Hlavní obsah

Třikrát výplata za to stejné. Co ukázala kontrola v Hniličkově agentuře

Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička (za ANO).

Reklama

9. 5. 2021 20:01

Kontrola v Národní sportovní agentuře ukázala, že úřad uzavíral pracovní dohody na provedení úkolů, které měli odvádět jeho zaměstnanci. Navíc některé smlouvy ani neexistovaly, další nejsou podepsané, jiné se dublovaly.

Článek

Na pokyn premiéra Andreje Babiše (ANO) prošli kontroloři Ministerstva financí zevrubně fungování Národní sportovní agentury (NSA). A pro nový úřad, který dohlíží na vyplácení všech dotací do sportu, nedopadl audit dobře. Jak už Seznam Zprávy popsaly, v protokolu veřejnosprávní kontroly se píše o 32 různých pochybeních a porušení rozpočtové kázně minimálně ve výši 10 milionů korun. NSA k závěrům poslala připomínky, se kterými se musí kontroloři vypořádat před uzavřením celé kontroly.

Mimo řady dalších upozornění kontroloři opakovaně Národní sportovní agentuře vytýkají uzavírání nejrůznějších dohod o provedení práce a pracovní činnosti.

Prvním pochybením bylo podle Ministerstva financí uzavření dohod se 34 pracovníky k 15. červnu 2020. Ti měli na starosti administrativně zpracovat žádosti v dotační výzvě COVID Sport I. Jak upozornil server Neovlivni.cz, šlo o zaměstnance Státního fondu životního prostředí, které si agentura takto vypůjčila.

„Z předložených podkladů týkajících se počtu zaměstnanců ke dni 1. 6. 2020 vyplývá, že NSA měla v rozhodnou dobu k dispozici větší množství neobsazených služebních míst. V případě, že nedostatkem státních zaměstnanců NSA byl ohrožen řádný výkon její působnosti, mohla NSA volná služební místa v souladu s § 178 odst. 4 zákona o státní službě obsadit pracovníky v pracovním poměru na dobu určitou, a to s trváním do doby, než bude toto místo obsazeno státním zaměstnancem (nejdéle 6 měsíců),“ píše se v protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly s tím, že tak mohlo dojít k porušení rozpočtové kázně ve výši přes půl milionu korun.

Nejde ale o jediné podobné provinění Národní sportovní agentury.

Třikrát výplata za to samé

NSA uzavřela 25. srpna 2020 do konce roku s jedním ze zaměstnanců dohodu o pracovní činnosti na implementaci spisové služby. Jenže od toho samého pracovníka si objednala na přelomu listopadu a prosince ještě tři konzultace formou dodavatelského plnění, a to na úplně stejný typ práce, který pro NSA vykonávala už na základě dohody o provedení práce.

„Z objednávek není patrné, jaký rozsah poskytovaných služeb má být dodán, ani způsob a forma plnění, ani termín, nebo období, za které mají být služby dodány,“ píše se v protokolu, který mají Seznam Zprávy k dispozici.

První faktura byla navíc hotová dřív než objednávka. NSA si objednala službu 10. listopadu, ale fakturu k ní vystavila už 1. listopadu. Pak ji následovaly ještě dvě.

Když se Seznam Zprávy ptaly předsedy agentury Milana Hniličky na některá konkrétní zjištění z kontroly, poslal přes svého mluvčího pouze tuto odpověď:

„Kontrolní proces je správní řízení, které je ze zákona neveřejné, a proto jej nebudeme, dokud nebude ukončené, nijak komentovat. Jsem překvapen, že máte koncepty Ministerstva financí k dispozici, ačkoliv podle zákona mají přístup ke správním spisům pouze úřední osoby a účastníci řízení. My jsme proti návrhu protokolu podali námitky, které nyní ministerstvo vypořádává a poté teprve bude psát závěr kontroly,“ reagoval Hnilička.

Závěr k tomuto konkrétnímu zjištění je ale podle kontrolorů Ministerstva financí celkem jasný.

„Ve vydávání peněžních prostředků ze státního rozpočtu, 3× za shodnou službu od stejného dodavatele, v období od 10. 11. 2020 do 11. 12. 2020 bez prokazatelného dodavatelského plnění, a za několikanásobně vyšší cenu, než za kterou je ta samá činnost poskytována na základě dohody o pracovní činnosti, shledává kontrolní skupina zásadní rozpor s principy účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky,“ píše se v protokolu.

Dohody k platu

Podobně ale agentura zacházela s pracovními dohodami i u dalších zaměstnanců, které fungovaly i jako přídavek ke služebnímu nebo pracovnímu poměru. Kontroloři dávají za příklad zaměstnance číslo 10007, který měl v prosinci 2019 navíc k platu také odměnu z dohody ve výši 10 tisíc korun.

„K výplatě této odměny dle sdělení NSA nebyla sepsána žádná dohoda ani nebyl sestavován výkaz práce,“ píše se v protokolu veřejnosprávní kontroly. Na základě těchto zjištění tak není možné vyplácet odměnu.

Další pracovník číslo 10010 pak dostal v listopadu 2019 odměnu z dohody 22 tisíc korun, a to za stejnou činnost, na jakou měl s agenturou sjednán služební poměr. Nehledě na to, že neexistuje výkaz k odvedené práci.

Za roky 2019 a 2020 vyplácela Národní sportovní agentura na základě neuzavřených dohod odměny 4 zaměstnancům a dalším 10 bez potvrzeného rozsahu práce. Kontroloři tak mají podezření, že NSA porušila rozpočtovou kázeň ve výši téměř 460 tisíc korun. Řešit to ale může také Státní úřad inspekce práce z podezření na správní delikt, za který lze uložit pokutu až do výše 10 milionů korun.

Problém je ale i samotné využívání dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti. Podle Ministerstva financí se k nim má přistupovat jen výjimečně.

„Zároveň svým postupem zaměstnavatel nemůže obcházet prostřednictvím sjednání dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti primární povinnost vyplývající z ustanovení § 74 zákoníku práce a to, že zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru a k sjednávání prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr má být přistupováno výjimečně,“ varují kontroloři z Ministerstva financí.

Z podkladů Národní sportovní agentury ale vyplývá, že v letech 2019 a 2020 měla agentura celkem 66 pracovních nebo služebních úvazků, za které zaplatila 24,4 milionu korun. Ve stejném období ale uzavřela 84 dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti a zaplatila za ně téměř čtyři miliony korun. Uzavírání dohod tedy rozhodně nebylo výjimečné. Šlo na ně navíc 15 procent všech vyplacených prostředků za platy a odměny.

Premiér Andrej Babiš zadal audit s tím, že pokud nedopadne dobře, „tak pan Hnilička tam nebude“, řekl jasně premiér. Na zaslaný dotaz, co výsledek kontroly pro Hniličku znamená, dosud nereagoval.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované