Hlavní obsah

Nároky na finanční náhrady a materiální pomůcky

Článek

Jsem zaměstnanec

Úlevy a náhrady pro zaměstnance v souvislost s dopady epidemie a mimořádného stavu.

Mám nárok na nemocenskou, pokud jsem v karanténě?

Po dobu karantény je možné využít pracovní neschopnosti po dohodě se zaměstnavatelem a lékařem. Zároveň, pokud vám to vaše práce umožňuje, je možné se se zaměstnavatelem domluvit a využít např. home office. Není ale možné současně pobírat nemocenskou i pracovat z domova.

Mám nárok na sociální dávku, pokud mne zaměstnavatel zakázal pracovat na pracovišti či jeho provoz byl omezen či dočasně přerušen?

MPSV upozorňuje, že zaměstnancům zařízení, která jsou uzavřená na základě usnesení vlády ze dne 12. 3. náleží náhrady mzdy/platu ve výši průměrného výdělku neboť se jedná o tzv. jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele. Podrobnou informaci lze stáhnout z webu MPSV.

Mám nárok na sociální dávku, pokud provoz zaměstnavatele byl ukončen v důsledku nouzového stavu?

Dojde-li k uzavření pracoviště nebo omezení jeho provozu na určitý čas ve vazbě na výše zmíněné usnesení, v důsledku čehož zaměstnavatel zaměstnanci nebude přidělovat práci, jedná se o tzv. jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu § 208 zákoníku práce, po dobu jejíhož trvání zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu ve výši jeho průměrného výdělku.

Je třeba upozornit, že usnesení vlády automaticky nevede k uzavření provozovny výše uvedených služeb, ale k uzavření přístupu veřejnosti do provozovny samé, což znamená, že v některých případech bude výkon práce nadále možný, případně se zaměstnavatel se zaměstnancem může dohodnout na změně sjednaného druhu práce (na dobu určitou), změně rozvrhu pracovní doby apod.

Nemohu chodit do práce, protože hlídám doma děti, je možnost finanční pomoci?

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru.

Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti.

Žádost o dávku musí být odůvodněná. Dávku může poskytnout Úřad práce ČR klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.

Více informací naleznete na webu úřadu práce.

Může mi zaměstnavatel nařídit na zítra dovolenou?

Zaměstnavatel musí oznámit určenou dobu čerpání dovolené písemně alespoň 14 dnů předem, pokud se se zaměstnancem nedohodne na kratším termínu určení čerpání dovolené (§217 odst. 1 ZP). Zaměstnavatel určuje čerpání celé dovolené, neplatí např. rozšířený názor ve veřejnosti, že polovinu dovolené určuje zaměstnavatel a polovinu si určuje zaměstnanec sám.

Může zaměstnavatel nařídit zaměstnancům dovolenou jako prevenci šíření nákazy?

Zaměstnavatel sice může zaměstnanci nařídit dovolenou, musí mu to ale oznámit alespoň 14 dní dopředu. Jako prevence šíření nákazy tento prostředek využitelný není.

Můj zaměstnavatel musel uzavřít restauraci z důvodu epidemie. Kolik peněz dostanu, když budu muset být doma a může mě propustit?

Došlo-li k uzavření pracoviště nebo omezení jeho provozu z důvodu přijetí krizového opatření a v důsledku toho Vám zaměstnavatel nebude přidělovat práci, jedná se o tzv. jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele, po dobu jejíhož trvání Vám náleží náhrada mzdy/platu ve výši jeho průměrného výdělku. (§208 ZP)

K ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele může dojít, pokud by byly splněny výpovědní důvody - např. ruší se zaměstnavatel nebo jeho část, přemisťuje se zaměstnavatel či stal jste se nadbytečným. (další důvody viz § 52 ZP)

Pokud byste hrubě porušil pracovní kázeň, pak může dojít ze strany zaměstnavatele k okamžitému zrušení pracovního poměru.

Zaměstnavatel mne poslal z práce domů, že dnes již nemá pro mě práci. Jak budu placený?

Z Vašeho dotazu vyplývá, že zaměstnavatel Vám nepřiděluje práci z důvodů překážek na straně zaměstnavatele. V jaké výši bude Vaše náhrady mzdy, závisí na důvodu, který k dané překážce zaměstnavatele vedl.

