Hlavní obsah

Přehledně: Covid – Nepokryté náklady. Jak požádat o peníze?

Foto: Seznam Zprávy

Buď Covid – 2021, nebo Covid – Nepokryté náklady. Podnikatelé si vybírají ze dvou nových kompenzačních programů. Ministerstvo zveřejnilo první podmínky. Ilustrační foto.

Reklama

29. 3. 18:46
aktualizováno • 14. 5. 11:34

Podnikatelé stále mohou žádat o peníze z programu Covid – Nepokryté náklady. Kromě něj mohou využít také program Covid – 2021. Jaké jsou podmínky pro žádost?

Článek

Rozdíly v obou programech

Pomoc z programu Covid – Nepokryté náklady se vypočítává na základě výkazu zisku a ztráty. V programu Covid – 2021 je možné získat peníze na základě počtu zaměstnanců.

V dotaci Covid – Nepokryté náklady je možné zíksat až 40 milionů korun v rámci jedné výzvy bez ohledu na další dotace. V případě Covid – 2021 získá žadatel maximálně 1,8 milionu eur v součtu všech dotací i z jiných programů, které dosud získal.

Covid – Nepokryté náklady

Výzvu k podávání žádostí o podporu zveřejnilo o týden později než původně avizovalo. Program společně s Covid – 2021 nahrazuje starší „covidové“ programy.

Žádost je o Covid – Nepokryté náklady je možné podávat od 19. dubna 2021 od 9:00 hodin do 19. července 2021 prostřednictvím informačního systému ministerstva průmyslu a obchodu (k registraci do portálu je nutné mít aktivní identitu na portálu eidentita.cz).

Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je 1. leden 2021 až 31. březen 2021. Vláda na začátku června vyhlásí druhou výzvu programu, která bude platit od 1. dubna do 31. května 2021. Peníze tak bude možné získat za prvních pět měsíců roku.

V rámci tohoto programu mohou žadatelé získat 60 procent nepokrytých nákladů za zmiňované rozhodné období, případně 40 procent nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR. Jeden žadatel může na své podniky získat maximálně 40 milionů korun.

Kdo může žádat

Podporu mohou získat fyzické nebo právnické osoby, které podnikají na základě živnostenského zákona. V rámci rozhodného období žadatelům musel poklesnout obrat v rámci podnikatelské činnosti minimálně o 50 procent.

Obrat na začátku letošního roku pak podnikatelé srovnají se stejným obdobím v loňském nebo předloňském roce (1.1. 2019 až 31.3. 2019 nebo 1.1. 2020 až 31.3. 2020), podle toho, co je pro ně výhodnější. Pokud se jejich obrat propadl o polovinu, mohou dotaci získat. U druhé výzvy ještě ministerstvo podmínky upřesní.

Lidé, kteří začali podnikat až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období mohou zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.

Novinkou je, že v odůvodněných případech si žadatel může zvolit jako srovnávací období tři po sobě jdoucí měsíce od října 2019 do konce roku 2020.

Odůvodněné případy

Mateřská dovolená, doba čerpání rodičovského příspěvku, přerušení provozování živnosti z důvodu dlouhodobé nemoci či jiné podobné překážky.

Zdroj: mpo.cz

Při žádosti o peníze z tohoto programu je jako vždy nutné doložit několik dokumentů.

Co doložit?

Upravený výkaz zisku a ztráty za rozhodné období.

Výkaz o poklesu obratu.

Přehled veškerých dotací a prostředků, které podnikatel získal, nebo o které požádal a není o nich ke dni podání žádosti rozhodnuto.

- Podrobnosti o těchto dokumentech jsou dostupné v příloze 2 výzvy na straně 13.

Čestné prohlášení podnikatele, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky. Prohlášení je k dispozici přímo v systému ministerstva, přes který se o dotaci žádá

Žadatel musí do programu přiznat všechny poskytnuté i očekávané dotace podpory pro bodu 3.1. platného Dočasného rámce Evropské komise (tím prokazuje své nepokryté náklady). Mezi tyto dotace patří například Covid Nájemné nebo Covid Gastro – uzavřené provozovny.

Pokud žadatel dosáhl na jakoukoli jinou podporu, musí jí také přiznat. Uvést tak musí například odpovídající část podpory poskytnuté v rámci programů Antivirus.

