Hlavní obsah

Maximálně pět milionů. Víc z české Sberbank nikdo jen tak nedostane

Foto: Seznam Zprávy

Pokud advokáti na účtech úschovy neoznačili, že jde o peníze klientů, bude problém. Na fotce pobočka Sberbank v pražské Lazarské ulici.

Reklama

2. 3. 2022 18:46

Klienti Sberbank dostanou vyplaceno maximálně 2,5 milionu korun. Výjimečně se limit zvyšuje až na pět milionů. Pokud měl někdo v bance víc, bude muset svou pohledávku přihlásit insolvenčnímu správci, pokud banka skončí.

Článek

Před dvanácti lety koupila s manželem byt na hypotéku. Cíl byl ho později prodat a z peněz si přilepšit na důchod.

Před třemi týdny byt prodala za 6,5 milionu korun. Než se vlastnictví bytu přepíše na katastru nemovitostí, peníze z prodeje byly vloženy do advokátní úschovy. Bohužel však ve Sberbank, která je od minulého týdne v problémech a ČNB podniká kroky k odnětí bankovní licence.

„O bydlení jsme nepřišli, máme dům. Ale z prodeje jsme chtěli něco dát koncem dubna na větší bydlení synovi a zbytek si nechat na důchod,“ popsala SZ Byznys žena. Ta si přála zůstat v anonymitě, redakce však její totožnost zná.

Garanční systém finančního trhu sice začne 9. března klientům Sberbank vyplácet náhrady vkladů. Limit je však 100 tisíc eur na jednoho klienta, což bylo v přepočtu k rozhodnému dni 28. února 2 499 500 Kč. Za určitých okolností si může klient sáhnout i na dvojnásobek, tedy náhradu ve výši maximálně 200 tisíc eur (4 999 000 Kč).

Pokud měl klient ve Sberbank víc, zbývající částka se bude muset případně přihlásit jako pohledávka vůči zkrachovalé bance likvidátorovi nebo insolvenčnímu správci, až bude jmenován.

Likvidace nebo insolvenční řízení (pokud bude vyhlášeno – ČNB dosud Sberbank bankovní licenci neodebrala) se ale může táhnout. „Manželovi je 70 a bojí se, že se toho už nedožije,“ říká žena.

„Po vyplacení pojištěných vkladů likvidátor začne zjišťovat a sepisovat informace o těchto vkladech, začne zjišťovat a sepisovat majetek a aktiva banky a připravovat jejich prodej,“ popisuje pravděpodobný scénář advokát Jan Langmeier.

„Pravděpodobně bude vyhlášeno insolvenční řízení, kam si věřitelé budou přihlašovat své pohledávky. Takový proces se může táhnout několik let. A to zvlášť ve chvíli, kdy jde o pád středně velké banky s bilanční sumou cca 80 miliard korun. Přičemž pojištěné vklady činí necelých 30 miliard,“ dodal.

SZ Byznys přináší odpovědi na praktické otázky, kdo, kdy a jak má zejména na zvýšené náhrady ze systému pojištění vkladů nárok.

Jak se stanoví výše náhrady?

Pro účely výplaty náhrady vkladů se sečtou všechny vklady jednoho vkladatele u Sberbank včetně úroků vypočtených k 28. 2. 2022.

Co když je účet veden na víc lidí?

Když je vklad na účtu veden pro dva a více spolumajitelů, má se za to, že jejich podíly jsou stejné, pokud vkladatelé při založení či dispozici s účtem nedoloží jinou výši podílu, a tato jiná výše je vyznačena v evidenci, která je podkladem pro poskytnutí náhrad vkladů. Pro každého spolumajitele platí limit pro pojištění vkladů ve výši 100 tisíc eur.

Kolik dostanu, když mám účet ve Sberbank vedený na fyzickou osobu a zároveň i firemní účet, kde jsem společníkem?