Pokud to bude například porucha či chyba v dodávce surovin, pak se jedná o prostoj a zaměstnanci náleží 80 % průměrného výdělku. ( §207 ZP)

Když dojde k dočasnému omezení výroby, pak Vám náleží náhrada mzdy ve výši od 60% do 100% průměrného výdělku, v závislosti na tom, zda výši náhrady zaměstnavatel upravil ve vnitřním předpise či sjednal v kolektivní smlouvě. (§ 209 ZP – jedná se o tzv. částečnou nezaměstnanost)

Co mám dělat v případě, že mi neplatí zaměstnavatel?

Zaměstnanec může na základě § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce pracovní poměr okamžitě zrušit, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu/plat nebo náhradu mzdy/platu nebo jakoukoliv jejich část do 15 dní po uplynutí období splatnosti (např. výplatu za leden do 15. března). Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (tj. zpravidla za 2 měsíce).

Pracuji v nemocnici jako zdravotní sestra na porodním oddělení a zaměstnavatel chce, abych šla pracovat na příjem pacientů. Může to po mně chtít?

Zaměstnavatel má povinnost Vám přidělovat práci v souladu s pracovní smlouvou. Výjimku činí ustanovení o převedení na jinou práci. Zaměstnavatel tak například může učinit i bez Vašeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby, jestliže je to třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události (např. z důvodu pandemie koronaviru) nebo jiné hrozící nehody nebo ke zmírnění jejich bezprostředních následků. (§38 a § 41 ZP)

Mám nárok na nějakou sociální dávku, pokud musím zůstat doma a starat se o dítě, které má uzavřenou školu/školku?

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.

Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.

Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve společné domácnosti. Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.

Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci. Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Nyní stačí, aby škola vyplnila tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení a e-mailem jej zaslala rodičům. Rodiče si jej vytisknou, dovyplní, podepíší a vyfotí (naskenují) a zašlou jej mailem zaměstnavateli.

Pokud má škola nebo rodič elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku.

Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo mailem s elektronickým podpisem.

Kdy bude vypláceno zaměstnanecké ošetřovné?

Výplata dávky hotově na poště, nebo na bankovní účet – by měla proběhnout nejpozději do měsíce následujícího po dni, kdy úřad sociálního zabezpečení doklad pro nárok na výplatu dávky obdržel. Doporučujeme sledovat stránky Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz.

Budu nějak krácený na mzdě, pokud pracuji z domu?

Pokud budete pracovat z domu, tj. sjednáte si se zaměstnavatelem tzv. home office, náleží Vám plná mzda. Člověk vykonávající práci z domu nemůže však zároveň pobírat náhradu mzdy při karanténě či pracovní neschopnosti (§192, §317 ZP)

Zaměstnavatel mi dal neplacené volno. Dostanu něco zaplaceno?

Zákoník práce pojem neplacené volno neupravuje. Jedná se o označení situace, kdy se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodne, že mu zaměstnavatel nebude přidělovat práci, zaměstnanec má omluvenou nepřítomnost v práci. Tzv. neplacené volno lze tedy čerpat pouze na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatel. Za dobu neplaceného volna zaměstnanci nenáleží mzda a musí si hradit zdravotní pojištění.

Nemohu chodit do práce, protože náš obchod je z důvodu karantény zavřený, kolik mi náleží mzdy?

Je zavřený z důvodu karantény či z důvodu vládních opatření? Pokud byla karanténa nařízena orgánem ochrany veřejného zdraví (např. krajskou hygienickou stanicí) nebo poskytovatelem zdravotních služeb (praktický lékař), náleží Vám náhrada mzdy ve výši 60% redukovaného výdělku. Uvedené je stejné jako byste byl uznán práce neschopným. Prvních 14 dnů Vám platí náhradu mzdy zaměstnavatel a od 15. dne příslušná OSSZ Pokud zaměstnavatel Vám nepřiděluje práci, pak výše náhrady mzdy za překážky na straně zaměstnavatele záleží na příčině uzavření prodejny. (viz. předchozí odpovědi)

Pracuji v obchodě, kde přicházím do styku z mnoha lidmi, ale zaměstnavatel mně nevybavil respirátorem. Mohu odmítnout pracovat?

Zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Z pohledu zaměstnance lze odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob.

Upozorňujeme Vás, že pouze soud může v této situaci určit, zda odmítnutí vykonávání práce byla naplněna podmínka ohrožení života nebo zdraví „bezprostředním a závažným způsobem“.

Pokud však jste Vy sám rizikovou skupinou pro nákazu či máte zdravotní potíže, které by mohly být ve spojení s nákazou rizikové, musí z Vaší strany dojít k odmítnutí výkonu práce.

Vždy je posuzována adekvátnost, důvodnost, bezprostřednost a přiměřenost takového jednání zaměstnance v porovnání se všemi okolnostmi případu.

Zaměstnavatel mi oznámil, že z důvodu dočasného omezení odbytu mi nemůže přidělovat práci a mám zůstat doma na 60 % mzdy. Má na to právo?

Pokud zaměstnavatel upravil výši náhrady při těchto překážkách v práci ve vnitřním předpise či ujednal v kolektivní smlouvě, postupuje zaměstnavatel v souladu s ust. § 209 zákoníku práce. Pokud neupravuje vnitřní předpis ani kolektivní smlouva výši náhrad při této překážce, náleží Vám náhrada ve výši 100% průměrného výdělku.

Pracuji v nerovnoměrně rozvržené pracovní době. Zaměstnavatel mi na příští týden zrušil směny s tím, že si vše odpracuji, až to bude možné. Je tento postup správný?

Zaměstnavatel musí rozvrhnou pracovní dobu písemně a seznámit zaměstnance s tímto rozvrhem nebo jeho změnou 14 dnů předem, pokud by se s Vámi nedohodl na jiné době seznámení. Zaměstnavatel tak svévolně nemůže provést změnu rozvrhu směn v tak krátké době. Zaměstnavatel může bez Vašeho souhlasu změnit směny ve výhledu 3 a více týdnů, vše ale musí provést tak, aby Vám přiděloval práci v rozsahu Vaší pracovní doby v rámci Vašeho vyrovnávacího období. (§84, §38 ZP)

Jsem zaměstnanec agentury práce a zaměstnavatel (agentura práce), mi oznámil, že můj pracovní poměr skončil, i když jsem byl dočasně práce neschopný (měl jsem nemocenskou). Je toto možné?

Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli (agentuře práce) sjednávat se svým zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou sjednanou po dobu trvání jeho přidělení k dočasnému výkonu práce u uživatele. Takto sjednaný pracovní poměr na dobu určitou končí ukončením dočasného přidělení. Dočasné přidělení zaměstnance agentury práce uživateli je možné mimo jiného ukončit jednostranným prohlášením uživatele dle podmínek sjednaných v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce (tedy pouze za předpokladu, že bylo sjednáno).

Skončením přidělení k dočasnému výkonu práce u uživatele tak zároveň končí uplynutím doby určité pracovní poměr přiděleného zaměstnance. Na výše uvedenou situaci se tak nevztahuje zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem v ochranné době (v době nemocenské).

Kolega se vrátil do práce z karantény, co máme dělat my ostatní v kanceláři?

Zaměstnavatel je povinen vytvářet pro zaměstnance bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a podmínky k práci a předcházet možným rizikům. Za neplnění těchto podmínek však nelze jednoduše považovat situaci, kdy zaměstnavatel umožní návrat do práce zaměstnanci, který prošel karanténou a nevykazuje žádné příznaky onemocnění. Pokud by kolegové takového zaměstnance odmítali chodit do práce, může zaměstnavatel považovat jejich jednání za neomluvenou absenci, která může vést až k okamžitému ukončení pracovního poměru.

Kam se obrátit o pomoc a co si nenechat líbit, pokud máte pocit, že se k Vám zaměstnavatel nechová fér

Zaměstnavatelé nemohou porušovat práva zaměstnanců. Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli upravuje zákoník práce. Celé jeho znění je dostupné ZDE. Stížnost nebo podnět k prošetření události podat přímo na příslušném oblastním inspektorátu práce (OIP) nebo na Státním úřadu inspekce práce (SÚIP)

Zaměstnanec odmítá nastoupit do práce z důvodu obav z nákazy

Odmítnutí výkonu práce (zákoníku práce) platí pro všechny zaměstnance bez rozdílu věku. Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. V takovém případě, kdy by byla práce odmítnuta za splnění všech třech kritérií, by byla posuzována adekvátnost, důvodnost, bezprostřednost a přiměřenost takového jednání v porovnání se všemi okolnostmi dané situace. Zákon neposkytuje ochranu zaměstnanci, který by tak učinil nedůvodně, tedy účelově. Doporučujeme se obrátit na stránky Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz

Jaká je forma kompenzace pro osoby, kterým byla zrušena práce na DPČ nebo DPP?

Po skončení DPČ nebo DPP je možné se hned následující den evidovat na ÚP ČR. Komunikace s úřadem probíhá elektronicky, žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti jsou na webu MPSV. Obě žádosti je třeba vyplnit a zaslat ÚP ČR v místě trvalého pobytu. Bližší informace k tomu, jak se evidovat, jak postupovat, co je vše potřeba jsou na webu MPSV a ÚP ČR. Pro poskytování podpory v nezaměstnanosti musí být splněna podmínka získání doby důchodového pojištění zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v délce nejméně 12 měsíců před zařazením do evidence ÚP ČR. Pokud by nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, doporučujeme kontaktovat ÚP ČR telefonicky nebo elektronicky a projednat možnost poskytnutí dávky hmotné nouze. MPO s MF však připravují podpůrná opatření i pro tuto skupinu osob. Aktuálně byla Senátem schválena novela zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, díky které bude za splnění zákonem stanoveným podmínek uznán nárok na ošetřovné ve výši 60 % i pro osoby na DPP a DPČ.

Lze uznat onemocnění covid-19 jako nemoc z povolání?

Vyhlášení diagnostikovaného onemocnění za nemoc z povolání předchází poměrně složitý proces ověřování profesionality onemocnění – šetření podmínek výkonu práce, které provádí orgán ochrany veřejného zdraví. Tento proces se skládá ze zjišťování anamnestických údajů a z hodnocení míry rizika odpovídajícího rizikového faktoru. Objektivizace rizik se provádí zejména měřením rizikových faktorů. Při hodnocení se vychází z doby, po kterou je pracovník hodnocenému rizikovému faktoru vystaven (doba expozice), a z výsledků měření jednotlivých faktorů. Aby diagnostikované onemocnění mohlo být vyhlášeno jako nemoc z povolání, musí po prokázání profesionality odpovídat požadavkům nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.

Konkrétní podmínky, které určují, zda lze konkrétní případ uznat jako nemoc z povolání, popisuje Stanovisko výboru Společnosti pracovního lékařství: https://www.pracovni-lekarstvi.cz/files/CoVID-19_jako_NzP_25.3.2020.pdf. To například říká, že pokud přijde pracovník během inkubační doby do úzkého profesního kontaktu s pacientem nebo s jinou osobou pozitivně testovanou na COVID-19 a je sám následně pozitivně diagnostikován tímto onemocěním, splňuje kritéria pro nemoc z povolání.

Firmy

Úlevy a náhrady pro malé a střední podniky v souvislost s dopady epidemie a mimořádného stavu.

Jaké jsou možnosti náhrady za ušlý zisk?

Prozatím došlo k posunu termínu podání daňového přiznání o 3 měsíce a spuštění Úvěru COVID – bezúročné financování pro podnikatele zasažené infekcí koronaviru.

Jaké jsou možnosti daňových úlev a jiných výhod?

V rámci liberačního balíčku I.

-Prodloužený termín pro daňové přiznání nejdéle o 3 měsíce.

-Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je daňovému subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo o posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem.

-Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.

-Individuální prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení pro období od 1.března do 31. července (musí prokázat spojitost s koronavirem).

-Plošné prominutí správního poplatku za podání individuální žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.

V rámci liberačního balíčku II.

-Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.

-Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.

-Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.

-Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

Mohu získat jako firma poškozená epidemiologickou situací nějakou další pomoc?

Českomoravská záruční a rozvojová banka připravila pro podnikatele úvěr COVID:

-úvěr je bez poplatků, jeho výše je 500 tis. až 15 milionů

Z úvěru lze hradit mzdy, nájemné, náklady na energie, dodavatelsko- odběratelské faktury, zásoby, materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek a předfinancovat pohledávky.

Nelze použít na úhradu splátek úvěrů nebo leasingu, a ani pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku.

