Hlavní obsah

Přehledně a s příklady: Otázky a odpovědi k letošním maturitám

Foto: Getty Images

Ilustrační snímek.

Reklama

13. 3. 2021 14:45

Co se stane, když nezvládnu dobrovolnou ústní zkoušku? Do kdy musím splnit předepsané hodiny pracovní povinnosti, abych nemusela skládat didaktický test? Co když budu nemocný? Odpovídáme na otázky kolem maturity.

Článek

Maturitní zkoušky se kvůli covidu už měnily dvakrát. Pokud k tomu přičteme i dříve schválené změny letošní maturity, jsou to zcela jiné zkoušky, než na které se žáci připravovali.

Pro upřesnění Seznam Zprávy připravily příklady různých variant a odpovědi na některé otázky, které si žáci mohou při uzavírání středního vzdělání pokládat.

Příklad 1: Povolaní žáci

Žákyně zdravotnického oboru dobrovolně pomáhala v nemocnici během školního roku více než 160 hodin. Odpracovaná doba se podle MŠMT uznává od 12. října 2020. Původní pracovní povinnost skončila k 16. prosinci 2020. Nová ale začala platit opět od 8. března 2021 a v současnosti stále trvá.

Letos žákyně maturuje z češtiny a anglického jazyka ve společné části maturitní zkoušky a v profilové části ještě z biologie a chemie. Rovněž ji čeká také praktická zkouška.

Díky dobrovolnické práci nemusí absolvovat didaktický test z češtiny a angličtiny. Na maturitním vysvědčení bude mít tedy informaci o tom, že v obou zkouškách uspěla. Didaktické testy se totiž letos nehodnotí známkami, ale pouze bodovým skóre a slovy uspěl/neuspěl.

Kdo může maturovat

V jarním zkušebním období mohou maturovat žáci posledních ročníků, kteří podali do 1. prosince 2020 přihlášku a prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021 nejpozději do 31. března 2021. A také osoby, které podaly do 1. prosince 2020 přihlášku k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce.

Je jen na ni, jestli bude chtít absolvovat ústní zkoušku z obou jazyků. Z informací MŠMT zatím není jasné, do kdy se musí žák rozhodnout a jak tuto informaci škole předat.

Písemné práce jsou letos zrušené. Nutně tedy žákyně musí složit jen profilovou zkoušku z biologie a chemie a absolvovat praktickou zkoušku. Ta může mít z rozhodnutí ředitele odlišnou podobu, než bylo původně v plánu.

Tento příklad se vztahuje i na studenty sociálních oborů – například sociální činnosti nebo předškolní a mimoškolní pedagogiky. Pokud si ve společné části maturitní zkoušky zvolili jiný cizí jazyk nebo matematiku, didaktický test skládat rovněž nemusí a platí pro ně výše uvedené.

Co bude na maturitním vysvědčení?

Žáci, kteří didaktické testy skládat nebudou, získají skóre přepočtem klasifikace z příslušných předmětů za 2. pololetí 1. až 3. ročníku (u nástavbového studia v 1. ročníku) a 1. pololetí závěrečného ročníku. V případě, že na některých školách jsou do dvou předmětů odděleny například český jazyk a literatura, do fiktivního skóre z neabsolvovaného didaktického testu z českého jazyka se přepočítá klasifikace z obou předmětů.

Pokud by si ale žák chtěl skóre vylepšit, může didaktický test absolvovat. Jestliže test nezvládne nebo získá méně bodů, nic se neděje. Výsledek se totiž nezapočítá. I v takovém případě tak absolvuje s původním počtem bodů z přepočtu za vysvědčení.

Kdy se maturuje

- 24., 25. a 26. května se konají didaktické testy,

- 7., 8. a 9. července probíhá mimořádný termín testů,

- od 1. dubna do 23. července se konají písemné práce, písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části maturity (praktické zkoušky je ale možné realizovat až do 27. srpna),

- od 1. června do 23. července jsou v plánu ústní zkoušky profilové části maturity.

Které obory mohou didaktické testy vynechat?

Denní forma vzdělávání: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent; 53-41-M/02 Nutriční asistent; 53-41-M/03 Praktická sestra; 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví; 53-43-M/01Laboratorní asistent; 53-44-M/01 Ortoticko – protetický technik; 53-44-M/03 Asistent zubního technika; 75-41-M/01 Sociální činnost; 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, 53-41-L/51 Zdravotnický asistent, 75-41-L/51 Sociální činnost.

Opět – jen za předpokladu, že žáci odpracovali 160 hodin v rámci pracovní povinnosti nebo z vlastní vůle. Maturanti z ostatních oborů, kteří například také dobrovolně odsloužili 160 hodin v některém ze stanovených zařízení, musí didaktické testy absolvovat. Na ně se výjimka nevztahuje.

Jaká jsou ta „stanovená zařízení”?

Podmínkou je práce u orgánů ochrany veřejného zdraví, u poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, u poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 48, 49, 50 a 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), u zařízení sociálních služeb a u zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Rozhoduje o nekonání testů nárok na odměnu?

U povolaných studentů nebo dobrovolníků nezáleží na tom, zda pracovali s nebo bez nároku na odměnu. I když z vlastní iniciativy pomáhali ve formě dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti, takže dostali odměnu, stejně mají nárok na to didaktické testy vynechat. Stejně jako žáci, kteří pracovali zadarmo.

Příklad 2: Nepovolaní žáci

V první příkladu jsme zmiňovali nasazenou studentku zdravotnického oboru. Ale co ti nenasazení? Její spolužák maturuje ze stejných předmětů, ale nebyl povolán na pomoc do nemocnice a ani nesloužil jako dobrovolník. Bude tedy muset absolvovat didaktický test z češtiny i anglického jazyka. Stejně jako všichni ostatní žáci si ale může vybrat, že vynechá ústní zkoušky z obou jazyků. Vyhne se i slohovým pracím. Vyjma didaktického testu pak musí povinně zvládnout všechny profilové zkoušky a praktickou. Záleží na řediteli, jestli praktická zkouška zůstane v klasické podobě nebo dojde ke změně.

Může se ale rozhodnout, že se na jaře ještě zapojí do dobrovolné práce. Pokud do 17. května stihne odpracovat 160 hodin, může i on didaktické testy vynechat. Proč do 17. května? To je rozhodné datum, do kterého musí žáci řediteli doložit, že 160hodinovou hranici prolomili.

Jakou podobu může mít praktická zkouška?

Ředitel školy mohl stanovit v jarním a podzimním zkušebním období 2021 odlišný způsob konání praktických zkoušek maturitní zkoušky, včetně změny formy, délky i způsobu hodnocení. Místo praktické zkoušky tak může například žáky čekat písemná zkouška nebo maturitní práce s obhajobou. Místo na pracovišti některé z firem pak může kupříkladu proběhnout ve škole. Případné změny ale musel ředitel školy zveřejnit na internetových stránkách školy a seznámit s nimi žáky do 15. února 2021

Praktické zkoušky se mohou konat až do 27. srpna. Pokud ředitel vyhlásil termíny na červenec nebo srpen, studium pro maturanty nekončí 30. červnem, ale dnem složení praktické zkoušky. V létě sice nemůže pokračovat teoretická výuka, ale praktická ano. Docházka je pak povinná pro všechny žáky přihlášené k jarnímu nebo podzimnímu termínu maturitních zkoušek.

Jak se mění didaktické testy

U didaktického testu z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení času ze 75 minut na 85 minut, u testu z cizího jazyka (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 100 minut na 110 minut (k prodloužení dojde u části čtení a jazyková kompetence), u testu z matematiky (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 120 minut na 135 minut.

Příklad 3: Nasazený, ale málo

Může se stát, že některý žák sice byl povolán na pomoc nebo pracoval jako dobrovolník, ale aktuálně má odpracovaných méně než 160 hodin. Opět, rozhodují napracované hodiny do 17. května. Pokud do té doby žák zvládne odsloužit 160 hodin, didaktické testy skládat nemusí. Pokud ne, musí je absolvovat.

Jako zbytek letošních maturantů si pak může vybrat, jestli chce projít i ústními zkouškami z jazyků. Z profilových předmětů i případné praktické části bude zkoušen.

Příklad 4: Matematik

Žák si zvolil jako maturitní předmět ve společné části český jazyk a matematiku. V profilové části pak má dva teoretické předměty. Čeká ho tedy didaktický test z češtiny a matematiky. Ústní zkoušku z češtiny může vynechat. Z matematiky se ústní zkouška neskládá. Zkoušení z obou profilových předmětů ho nemine.

Co s matematikou+?

Matematika+ je specifická nepovinná zkouška, kterou si vybírají především uchazeči o některý typ vysokoškolského vzdělání. Určité fakulty totiž výsledky v matematice+ zohledňují v přijímacím řízení. Tato zkouška zůstává letos beze změny. Netýká se jí ani navýšení času. Zmíněných 15 minut navíc se přidává jen u „řadového“ didaktického testu z matematiky.

Příklad 5: Profilová zkouška z jazyka

Další možnost. Žák maturuje ve státní části z českého jazyka a matematiky a v profilové z angličtiny a dějepisu. Didaktické testy píše. Ústní zkouška ho čeká pouze z českého jazyka, jelikož státní matematika ústní část nemá. Opět má ale možnost ústní z češtiny vynechat.

To ale v jeho případě neplatí pro anglický jazyk, který si zvolil jako profilový předmět. Ten totiž není navázaný na statní část, takže zkoušku skládat musí. Stejně jako tu z dějepisu.

Příklad 6: Neúspěšní žáci

Bohužel někteří žáci v letošním termínu maturitních zkoušek neuspějí. Reparát mohou složit nejdříve na podzim. Týká se to i zdravotníků. Těm bylo původně v lednu umožněno, aby didaktické testy mohli opakovat během mimořádného letního termínu. Jelikož jsou ale pro ně nově didaktické testy dobrovolné, mimořádný termín se jich netýká. Všechny ostatní neúspěšné zkoušky musí stejně jako ostatní žáci opravovat nejdříve na podzim.

Pokud žák neuspěje v didaktickém testu, opravuje v podzimním i ve všech dalších případných opravných termínech jen tuto dílčí zkoušku. Písemnou práci ani ústní zkoušku nebude muset skládat, i kdyby byly obě příští rok opět povinné. To samé platí pro náhradní termíny.

Proč bych měl dobrovolně maturovat?

Dobrá otázka. Ústní zkouška z českého a cizího jazyka není zrušená, ale dobrovolná. To znamená, že je čistě na žákovi, jestli ji bude skládat. Kromě dobrého pocitu může být ve hře ještě případné přijímací řízení na vysoké školy. Většina škol mezi uchazeči sice vybírá buď na základě vlastních přijímacích zkoušek, nebo podle průměru známek ze středoškolského studia. Měnit podmínky přijímacího řízení mohou fakulty ale ještě 15 dní před konáním přijímacího řízení, takže nelze vyloučit, ze některé budou brát ohled i na ústní zkoušku z českého nebo cizího jazyka.

Bude ústní zkouška na maturitním vysvědčení?

Žák, který ústní zkoušky z jazyků konat nebude, je neuvidí ani na maturitním vysvědčení. Na něm bude mít jen výsledky z didaktických testů a profilových zkoušek. Pokud by se rozhodl do jedné z nich nebo obou pustit a nezvládl by je, na vysvědčení se známka neuvede. Zároveň se také nezapočítá do celkového hodnocení maturity. Podle opatření MŠMT ale tyto nepovinné ústní zkoušky může opakovat.

Zajímavá situace ale může nastat u žáků, kteří se rozhodnou absolvovat ústní zkoušku, ale nevyvede se jim. Typicky si například vylosují téma, které jim nesedne. Místo toho, aby prošli s odřenýma ušima se čtyřkou a zkazili si tak maturitní vysvědčení, mohou otázku lidově řečeno „položit“ a nechat si dát za pět. V takovém případě se jim nedostatečná ve výsledcích neobjeví.

Kdy končí školní rok a co vysvědčení

Pro žáky, které nečeká praktická zkouška a ředitel jim neprotáhl praktické vyučování až do července nebo srpna, končí školní rok 21. května. Ten den také obdrží vysvědčení.

Letos budou ve druhém pololetí žáci závěrečných ročníků hodnoceni jen ze skutečně vyučovaných předmětů. Může se tak stát, že obdrží jen 4 známky ze 4 maturitních předmětů. Maturant nemusí ale z předmětů prospět. Pokud zvládne maturitní zkoušku, středoškolské studium i tak úspěšně zakončí.

Ale pozor. I k vysvědčení z druhého pololetí mohou přihlížet vysoké a vyšší odborné školy v rámci přijímacího řízení. Dále se také nemůže takový absolvent přihlásit ke zkrácenému studiu oboru vzdělání s výučním listem, neboť neuspěl ve 2. pololetí posledního ročníku v oboru vzdělání s maturitní zkouškou.

Co když budu na maturitu covid+?

V případě, že žák bude v době konání didaktické testu covid pozitivní nebo v karanténě, může požádat o přidělení mimořádného letního termínu. Vztahuje se to jak na povinné, tak nepovinné zkoušky společné části. Nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky se ale musí omluvit řediteli školy a prokazatelně doložit, že měl koronavirus nebo byl v karanténě.

Mimořádné termíny se budou konat 7., 8. a 9. července. Ne ale na každé škole. Cermat ve spolupráci s krajskými úřad určí spádové školy, kde se budou didaktické testy skládat.

V případě profilových zkoušek se s žádnými náhradními termíny nepočítá. Stejně jako loni budou muset maturanti případně skládat zkoušky až na podzim.

Příklad 7: Opravná zkouška na jaře

Některé neúspěšné maturanty čeká v jarním termínu opravná zkouška. Pokud nezvládli ústní část v českém nebo cizím jazyce, musí ji absolvovat. Letošní výjimka ohledně ústních zkoušek platí pouze pro prvomaturanty. Co se týče žáků, kteří předloni a dříve neuspěli u písemných prací, i ty musí letos na jaře znovu absolvovat, ačkoliv se jim prvomaturanti i loni neúspěšní žáci vyhnou. Toto platí i pro náhradní zkoušky.

Jediný bonus čeká žáky, kteří budou opakovaně skládat didaktické testy. I oni budou mít nárok na 10 minut navíc u testů z jazyků a 15minutové zvýhodnění při matematice.

Reklama

Doporučované