Pokud jde o účet firmy, kde jste společníkem, oba vklady jsou pojištěny až do limitu 100 tisíc eur. Technicky jde o dva odlišné majitele účtu, kdy jedním je fyzická osoba a druhým je právnická osoba.

Jinak je to ale v případě, kdy má v bance fyzická osoba-podnikatel zřízeny dva účty, jeden na fyzickou osobu a druhý na OSVČ. V tomto případě totiž jde o tutéž osobu a platí pouze jeden limit 100 tisíc eur a zůstatky obou účtů se pro potřeby stanovení výše náhrady za pohledávky z vkladů sčítají.

Kdy má člověk nárok na zvýšenou náhradu vkladu?

Za určitých podmínek můžou klienti dostat i zvýšenou náhradu, a to až do 200 tisíc eur. Částka, tzv. dočasně vysoký zůstatek, ale musela být na účet ve Sberbank připsána v souvislosti s jednou z následujících situací:

 • úhrada kupní ceny z prodeje nemovité věci sloužící k bydlení, pokud byl návrh na zahájení vkladového řízení do katastru nemovitostí podán před 28. 2. 2022
 • vyplacení vypořádání společného jmění manželů při rozvodu manželství
 • vyplacení pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti
 • vyplacením vypořádání dědictví
 • vyplacení jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkového penzijního spoření
 • vyplacení odstupného při výpovědi z pracovního poměru, při které náleží zaměstnanci odstupné podle zákoníku práce
 • vyplacení odstupného při rozvázání pracovního poměru dohodou, při kterém náleží zaměstnanci odstupné podle zákoníku práce
 • vyplacení odbytného nebo odchodného při skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu, při kterém má státní zaměstnanec nárok na výplatu odbytného nebo odchodného
 • vyplacení odchodného při skončení služebního poměru fyzických osob, které v bezpečnostním sboru vykonávají službu
 • vyplacení pojistného plnění pro případ újmy způsobené trestným činem
 • vyplacení náhrady újmy způsobené trestným činem nebo vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem
 • vyplacení náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo o ochranném opatření;
 • poskytnutí peněžité pomoci oběti trestného činu

Jsou nějaké další podmínky výplaty zvýšené náhrady?

Nárok na vyplacení náhrady za dočasně vysoké zůstatky může klient uplatnit, pokud byla částka na účet připsána či vložena nejdéle tři měsíce před rozhodným dnem. V případě Sberbank tedy nejpozději 28. listopadu 2021.

Vztahuje se pojištění vkladu a zvýšené náhrady i na peníze složené jako kupní cena do notářské nebo advokátní úschovy při prodeji nemovitosti?

Pokud notář či advokát při vložení prostředků Sberbank nejpozději 28. 2. 2022 oznámil, že vklad tvoří finanční prostředky ve vlastnictví jiné konkrétní osoby, na uvedené prostředky se vztahuje pojištění vkladů. Náhrady se vyplatí vlastníkovi finančních prostředků.

Pokud ale advokáti původ a majitele peněz na svých účtech neoznačili, je to problém. „Pak se na peníze vztahuje jeden limit pro advokáta či kancelář, nikoliv pro jednotlivé klienty. Ti se tak ke svým penězům nedostanou a budou je muset vymáhat v likvidaci či insolvenčním řízení,“ upozornil advokát Jan Langmeier.

Advokátní komora na svém webu už dříve uvedla, že nesplnění povinnosti identifikovat skutečného vlastníka úschovy má v případě úpadku banky fatální důsledky, protože náhrada za takový vklad nebude poskytnuta.

Pokud advokát svou povinnost identifikovat vklad majitele peněz ve své úschově nesplní, vystavuje se vůči svým klientům odpovědnosti za škodu. A to do limitu pojištění vkladu, tedy až 2,5 milionu na každého klienta. Ve zmíněných případech, kdy má člověk nárok na zvýšenou náhradu, až do pěti milionů korun.

Pokud advokát bance nahlásil, že jde o peníze jiné osoby a řádně tuto osobu identifikoval v souladu se zákonem, tak o náhradu (základní i zvýšenou) žádá kupující či prodávající – podle toho, jestli byl již dokončen převod v katastru nemovitostí.

Pokud je jako skutečný vlastník prostředků v úschově označen kupující (který je vlastníkem peněz v úschově do chvíle, než na něj katastr přepíše nemovitost a banka o tom dostane zprávu), o náhradu vkladu musí žádat on. V momentě, kdy katastr dokončí převod, se ale kupující stává i vlastníkem nemovitosti. Prodávající tak nemá ani peníze, ani nemovitost.

„Pak se musí obě strany – prodávající a kupující – dohodnout na převedení peněz vyplacených ze systému pojištění vkladů. Třeba dohodou o narovnání. Když to nepůjde, přichází v úvahu odstoupení od kupní smlouvy a  žaloba na určení vlastnictví nemovitosti nebo domáhat se úhrady kupní ceny cestou žaloby na zaplacení,“ vysvětluje advokát Jan Langmeier.

Jak o zvýšenou náhradu žádat?

Výzva k podávání žádostí o zvýšené náhrady bude zveřejněna v nejbližších dnech na webových stránkách Garančního systému. K žádosti je nezbytné připojit zákonem požadované dokumenty prokazující vznik nároku na výplatu zvýšené náhrady. Což jsou (podle životní situace) například:

 • návrh na zahájení vkladového řízení do katastru nemovitostí s dokladem o doručení, včetně příloh
 • rozsudek o rozvodu manželství s vyznačenou doložkou právní moci, jehož součástí je vypořádání společného jmění manželů nebo jiného majetku, nebo rozsudek s vyznačenou doložkou právní moci o vypořádání manželů po rozvodu stran jejich společného jmění
 • potvrzení pojišťovny o vyplacení pojistného plnění
 • rozhodnutí soudu o dědictví s vyznačenou doložkou právní moci
 • potvrzení penzijní společnosti o vyplacení jednorázového vyrovnání
 • potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti a vyúčtování mzdy
 • rozhodnutí soudu o spáchaném trestném činu s vyznačenou doložkou právní moci a potvrzení o vyplacení pojistného plnění
 • rozhodnutí soudu s vyznačenou doložkou právní moci o přiznání náhrady újmy způsobené trestným činem nebo o přiznání nároku na vydání bezdůvodného obohacení
 • rozhodnutí soudu s vyznačenou doložkou právní moci, rozhodnutí ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu o přiznání náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo o ochranném opatření
 • rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR nebo obdobné zahraniční potvrzení

Žádost včetně příloh musí vkladatel doručit do 28. 4. 2022 na adresu Garančního systému finančního trhu. Ten posoudí podanou žádost a do 28. 6. 2022 žadateli oznámí, jestli, v jaké výši a jak zvýšenou náhradu dostane.

V případě Sberbank bude výplata zvýšených náhrad zahájena 28. 6. 2022 a poběží do 30. 6. 2025.

Když mám nárok na zvýšenou náhradu, mám si jít nejdřív pro základní náhradu?

Ano, o základní náhradu nemusíte žádat, tu dostanete automaticky. O zbývající částku nad 100 tisíc eur je potřeba žádat (viz odpověď na předchozí otázku).

Kdy nárok na zvýšenou náhradu nemám?

Smůlu mají klienti, kteří sice peníze dostali na základě výše uvedených situací (prodej nemovitosti, rozvod apod.), ale částka jim původně přišla na účet v jiné bance a oni si ji do Sberbank pak přeposlali. Budou mít nárok jen na základní náhradu, tedy ekvivalent maximálně 100 tisíc eur.

Je rozdíl, zda nepojištěné vklady v likvidaci či insolvenčním řízení nárokuje retailový, firemní nebo institucionální klient?

V rámci likvidace mezi těmito věřiteli není rozdíl.

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Reklama

Doporučované