Více informací o půjčce COVID naleznete v sekci: PŮJČKY PRO PODNIKATELE

Mají cestovní kanceláře nárok na odškodné?

Otázka náhrad bude řešena, až opadnou největší rizika. Podnikatelé už nyní mají možnost žádat o bezúročné půjčky od Českomoravské záruční a rozvojové banky. Jedná se i s Evropskou komisí o využití finančních prostředků z fondů EU a o úvěrových možnostech od komerčních bank. Vláda také schválila Liberační daňový balíček. Podnikatelům doporučujeme sledovat internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, kde budou průběžně uveřejňována jednotlivá opatření.

Mám 4 obchody s květinami, bude stát kompenzovat ušlou tržbu?

Tyto otázky jsou předčasné, květinářství byla zavřena pouze 2 dny, nyní mohou být otevřena.

Když zaměstnavatel nemá prostředky na vyplacení mzdy, co má dělat?

MPSV připravilo program ANTIVIRUS. Další podpora státu je realizována prostřednictvím drobných podnikatelských úlev; patří sem posunutí termínu daňového přiznání, možnost opožděného výkazu DPH, zrušení správních poplatků, posunutí 3. a 4. vlny EET a od 27.3. je EET celkově pozastaveno.

Stát na půl roku odpustí všem živnostníkům platby povinného důchodového pojištění, a to zpětně od března do srpna 2020.

Jak se bude platit DPH?

Daňoví poplatníci nemusí podat v termínu kontrolní hlášení k DPH, přičemž pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení budou řešeny následovně: Bez výzvy správce daně bude automaticky prominuta pokuta v hodnotě 1.000 Kč vzniklá za období od 1. 3. do 31. 7. 2020. Ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení či daňového přiznání budou promíjeny na individuální žádost poplatníka z důvodů souvisejících s koronavirem.

Od kdy platí pozastavení povinnosti evidovat tržby v EET?

Elektronická evidence tržeb (EET) bude pozastavena po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců. Znamená to, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. Účinnost zákona je od 27.3. 2020.

Nejsem zaměstnanec (jsem senior, rodič na mateřské či rodičovské dovolené atp.)

Jak a kde uplatnit nárok na dávku pro péči o děti/ošetřovné?

Nyní stačí, aby škola vyplnila tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení a e-mailem jej zaslala rodičům. Rodiče si jej vytisknou, dovyplní, podepíší a vyfotí (naskenují) a zašlou jej mailem zaměstnavateli.

Pokud má škola nebo rodič elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku.

Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo mailem s elektronickým podpisem.

Jak mají žádat o ušlý zisk osoby, které se živí jako umělci – svobodné povolání, které nespadá pod živnostenský úřad?

Ne, nemohou. Dle krizového opatření k maloobchodu se zákaz nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

Informace o pomoci v materiální nouzi

Nemám dostatek peněz a jsem v kritické situaci, co mám dělat?

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP).

Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru.

Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.

Více informací nalezneze na webu Úřadu práce:

Je možnost odložení splátky úvěrů?

Je třeba se obrátit na příslušnou banku. Zástupci bank se dne 12. 3. dohodli na tom, že lidem, kterým život zkomplikovala koronavirová epidemie, umožní tříměsíční odklad splátek hypoték a spotřebitelských úvěrů. Primárně se přitom banky zaměří na klienty z řad zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných.

Jak funguje odkládání splátek úvěrů?

Zákon se vztahuje na spotřebitele i podnikatele, kteří úvěr sjednali a čerpali před 26. 3. 2020. Týká se úvěrů zajištěných nemovitostí, poskytnutých stavební spořitelnou a určených k nabytí nemovitosti, výstavbě nemovitosti, úhradě převodu družstevního podílu v družstvu, nabytí účasti na právnické osobě k získání práva užívání bytu/domu, změně stavby nebo jejímu připojení k veřejným sítím, úhradě nákladů spojených se získáním nebo splacení úvěru k výše uvedeným účelům. Zákon stanoví ochranou dobu, která trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochrannou dobu. Ochranná doba, v které dlužník nemusí splácet úvěr a o kterou se prodlužuje délka zajištění úvěru, trvá 6, nebo 3 měsíce, přičemž standardně se bude nastavovat do 31. října, ale pokud dlužník uvede, že ji chce jen do 31. července, bude se na něj vztahovat tato kratší ochranná doba. Věřiteli vzniká právo na úrok, který se v případě fyzických osob dále neúročí a platí se až po splacení jistiny a dříve sjednaných úroků (tj. vše splatí a nakonec doplatí tento úrok, nesjednají-li si jinak). V případě právnických osob se úrok platí v průběhu ochranné doby. Úvěrové moratorium se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Otázky týkající se spotřebitelských úvěrů je nutné směřovat na Finanční správu.

Jakým způsobem mohu podat žádost o nepojistné dávky, pokud nemám možnost využít elektronickou formu?

Žádosti o nepojistné sociální dávky lze mimo elektronické formy (tj. datovou schránkou, emailem) uplatnit prostřednictvím České pošty a podatelny ÚP ČR. Také je možné se na určitý den objednat na kontaktní pracoviště ÚP ČR, ale je nezbytné se vždy předem telefonicky domluvit, zda tato osobní návštěva nezbytná a nelze to řešit jinou cestou. Současně na každém kontaktním pracovišti ÚP ČR jsou k dispozici schránky či boxy, do kterých je možné žádosti vkládat.

Jak je to elektronickým podáním žádosti o nepojistnou dávku? Je podmínkou mít elektronický podpis nebo datovou schránku?

Žádosti o nepojistné sociální dávky lze uplatnit elektronicky tj. datovou schránkou, emailem. V současné mimořádné situaci lze žádosti a jiné dokumenty ÚP ČR dokládat emailem bez zaručeného elektronického podpisu. Přílohou takového emailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o dávku s podpisem, sken/fotografie uhrazených nákladů na bydlení apod.). Pokud klient touto cestou požádá o jakoukoli podporu/dávku vyplácenou ÚP ČR, je nutné, aby do žádosti uvedl také své telefonní, emailové spojení včetně čísla svého OP. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. V běžné situaci je pak elektronické (mailové) podání do 5 pracovních dnů potřeba doplnit.

Jak získám formulář, pokud nemám možnost podání elektronicky nebo si formulář nemohu vytisknout a z obavy o své zdraví nechci navštívit kontaktní pracoviště ÚP?

Požádejte osobu ve svém nejbližším okolí, aby Vám potřebné žádosti a tiskopisy donesla. V současném mimořádném stavu lze o pomoc požádat i dobrovolníky, kteří se nabízejí pomoc ve Vašem regionu.

Kdo mi poskytne radu po telefonu ohledně nepojistných dávek?

Rady po telefonu Vám poskytnou všichni zaměstnanci ÚP ČR, primárně k tomu slouží Call centrum ÚP ČR.

Kdo mi pomůže s vyplněním formuláře týkajícího se nepojistných dávek, pokud si nevím rady?

S vyplněním žádostí pomohou pracovníci Call centra ÚP ČR.

Jak má postupovat OSVČ, která je v insolvenci?

Jde-li o otázky týkající se sociální pomoci, kontaktujte prosím MPSV, případně ČSSZ. Dotazy týkající se daní obdržíte na webu MF. Jde-li o ošetřovné pro OSVČ, pak příjemcem podpory nemůže být OSVČ, pokud ke dni podání žádosti podnik, respektive podnikatelská aktivita OSVČ splňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení.

Náhrady za zrušené zahraniční cesty

Jak je to s vrácením peněz za zrušené pobyty, storno poplatky, atd.?

V případě, že služby cestovního ruchu byly zakoupeny v rámci zájezdu u cestovní kanceláře, má podle § 2535 občanského zákoníku zákazník právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného (storno poplatků), jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody.

Kdy cestovní kanceláře vrátí zákazníkovi uskutečněné platby za zájezd?

Pokud se zákazník s cestovní kanceláří nedohodne na přijetí zajištěného voucheru (vouchery jsou pojištěny) nebo na jiném alternativním řešení jako je např. změna termínu zájezdu či destinace, vrátí cestovní kancelář zákazníkovi platby uskutečněné za zájezd. S ohledem na současný nouzový stav, v jehož důsledku došlo k uzavření provozoven cestovních kanceláří či jejich omezením, ale očekáváme, že platby za zájezd budou vráceny poté, kdy se provoz cestovních kanceláří vrátí do běžného režimu.