Pokud žadatel přijímá kompenzační bonus, musí v případě schválení žádosti o Covid - Nepokryté náklady dokonce odpovídající část (za dobu, kdy se kompenzační bonus překrývá s rozhodným obdobím) vrátit.

Covid – 2021

V programu Covid – 2021 mohou podnikatelé získat 500 korun za zaměstnance na den. V rámci programu se za zaměstnance považují také spolupracující osoby podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob), a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele.

Ve všech případech se počítají jen osoby, které byly k 11. lednu 2021 přihlášeny k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Podporu mohli původně podnikatelé získat zpětně od 11. ledna do 31. března. Vláda ale rozhodla o prodloužení programu do 9. května (o den později povolilal provoz maloobhćhodu a vybraných služeb).

V programu podnikatelé získají 500 korun za den za každého zaměstnance. Pokud mají jen mezi jedním až třemi zaměstnanci, je minimální dotace ve výši 1500 korun denně.

Dotace je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby, odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady a podobně. Uznatelné náklady jsou od února 2020 do 31. března 2021.

Bude možné, aby podnikatelé využili Covid - 2021 do 9. května a následně požádali o podporu z Covid - Nepokryté náklady do 31. května. Ministerstvo jim odečte devět dnů, během kterých čerpali podporu z Covid - 2021.

Pokud podnikatel už požádal o nový kompenzační bonus, může se ucházet i o podporu v programu Covid – 2021. V případě jejího schválení ale musí bezodkladně svého správce bonusu požádat o zastavení řízení o žádosti o kompenzační bonus, respektive o jeho vrácení.

Kdo, kdy a jak může žádat

Žadatel musí být fyzická nebo právnická osoba zřízená podle soukromého práva nebo příspěvková organizace, která má alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE).

V případě příspěvkových organizací platí, že za srovnávací období pocházela alespoň polovina celkových výnosů organizace z podnikatelské činnosti.

Podobně jako u nového kompenzačního bonusu musí podnikatelé dokázat, že jim tržby poklesly za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 procent. Porovnávají se přitom tržby ze začátku letošního roku a roku 2019, případně 2020 (podle toho, co je pro něj výhodnější).

Srovnávací a srovnávané období u programu Covid – 2021

Srovnávací období je doba mezi 1. lednem 2019 a 28. únorem 2019, případně mezi 1. lednem 2020 a 28. únorem 2020. Srovnávaným obdobím je při žádosti o první peníze z programu Covid – 2021 doba mezi 1. lednem a 28. únorem tohoto roku.

Žadatel, který začal podnikat až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv dva po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.

Žádost je možné podávat od 12. dubna od 9:00 do čtyř hodin odpoledne 31. května. Stejně jako u předchozích podpor bude možné žádat přes portál Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jak se podpora počítá

Podporu je zatím možné získat maximálně za období mezi 11. lednem a 9. květnem 2021. Pokud podnikatel žádal o podporu z programu COVID – Ubytování II, může peníze získat za období od 23. ledna do konce března.

Jak bylo uvedeno – za každého zaměstnance pak žadatel získá 500 korun na den, pokud má méně než tři zaměstnance, zvyšuje se částka na 1500 korun.

V případě zaměstnanců, kteří pracují na částečné či zkrácené úvazky, si žadatel započítá příslušný koeficient jako přepočet na plný pracovní úvazek. Pokud tedy zaměstnává například 15 lidí na poloviční úvazek, vynásobí si jejich počet koeficientem 0,5 a následně 500 korunami. Z toho mu vyjde podpora ve výši 3750 korun denně (15 × 0,5 × 500).

Zaměstnavatel může získat maximálně podle dočasného rámce Evropské komise 1,8 milionu eur (do limitu se započítává už podpora z většiny covidových programů – nájemné, kultura apod.).

Další podmínky

Mezi další podmínky patří, že žadatel ke dni podání žádosti není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty. Nesmí být také v likvidaci nebo nemá žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu a podobně. Kompletní seznam podmínek je dostupný ve výzvě MPO.

Pro získání peněz bude stačit vyplněná žádost obsahující čestné prohlášení, které je přímo její součástí. Pokud žádost nepodává osoba oprávněná jednat za společnost, doložit bude muset ještě elektronicky podepsanou nebo ověřenou plnou moc.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované