pojistitelů na žádost klienta posoudí danou situaci a zaujme rovněž individuální stanovisko. Přesto doporučujeme úhradu pojištění neodkládat na nejzazší termín a platbu provést co nejdříve to bude možné.

Zpátky na informační rozcestník >>>